Gestió i implantació de la innovació Codi:  M5.902    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La innovació és un dels àmbits de la gestió empresarial que té una actuació global i sistèmica a l'empresa. Habitualment es parla de la R + D + I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) com una terna de matèries considerades essencials per a la competitivitat i el progrés.

Aquesta assignatura aporta les competències necessàries per a la posada en marxa i gestió de processos d'innovació en diferents àmbits de les organitzacions. Per això, tractarem aspectes clau de la innovació en relació a la gestió estratègica, operativa, econòmica i fiscal i de recursos humans, per tal de poder aplicar, dirigir i gestionar la innovació de manera transversal a tota l'empresa.

Entenem que l'adopció d'un sistema de gestió de la innovació ha de ser una decisió estratègica de l'organització. Aquesta assignatura també especifica els requisits per implantar un sistema de gestió R + D + I, les normes aplicables en la gestió de la innovació i el concepte d'innovació com un procés.

Amunt

Assignatura obligatòria del Màster Universitari en Innovació i transformació digital (MUITD).

Forma part del bloc de matèries de l'àmbit de coneixement de la Direcció i gestió de la innovació, que inclou també les assignatures de Direcció de la innovació, Gestió de la creativitat, Protecció i transferència de la innovació i Finançament de la innovació.


Amunt

• Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions

• Professionals interessats a participar en la gestió de la innovació de les empreses i organitzacions

• Professionals interessats en la gestió de projectes d'innovació

• Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització.

• Responsables d'innovació, qualitat i transformació digital.

• Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions

• Professionals interessats a desenvolupar el seu potencial creatiu

• Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació i en la transformació digital de les seves empreses

• Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació

• Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions

 

Amunt

Competències transversals:

- Capacitat per liderar i dirigir equips de treball i / o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

 

Competències específiques:

- Fomentar la creativitat i la innovació en els equips i facilitar la gestió del canvi.

- Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació a l'empresa i organització.

- Planificar, executar i avaluar projectes aplicant els principis internacionals del Project Management.

 

Objectius:

- Desenvolupar capacitat d'iniciativa emprenedora i innovadora en l'àmbit professional

- Entendre el paper que juga la Innovació en l'economia global i en les organitzacions

- Entendre el paper que juga la innovació en el posicionament de les empreses enfront de la competència

- Determinar com és l'organització de l'empresa i les funcions d'un equip que gestionin la innovació

- Desxifrar els potencials innovadors claus de qualsevol tipus d'empresa, així com els seus mecanismes de creació de valor

- Analitzar les fortaleses i debilitats dels projectes innovadors que operen a escala global

- Mesurar el nivell d'innovació i consecució d'objectius i desenvolupar metodologies per identificar i corregir desviacions

- Conèixer les normes aplicables a la gestió de la innovació

- Conèixer les característiques d'un procés d'innovació

- Conèixer i aplicar la visió i implantació de processos d'innovació, aconseguint una coherència integral amb l'estratègia de l'empresa

- Descobrir i analitzar les noves tendències i transformacions globals en les innovacions disruptives que hi ha al mercat

- Identificar la forma d'integrar aquest sistema de gestió amb altres sistemes de gestió existents.

Amunt

Repte 1: Converteix en gestor de l'estratègia i l'operativa de la innovació

Gestió estratègica de la innovació

• La innovació

• Estratègies d'innovació

• La gestió dels recursos tecnològics i dels intangibles

• Intel·ligència estratègica de la innovació

Gestió operativa de la innovació

• Conceptes bàsics

• La innovació sistemàtica

• El cicle de desenvolupament de nou producte () DNP)

• El projecte d'innovació

Gestió econòmica-financera, fiscal i legal de la innovació

• Aspectes legals

• Conceptes econòmic-financers en la innovació

• Rentabilització de la innovació

• Finançament de la innovació

• Fiscalitat de la innovació

Gestió humana de la innovació

• Les persones i la innovació

• La cultura de la innovació en l'organització

• El lideratge de la innovació

• L'empleat innovador

• Els equips d'innovació

• La creativitat en la innovació

• Estructures per a la innovació

• Gestió del talent

• Compensació total (Total Retard)

Repte 2: La innovació com a procés. Eines i normes aplicables

La innovació com un procés

• Principis de la gestió per processos

• Característiques del procés R + D + I

• Especificacions de el model del procés d'innovació

• Organització i funcions de R + D + I

Normes aplicables a la gestió de la innovació

• Necessitat de normalitzar el procés innovador

• Normativa de referència

Repte 3: Implementa un sistema de gestió de la innovació

Implantació de sistema de gestió de la innovació

• Fases de la implantació de sistema de gestió de la R + D + I

• Desenvolupament de les fases per a la implantació de sistema

• Integració amb altres sistemes de gestió

Amunt

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt