Treball final de màster Codi:  M5.907    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball de final de Màster (TFM) és una assignatura obligatòria del pla d’estudis del Màster en Innovació i Transformació Digital, que pretén posar en joc de manera integrada els coneixements i competències que l’estudiant ha adquirit al llarg de la titulació i acreditar que disposa d’habilitats adequades per a la seva utilització en l’entorn professional. L'objectiu final és la redacció d'un treball final original, innovador i aplicat a un context real que integri i sintetitzi les competències treballades.

 

Es pot optar per dues orientacions per realitzar el TFM:

 

1) Orientació innovadora (professionalitzadora). Aquesta orientació té com a objectiu aplicar els coneixements adquirits a un àmbit d'aplicació professional concret. Es pot centrar en una estratègia, un projecte, el disseny i la validació d’un model de negoci, el disseny i la implementació d'una nova pràctica, donar resposta a una necessitat o en la resolució d'un problema.

 

2) Orientació investigadora. Aquesta orientació té l'objectiu de consolidar els hàbits metodològics i les competències necessàries per elaborar una investigació científica en un estil publicable, i facilitar l'ingrés en un programa de doctorat amb l'objectiu de desenvolupar una tesi doctoral. A través del treball de recerca l'estudiant aprofundirà en els models, teories i conceptes relacionats amb l’àmbit de la innovació i la transformació digital estudiats en la resta de les assignatures, i aplicarà els coneixements i les tècniques d'investigació a una realitat, cas o estudi concret.

 

L'assignatura es basa en la concepció, desenvolupament i redacció final del treball. Els estudiants seran assessorats d'una manera personalitzada tant pel que fa a aspectes essencials de metodologia es refereix (aplicats a l'àmbit professional o al tema concret que hagin decidit investigar) com en aspectes específics de contingut.

 

Es contempla la possibilitat de vincular el TFM amb l'assignatura de Pràctiques, en cas d'haver-se realitzat aquesta assignatura optativa.

Amunt

El Treball final de màster  constitueix el punt final en la formació dels estudiants. L'assignatura es basa en l'aplicació del contingut teòric i metodològic aprés en les assignatures prèvies del màster. Com a tal, el TFM és una assignatura dissenyada per a què sigui la darrera en cursar-se en el màster. Requereix una dedicació plena per tant, si no es disposa del mateix es recomana cursar-la en exclusiva en un semestre.

Amunt

Aquesta assignatura s'adreça específicament als estudiants que tenen com a objectiu desenvolupar una carrera professional i/o investigadora en l'àmbit de la innovació i la transformació digital, En la seva vessant investigadora, proporciona, conjuntament amb les assignatures optatives corresponents, la formació metodològica necessària per a poder optar a ser admesos en un programa de Doctorat.

Amunt

Per poder realitzar el treball final de Màster, els estudiants hauran d'haver cursat un mínim de 28 dels crèdits obligatoris.

Tot i que pot realitzar-se simultàniament amb alguna altra assignatura, requereix dedicació plena, per tant, pot ser adient, cursar-la en exclusiva en un semestre.

Per a la realització del TFM amb orientació professionalitzadora, es recomana haver cursat l'assignatura optativa Direcció de projectes i Entrepreneurship, en el cas d’optar per la realització d’un pla d’empresa relacionat amb l’àmbit de la innovació i la transformació digital.

En cas que s'opti pel TFM amb orientació investigadora, és recomanable haver realitzat les assignatures optatives Mètodes de recerca qualitativa  i Mètodes de recerca quantitativa.

Amunt

Com hem assenyalat, el TFM té com a objecte posar en pràctica els coneixements assimilats i la consolidació integrada de la majoria de competències, específiques i transversals de la titulació.

Concretament, les competències que l’estudiant haurà d’acreditar són les següents:

Competències transversals:

CT1: Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

CT2: Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3: Capacitat per a aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada.

CT4: Capacitat per a desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

CT5: Capacitat per a liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

 

Competències específiques:

CE1: Planificar i desenvolupar l'estratègia de l'empresa per a consolidar i millorar els seus avantatges competitius.

CE2: Fomentar la creativitat i la innovació en els equips i facilitar la gestió del canvi.

CE3: Traçar i elaborar l'estratègia per a la transformació digital de l'empresa a partir de principals tendències tecnològiques

CE4: Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació en l'empresa i organització

CE5: Planificar, executar i avaluar projectes aplicant els principis internacionals del Project Management

CE6:  Exercir tasques de recerca i anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit de la innovació i la transformació digital.

CE7: Implantar sistemes de gestió de la qualitat a través de la gestió avançada per processos, la millora contínua i l'orientació al client avançant cap a l'excel·lència en la gestió.

CE8: Exercir tasques de recerca i anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit de la innovació.

Amunt

Orientació professionalitzadora

·         Introducció: Per a focalitzar el tema d'estudi, els objectius i el problema a estudiar o resoldre.

·         Explicació de la justificació i motivació del tema.

·         Fonaments conceptuals / revisió de la literatura sobre el tema / referents pràctics,  anàlisi i/o diagnòstic d'una situació organitzativa.

·         Proposta d'implantació / intervenció / seguiment.

·         Resultats esperats, recursos, temporalització.

·         Conclusions.

En el cas d'optar pel disseny i validació d’un model de negocis relacionat amb l'àmbit de la innovació i transformació digital, es proporcionaran indicacions especifiques pel que fa al contingut.

 

Orientació investigadora

·         Plantejament del problema. Formulació d'una/es pregunta/es.

·         Fonamentació teòrica i conceptual. Aporta els fonaments del problema a investigar per tal d'aconseguir nous coneixements, sempre en el marc en què es desenvolupa la investigació.

·         Disseny metodològic.  Com es durà a terme la investigació, els mètodes que se seguiran i la forma d'aconseguir els objectius planejats.

·         Descripció i anàlisi dels resultats. Que comprendrà l'explicació rigorosa de la recollida de dades, del seu tractament i de la seva anàlisi.

·         Elaboració de les conclusions. Un cop ordenat el procés es presentaran els arguments explicatius i conclusions.

·         Suggeriments i propostes.

·         Referències i bibliografia.

Amunt

Treball final de grau: investigant l'empresa i l'economia PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Guia de treball final de màster Web

Amunt

Donades les característiques del TFM, aquesta assignatura no disposa de materials propis. Es pressuposa que els materials de base estan inclosos en les assignatures cursades i que tenen relació amb l'àmbit d'estudi proposat. En tot cas, es faciliten uns recursos transversals a la matèria.  D'altra banda, el director o directora de TFM en tant que especialista de la matèria també pot recomanar a l'estudiant lectures o materials que consideri d'interès; així com les pautes i indicacions per a l'elaboració de la memòria i els corresponents criteris d' avaluació.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt