Treball final de màster Codi:  M4.465    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Durant aquest curs l'estudiant ha d'elaborar el Treball Final sota la direcció d'un tutor. L'objectiu del TFM és que l'estudiant integri els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del màster, posi en joc les competències treballades i aprengui a establir relacions transversals entre els diferents àmbits de coneixement mitjançant la realització d'un projecte individual. El resultat final serà l'elaboració d'un treball original, que es plantegi preguntes rellevants, i que produeixi, com a resultat de l'anàlisi del material utilitzat, una reflexió coherent i crítica. 

El Treball Final de Màster podrà tenir diferents formats:

Assaig acadèmic o estat de la qüestió sobre un assumpte rellevant de la matèria tractada, utilitzant fonts i bibliografia actualitzada i prenent en consideració els debats en curs.

Estudi de cas: anàlisi d'un procés o fenomen concret, a partir de fonts primàries, siguin aquestes arxivístiques, o d'una altra naturalesa, resultat de la recollida de dades originals i la seva contextualització sociohistòrica i filosòfica.

Anàlisi comparativa de discursos, textos o pràctiques, prenent com a referència contextos diferenciats.

Altres (que caldrà acordar prèviament amb el tutor).

L'elecció d'una modalitat o l'altra s'haurà de definir amb el tutor del treball. El tutor esdevindrà el punt de referència i de suport durant tot el procés d'elaboració del TFM, orientant, guiant i aconsellant l'estudiant. El gruix de l'activitat docent i acadèmica tindrà lloc a l'aula virtual, en els espais comuns, o mitjançant comunicació directa entre estudiant i tutor.

El tutor actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge i garantirà la qualitat del treball a través de la supervisió de cadascuna de les seves etapes. En aquest sentit, ha de guiar a l'estudiant en:
 • La seva introducció a la recerca: orientacions sobre qüestions teòriques, metodològiques i sobre la cerca d'informació.
 • El procés de realització del treball.
 • Els aspectes formals de l'elaboració i la presentació del treball.
Format i extensió

En format de text (tipus article, capítol o memòria de recerca) l'extensió del treball serà d'un mínim de 10.000 paraules i un màxim de 15.000 (aproximadament unes 30 planes), incloent-hi tots els apartats (també la bibliografia). S'haurà de presentar, ha interlineat, d'1,5 i família tipogràfica de 12 punts. En cas que sigui estrictament necessari i prèvia aprovació del director, el treball pot incloure annexos - tot i que els annexos no es tindran en compte en l'avaluació del treball.
En cas d'altres formats (un documental audiovisual, per exemple) sempre caldrà lliurar també una memòria d'entre 6.000 a 8.000 paraules.

Amunt

El Treball Final de Màster és la culminació del procés d'aprenentatge de la titulació. Per a matricular-lo s'ha d'haver superat l'assignatura Disseny del Treball Final i es recomana fer-ho a la fi de l'itinerari formatiu, un cop completades la resta d'assignatures o, com a mínim, la seva majoria.

Amunt

Abans de matricular el TFM és necessari:
 • Haver superat totes les assignatures de complements de formació (si n'hi ha segons la via d'accés).
 • Haver superat l’assignatura Disseny de treball final.
 • Haver superat 30 crèdits d’assignatures obligatòries.

Amunt

Existeixen diferents àrees temàtiques del Treball Final de Màster (TFM). 

Per a matricular-vos  del TFM heu de seleccionar una àrea de TFM (els codis són guia meva). Els professors de l’assignatura de Disseny del TFM us aconsellaran quina àrea és més adient per al vostre tema:
La selecció de l'àrea es fa durant el mateix termini de matrícula de la resta d'assignatures, disponible a:

 L'espai Tràmits >Treballs finals>Sol·licitud del treball final del màster universitari de Filosofia per als Reptes Contemporanis.
 
Un cop feta la tria de l'àrea, automàticament, passa a ser visible al potencial de matrícula i ja es pot matricular.

Amunt

Competències bàsiques:

Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i /o aplicació d'idees, sovint en un context de la recerca.

Competències generals:
 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats a partir de la familiaritat amb l'estat actual dels debats i problemàtiques rellevants en el si de la filosofia.
 • Actuar de manera honesta i ètica en el treball acadèmic i professional d'acord amb els codis deontològics vigents.
 • Realitzar judicis a partir de l'anàlisi d'un objecte d'estudi (a) d'acord amb els criteris comunicables, (b) tenint en compte el context (altres persones, idees o discursos), i (c) de manera autocorrectiva i autocrítica.
Competències transversals:
 • Presentar els resultats de recerca mitjançant textos clars, cohesionats, estructurats adequadament, normativament correctes i formalment coherents.
Competències específiques:
 • Analitzar críticament textos filosòfics extraient i discutint els seus arguments fonamentals i aportacions originals i les a l'anàlisi de fenòmens socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de l'actualitat.
 • Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana de les noves corrents ideològiques, morals, polítiques, econòmiques científiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.
 • Reconèixer i explicitar els supòsits ontològics i epistemològics implícits en els discursos i pràctics relatius als reptes contemporanis.
 • Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents sabers. (Interdisciplinarietat).
Objectius:

L'estudiant que cursi el Treball Final de Màster estarà capacitat en acabar aquest treball per desenvolupar i realitzar de forma autònoma treballs de recerca en les temàtiques de la titulació. Podrà així plantejar preguntes de recerca adequades als cànons de la filosofia, fer ús dels mètodes d'investigació que responguin a aquestes preguntes i redactar el seu treball de recerca de forma clara i seguint els estàndards de qualitat del camp.

Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:
 • Redactar el Treball Final de Màster on posarà en joc els coneixements i competències adquirits al llarg del màster.
 • Mostrar que domina els elements formals i propis de l'escriptura acadèmica; la capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los resposta a partir de l'examen d'informacions de tipus divers segons els requisits del projecte; i la capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.
 • Mostrar que ha adquirit la capacitat per continuar aprenent en nivells avançats de forma autònoma.

Amunt

Els materials dependran de la temàtica específica de cada treball.                    

Addicionalment, a l'apartat de recursos de l'aula estaran a disposició dels estudiants els documents metodològics del curs Disseny del TFM que puguin ser d'utilitat per al TFM i altres recursos docents que els professors responsables i tutors de TFM creguin oportuns.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt