Tecnologies per a la transformació digital Codi:  M5.906    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Anàlisi de les tecnologies i tendències més actuals. Aplicació de les tecnologies de transformació digital a les diverses àrees funcionals de l'empresa. Indústria 4.0. , Internet of Things (IOT), Blockchain. Realitat virtual i realitat augmentada. Robòtica i intel·ligència artificial. Cloud computing.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Innovació i Transformació Digital.

Amunt

Les activitats d'Intel·ligència Competitiva les pot desenvolupar qualsevol tipus d'organització, privada o pública. Tot i que els majors avenços s'han produït en el món de la empresa, existeixen també experiències de desenvolupament d'activitats d'intel·ligència competitiva per part de regions i països (allò que s'ha vingut a denominar Intel.ligència Territorial), fet que permet considerar-la un procés estretament vinculat als processos de planejament estratègic sigui quin sigui el seu àmbit d'aplicació.

Amunt

Les competències que es treballen en l'assignatura són les següents:

Competències transversals

 • Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable
 • Capacitat per a desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional

Competència específica

 • Traçar i elaborar l'estratègia per a la transformació digital de l'empresa a partir de les principals tecnologies i tendències

 

Alguns dels resultats d'aprenentatge més rellevants que l'assignatura contribueix a assolir són els següents:

 • Conèixer les tecnologies digitals relacionades amb les dades i el coneixement.
 • Conèixer les tecnologies digitals relacionades amb les xarxes i les relacions.
 • Conèixer les tecnologies digitals relacionades amb les operacions.
 • Entendre els efectes d'aquestes tecnologies en l'economia en general i en l'organització en concret.
 • Tenir identificades les implicacions ètiques de la utilització de les tecnologies.
 • Aprofundir en les tecnologies digitals relacionades amb la transformació digital.
 • Reflexionar sobre les implicacions ètiques de la utilització de les tecnologies.

Amunt

A nivell esquemàtic, l'assignatura està plantejada des de 3 unitats didàctiques específiques - tot i que amb un contingut que abasta diverses tecnologies - i una darrera en què es proposa l'aplicació concreta, amb més detall i una visió més pragmàtica, d'alguna de les tecnologies treballades en un àmbit empresa concret. Així: 

Unitat didàctica 1 - Digitalitzant dades i coneixement

Presentació de noves tendències - algunes amb una implantació ja prou evident al nostre entorn - en què la matèria primera són les dades - moltes, moltíssimes, potenciades per la quasi-infinita capacitat de recollida i emmagatzematge dels sistemes d'informació actuals -, convertides successivament en informació i coneixement per tal de facilitar una presa de decisions tan precisa i ràpida... com condicionada pels algoritmes i procediments que les suporten...

 • Big data
 • Intel·ligència artificial

Unitat didàctica 2 - Digitalització a través de la xarxa

No estudiarem en detall el que, potser, és l'element "central" de la transformació digital les organitzacions i les persones: la xarxa, internet, ... però sí dediquem una de les unitats didàctiques a revisar algunes de les tendències tecnològiques que hi viuen, a la xarxa.

Aquests elements són possibles, entre d'altres coses però fonamentalment, per la possibilitat de connexió entre diversos elements de la xarxa de transmissió de informació que és internet.

 • Computació al núvol (cloud computing)
 • Internet de les coses (Internet of things - IoT)
 • Blockchain
 • Comunicació digital i social media

 Unitat didàctica 3 - Digitalitzant les operacions

La transformació digital no s'acaba, evidentment, amb la gestió de les dades, de la informació... té un ampli recorregut en la capacitat de fabricació - física i, per què no, virtual - d'objectes i productes.

I no és només un espai específic per a les empreses i organitzacions - tot i que han estat segurament les primeres a assumir la inevitable transformació vinculada a la tecnologia  -, sinó també s'han obert, algunes d'elles, espais a la vida de les persones i les famílies.

 • Indústria 4.0
 • Robots
 • Fabricació additiva (impressió 3D)
 • Realitat virtual

 Unitat didàctica 4 - Tendències actuals en la transformació digital

Mirarem, en aquesta darrera unitat didàctica, d'aprofundir en alguna de les tecnologies descrites anteriorment, en un sector/àmbit concret, tot mirant de donar una visió realista i pragmàtica de la implantació de les tecnologies a les organitzacions. Barreres, competència, inversió, planificació, ... 

Incorporarem a aquesta visió una reflexió - imprescindible! - sobre la ètica de l'aplicació de les tecnologies plantejades en aquesta assignatura (i, en general, en l'ús de la tecnologia per a la transformació digital del nostre entorn - privat, professional, social -).

Amunt

Què és la intel·ligència artificial PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt