Disseny de la recerca Codi:  M5.214    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura ens centrarem en les diferents etapes del procés d'investigació, disseny, elaboració i redacció d'un treball de recerca en l'àmbit de les Humanitats. L'assignatura té per objectiu d'acompanyar l'estudiant en aquest procés. Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents: elecció del tema de recerca i justificació, formulació dels objectius i preguntes de recerca, elaboració d'un estat de la qüestió inicial, identificació de les fonts primàries i secundàries, delimitació del corpus, reflexió sobre la metodologia i els marcs teòrics utilitzats, escriptura del resum (abstract), citació, argumentació i estructura del treball, procés de revisió i simulacre de la defensa. Alhora, s'oferiran oportunitats per a l'autoavaluació i per a la reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge, així com per modular les expectatives de l'estudiant mitjançant la lectura i debat d'exemples de treballs de màster reals.

 

Amunt

Aquesta assignatura forma part del mòdul de matèries metodològiques del Màster d'Humanitats de la UOC. És optativa per a tots els estudiants i és obligatòria per a aquells estudiants que hagin triat l'orientació de recerca d'aquest Màster. Té una càrrega de 5 crèdits ECTS.

L'assignatura està pensada com un taller de preparació per al Treball Final de Màster, i té com a objectiu principal elaborar el projecte de TFM que l'estudiant desenvoluparà posteriorment amb l'ajuda d'un director, després d'haver reflexionat sobre els temes i les preguntes sobre els quals vol investigar.

Amunt

 • L'assignatura Disseny de la recerca capacita els estudiants per planificar i executar projectes de recerca en l'àmbit de les Humanitats, i és una eina indispensable en la preparació cap al Treball Final de Màster i, més enllà, cap als estudis de doctorat. Tanmateix, degut a la mena de competències que s'hi desenvolupen, l'assignatura és útil per a qualsevol altra categoria d'estudiant, ja que l'ajudarà també en les tasques d'identificació de problemes, formulació de preguntes, organització de les idees, estructuració de continguts i redacció i revisió de textos. Totes aquestes tasques són útils en qualsevol àmbit professional al qual vulguem accedir.

Amunt

Les persones que prèviament hagin cursat alguna assignatura de metodologia o iniciació a la recerca en ciències humanes i socials trobaran una bona oportunitat per aprofundir en la investigació científica i la recerca en aquests camps.

Amunt

És altament recomanable cursar aquesta assignatura abans de matricular el Treball Final de Màster.

Amunt

Objectius

 • Definir i planificar un projecte d'investigació a nivell de màster amb autonomia i complint els terminis previstos.
 • Descriure la seva rellevància i interès acadèmic
 • Formular unes hipòtesis i/o preguntes de recerca rellevants per a l'objecte d'estudi.
 • Destriar els objectius principals del tema de la investigació.
 • Preparar un estat de la qüestió sobre el tema de la investigació.
 • Proposar una metodologia adequada.
 • Trobar les fonts necessàries per a la investigació i citar-les correctament.
 • Delimitar un corpus (textual, bibliogràfic, etc.) per a l'anàlisi.
 • Identificar el/els marcs teòrics més adients per a l'objecte d'estudi.
 • Estructurar i redactar un treball de recerca a nivell de màster.
 • Calendaritzar adequadament totes les etapes de la recerca.
 • Desenvolupar el sentit crític.
 • Reflexionar de manera productiva sobre el propi procés d'aprenentatge.

 

Competències

Competències bàsiques:

 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Dissenyar i planificar el treball acadèmic i els projectes de recerca de manera autònoma i en els terminis previstos, a partir de la familiaritat i el domini de les metodologies i tècniques pròpies dels diferents àmbits de les Humanitats, tot sabent discernir i aplicar els mètodes més rellevants al treball que es dugui a terme, i presentar els resultats de la recerca amb originalitat, coherència i claredat.
 • Formular unes hipòtesis i/o preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, a partir de la familiaritat amb l'estat actual de la qüestió i amb les problemàtiques rellevants en el si de les diciplines humanístiques, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per explorar i respondre les preguntes plantejades.

Competències transversals:

 • Actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals i també la integritat del treball dels altres.
 • Cercar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, inclòs l'ús de les TIC.

Competències específiques del Màster d'Humanitats:

 • Identificar, reconèixer i posar en relació els models teòrics i conceptuals més rellevants per als debats actuals en el si de les ciències humanes i socials.

 

Amunt

Aquesta assignatura és eminentment pràctica i els continguts van directament orientats a proporcionar eines per a la confecció del Treball Final de Màster i altres projectes que els estudiants puguin emprendre en el futur. Sempre que es consideri oportú, els estudiants disposaran de diversos textos que els ajudaran en cada fase del procés d'elaboració del seu projecte de recerca.

Les unitats de l'assignatura es relacionen amb les quatre PACs avaluables:

Unitat 1: Expectatives i horitzons: Del tema a la pregunta

En aquesta primera etapa, l'estudiant intentarà ajustar les seves expectatives respecte del Treball Final de Màster. Reflexionarem sobre les característiques específiques d'un treball final de màster i emprendrem la definició i justificació del tema de recerca, inclosa la descripció de la seva rellevància i interès acadèmic. L'estudiant s'iniciarà en l'escriptura del resum (abstract) i proposarà els objectius i les preguntes de recerca del seu treball. Com a part d'aquest tram farem un debat sobre dos treballs de final de màster escrits per estudiants reals i elaborarem la PAC 1. Paral·lelament, l'estudiant pot encetar el seu dietari de recerca, una activitat no avaluable que acabarà al final del curs i que ens servirà per reflexionar sobre el procés de recerca.

Unitat 2: Les bases de la recerca (I): estat de la qüestió

L'objectiu d'aquest segon tram és preparar un estat de la qüestió amb sentit crític a partir de les fonts bibliogràfiques que hagin tractat el tema de recerca per poder detectar els buits o llacunes que la bibliografia existent sobre el tema hagi deixat sense cobrir. En aquesta fase, l'estudiant elaborarà la PAC 2 i continuarà fent anotacions al dietari de recerca (activitat no avaluable).

Unitat 3: Les bases de la recerca (II):  fonts, metodologia i marc teòric

L'estudiant aprendrà a planificar la recerca bibliogràfica i la delimitació del seu corpus, i identificarà les fonts (principals o secundàries) del seu objecte d'estudi. Paral·lelament haurà de definir una metodologia i un marc teòric sobre el qual basar l'anàlisi del seu treball. En aquesta fase, l'estudiant elaborarà la PAC 3 i continuarà fent anotacions al dietari de recerca (activitat no avaluable).

Unitat 4: La presentació de les idees: estructura, argumentació, citació i defensa

En aquest darrer tram, l'estudiant presentarà la versió revisada del seu projecte de treball de fi de màster (que haurà de contenir les PAC 1, 2 i 3), i reflexionarà sobre l'estructura, que ha de ser clara i precisa, i sobre l'organització de les idees. L'estudiant durà també a terme un simulacre de la defensa del treball de fi de màster, que consistirà en una presentació de power point amb àudio. Es recomana l'utilització del Present@, que és el format que utilitzarà l'estudiant el dia de la defensa del seu treball. En aquesta part de l'assignatura reflexionarem sobre la importància de la reescriptura i la revisió com a part fonamental de l'elaboració de les idees i la producció de coneixement en el procés de la recerca. També caldrà completar l'elaboració de la PAC 4 i escriure les darreres reflexions sobre el procés d'aprenentatge al dietari de recerca.

 

Amunt

El substrat religiós de la política Audiovisual
De la idea de la matèria o com un martell clava un clau Audiovisual

Amunt

Els materials d'aquesta assignatura consisteixen en un llibre-manual:

 • Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb i Joseph M. Williams (2008), Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa.

A més d'aquest llibre, posarem a la vostra disposició (quan es consideri oportú) altres lectures rellevants per als processos de la recerca. Consulteu també la Biblioteca Virtual de la UOC, on trobareu nombrosos textos sobre recerca, tècniques d'estudi i tècniques de redacció.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt