Metodologies àgils de gestió de projectes Codi:  M5.908    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura pretén trencar amb la metodologia tradicional de projectes i donar-vos una visió més flexible que us permetrà adaptar-vos als continus canvis que succeeixen en els projectes i dins de les organitzacions. No es tracta que vegem aquest enfocament com a alternatiu i contraposat a la gestió tradicional sinó com a complementari.

Els projectes no són àgils o tradicionals sinó que, en general, es produeixen en un determinat ambient de certesa o incertesa relativa i requeriran un estil de gestió determinat i particular per a aquest projecte en concret.

El coneixement dels dos paradigmes i la comprensió dels mateixos com a compatibles i complementaris dotarà el director/directora de projectes amb un repertori més potent de respostes per a la gestió dels seus projectes. Per això, l'assignatura facilita el desenvolupament de coneixements, habilitats i competències que resultaran clau per al desenvolupament de projectes en entorns d'incertesa, on l'enfocament més tradicional d'aplicar un planejament detallat i rigorós, juntament amb un seguiment i control exhaustiu del pla resulten inadequats i infructuosos davant de la constant variació de l'entorn i els propis objectius del projecte.

L'assignatura proporciona els estris necessaris per enfrontar-se al desenvolupament de projectes, de qualsevol dimensió, durada o pressupost, en un entorn sotmès a canvis constants que cada vegada són més freqüents i necessaris per adaptar-se a les necessitats dels clients, interns i externs, a tota mena d'organitzacions i sectors.

assignatura presenta diferents enfocaments i marcs de gestió àgils, fent un recorregut des de l´origen d´aquest tipus d´enfocaments, amb el TPS, el New Product Development Game, de Nonaka i Takeuchi, i el Manifest Àgil que dóna nom a tots aquests corrents de gestió i proporciona la primera definició de valors i principis que delimiten què s'entén per agilitat, fins a arribar a kanban i scrum, els marcs de metodologia àgils més coneguts i utilitzats actualment.

A l'assignatura es presenten els diferents components dels diversos enfocaments i els principis que els inspiren. Principis que són particularment rellevants per assegurar l'èxit de la implementació de les pràctiques àgils, ja que les pràctiques i cerimònies, per si mateixes, sense el respecte dels principis no permeten assegurar la transformació cultural que requereix l'adopció de l'agilisme com a força d'innovació i canvi a les organitzacions.

Els materials i els recursos d'aprenentatge inclouen i integren continguts, aplicacions pràctiques i eines directament relacionades amb l'entorn de la gestió de projectes àgils en entorns d'incertesa i les activitats laborals concretes. Aquests són un element de consulta i referència essencial per a qualsevol director de projectes. Les activitats (debats, activitats, test i cas pràctic), en canvi, estan principalment orientades a exercitar-ne l'aplicació.

Amunt

L'assignatura Metodologies àgils de gestió de projectes és de caràcter optatiu i s'imparteix dins del Màster Universitari d'Innovació i Transformació Digital. Consta de 4 crèdits i una durada aproximada de 5 mesos. Es desenvolupa dins l'àmbit de projectes i intenta mostrar als estudiants els diversos enfocaments i principis que inspiren les metodologies àgils.

Aquesta assignatura juntament amb la de gestió de projectes, assignatures de l'àmbit de coneixement de Project Management, pretenen preparar l'estudiantat per exercir un paper clau en la definició i gestió de projectes, en el sentit més ampli del terme, aportant valor a les organitzacions a mitjançant la implantació de canvis en els seus processos, estructures i transformant la manera com la pròpia organització entén el seu entorn i es relaciona amb clients i altres parts interessades.

Amunt

La gestió àgil és la resposta més idònia per a tota mena de professionals que es vegin envoltats, de totes maneres, en un projecte que es desenvolupi en un entorn d'incertesa. Les circumstàncies actuals han generalitzat aquestes condicions per a pràcticament qualsevol projecte, a qualsevol sector d'activitat (indústria, distribució, serveis, administracions públiques, sanitat, educació, i un llarg etcètera més) ja siguin de titularitat pública o privada.

La comprensió dels mecanismes, principis i valors que cal aplicar en aquest tipus de projectes són clau per assegurar l'èxit dels projectes i facilitar la implementació amb èxit d'aquest tipus de gestió. Així doncs, el seu coneixement és essencial per a qualsevol professional que estigui a càrrec de la gestió de projectes dins d'una organització i les seves responsabilitats siguin:

 • Definir projectes que permetin donar resposta a reptes empresarials en terminis breus
 • Entendre les necessitats emergents dels clients, interns i externs
 • Crear productes nous que entusiasmin els seus clients
 • Transformar les relacions amb els clients per convertir-los en fan dels seus productes o serveis
 • Establir un funcionament disruptiu al cicle de vida de productes
 • Millorar la resposta als canvis que succeeixen a l'entorn
 • Empoderar els que més a prop estan dels clients i tenen millor informació sobre els problemes
 • Poseu en valor el potencial de l'equip humà de l'organització
 • Implementar elements propis de l'empresa exponencial al funcionament de l'organització

Amunt

Per desenvolupar efectivament aquesta assignatura no cal cap coneixement previ. De totes maneres, l'estudiantat ha de disposar d'una formació a nivell de grau/llicenciatura/estudis superiors universitaris relacionats amb l'àrea d'Economia i Empresa i/o Enginyeria. Es recomana que tingui alguna experiencia en la gestió de projectes tradicionals o en entorns incerts dintre de l'àmbit professional i un nivell de competència en anglès equivalent al nivell B2 del marc comú europeu de llengües i una competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Amunt

Els participants d'aquesta assignatura hauran assolit els objectius i resultats d'aprenentatge següents:

 • Comprendre els principis àgils: Els estudiants han d'adquirir un coneixement dels valors i principis fonamentals darrere de la metodologia àgil, com ara el lliurament primerenc de valor, l'adaptabilitat al canvi, la col·laboració i la retroalimentació contínua.
 • Treball en equip i col·laboració: Els estudiants adquiriran habilitats per treballar de manera col·laborativa en equips multidisciplinaris, compartint responsabilitats i prenent decisions conjuntes per assolir els objectius del projecte.
 • Conèixer el rol de l'equip en la metodologia àgil: Els estudiants han de comprendre els rols i les responsabilitats dins d'un equip àgil, incloent-hi l'Scrum Master, el Product Owner i els membres de l'equip de desenvolupament. Han d'aprendre com interactuar i col·laborar efectivament en un entorn àgil.
 • Aplicació de tècniques àgils: Els estudiants seran capaços d'utilitzar tècniques i eines àgils específiques, com ara la planificació àgil, la gestió visual i les retrospectives, per gestionar i dur a terme projectes de manera iterativa i incremental.
 • Aprendre a gestionar el canvi i la incertesa: Els estudiants han d'adquirir habilitats i entendre com adaptar-se ràpidament als canvis en els requisits, gestionar els riscos i prendre decisions basades en la informació disponible.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació i col·laboració: Els estudiants han d'aprendre a comunicar-se de manera efectiva i col·laborar amb altres membres de l'equip i els stakeholders en un entorn àgil. Han de fer la comunicació clara, l'escolta activa i la resolució de conflictes.
 • Aplicar pràctiques de millora contínua: Els estudiants han de comprendre la importància de la millora contínua a la metodologia àgil. Han d'aprendre a fer retrospectives per identificar àrees de millora, establir accions correctives i fer ajustaments en el procés de treball.

Les competències transversals que l'estudiantat adquirirà mitjançant l'estudi d'aquesta assignatura seran:

 • CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de manera avançada.
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Les competències específiques que l'estudiantat adquirirà mitjançant l'estudi d'aquesta assignatura seran:

 • CE5 - Planificar, executar i avaluar projectes aplicant els principis internacionals del Project Management.

Amunt

L'assignatura s'estructura al voltant d'un contingut essencial, Gestió de projectes àgils en entorns d'incertesa, que aborda les temàtiques següents:

1. Fonaments de l'agilitat: L'Agilitat ha esdevingut un objectiu estratègic per a tot tipus d'empreses. Aquest tema proporciona les bases i els fonaments per emprendre un camí d'evolució cap a formes més àgils d'organitzar-se i de treballar.

2. TPS. Sistema de producció de Toyota: Toyota Production System (TPS) conegut com a "Lean" o "Lean manufacturing". Aquest tema introdueix aquesta metodologia on es produeix només allò que es necessita, garantint un flux continu i uniforme just in time, una màxima qualitat dels processos i una millora dels processos de forma contínua.

3. Gestió Lean: Aquest tema introdueix la metodologia lean. És un mètode innovador que cerca optimitzar els processos de gestió i productius de l'empresa, reduint l'ús de recursos i fent més eficient el procés. La màxima de la gestió llegeixin és reduir la inversió, el temps i lesforç.

4. Gestió àgil: Aquest tema introdueix la gestió àgil del projecte. Agile és un procés mitjançant el qual un equip pot gestionar un projecte dividint-lo en diverses etapes i involucrant la col·laboració constant de les parts interessades i una millora i iteració contínues a cada etapa. Aquest enfocament iteratiu ajuda a obtenir un feedback més ràpid dels stakeholders i adaptar-se millor als canvis de lentorn.

5. Gestió scrum: Aquest tema introdueix la gestió scrum dun projecte. Scrum és un marc que permet el treball col·laboratiu entre equips mitjançant un conjunt d'eines i funcions que de manera coordinada ajuda els equips a estructurar i gestionar el treball.

6. Implantació de la gestió àgil de projectes: Aquest tema proporciona una guia d'implementació per a la gestió àgil de projectes. La metodologia agile és fonamental per a lèxit organitzatiu i una eina indispensable en la digitalització. A mesura que es digitalitzen més empreses, la necessitat de més velocitat, flexibilitat i eficiència augmenta l'adopció de metodologies àgils.

Aquest contingut es durà a terme a través de 4 reptes i es complementarà amb material complementari que es facilitaran en moments puntuals de l'assignatura durant el transcurs dels debats, activitats i cas pràctic.

Amunt

Amunt

El Material principal teòric de l'assignatura el teniu adjunt a l'apartat de recursos: "Projectes àgils en entorns d'incertesa". Es pot consultar en diferents formats (audillibre, ePub, mobipocket, videollibre i HTML5).

El Material complementari de l'assignatura el teniu adjunt a l'apartat de bibliografia i fonts d'informació.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt