Seminari: El subjecte polític i l'emancipació Codi:  M4.464    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquest seminari s'entén com una ocasió per posar en comú l'estat de les lluites socials contemporànies, una mena d'observatori en curs que els estudiants i el professorat poden anar alimentant amb la seva pròpia experiència, coneixement i contextos de vida. L'objectiu és poder analitzar, a partir d'aquí, quines són les nocions que articulen el caràcter emancipador d'aquestes subjectivitats polítiques.

Per a poder desenvolupar aquest treball d'observació i de reflexió, és imprescindible fer abans un treball de lectura i d'anàlisi conceptual que ens permetrà integrar diferents maneres d'entendre els dos conceptes clau d'aquesta assignatura: emancipació i subjecte polític.  Són dos conceptes que tenen una tradició política i filosòfica vinculada a la modernitat, els seus desafiaments i les seves crisis. Fins on ens serveixen avui per definir els desafiaments i les crisis del nostre present? Aquesta serà la pregunta central del curs i la resposta sorgirà de la mirada que puguem arribar a articular a partir de les propostes i treballs de cadascun de vosaltres.

L'assignatura s'organitza a partir de 4 activitats:

1/ Mirar el món. Vídeo presentació.

2/ Seminari de lectura: el problema del subjecte.

3/ Grups de discussió: els sentits de l'emancipació.

4/ Escrit final.

Amunt

Aquesta assignatura és un dels seminaris optatius que s'integren en l'eix de Reptes sociopolítics. Permet creuar, però, perspectives d'altres eixos, ja que actualment els subjectes polítics i les lluites per l'emancipació travessen, inevitables, aspectes ambientals i tecnocientífics.

Amunt

Com la resta del Màster, dona eines per a ampliar coneixements i perspectives crítiques que milloren el desenvolupament professional i la implicació social de l'estudiant. També pot ser el primer pas cap a una trajectòria més especialitzada de recerca en l'àmbit del doctorat.

Amunt

Els mateixos que s'especifiquen per al conjunt del programa. Com a recomanació, s'aconsella haver cursat abans El problema del social i/o els Reptes sociopolítics.

Amunt

 • Analitzar críticament textos filosòfics extraient i discutint els seus arguments fonamentals i aportacions originals i aplicant-les a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.
 • Desenvolupar habilitats per presentar i explicar resultats d'investigació produint textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents, argumentant idees complexes de manera persuasiva, utilitzant amb seguretat i precisió la terminologia relativa a la filosofia, usant correctament la bibliografia pertinent i integrant les cites en la mateixa argumentació. 
 • Capacitat de realitzar judicis a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi (a) d'acord amb criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o converses), (c) de manera autocorrectiva i autocrítica i (d) que generen aportacions creatives i originals.

Amunt

 • El concepte d'emancipació: origen i evolució. Debat sobre els sentits contemporanis del terme.
  • Redefinir el sentit de l'emancipació social
  • Emancipació i alienació
  • Emancipació i vulnerabilitat
  • El problema del poder
 • El concepte de subjecte polític: origen i evolució. Límits i crisis del subjecte polític
  • Subjecte polític i lluita de classes
  • Subjecte polític i potència
  • Subjecte polític i vulnerabilitat
  • Poder i resistències

Amunt

Treballarem a partir de bibliografia filosòfica actualitzada i de referents tant filosòfics com literaris, audiovisuals i culturals del nostre temps. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt