Protecció i transferència de la innovació Codi:  M5.909    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La innovació es un dels àmbits de la gestió empresarial que Té una actuacions globals i sistèmica a l'empresa. Habitualment es parla de la R + D + I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) com una terna de matèries considerades essencials per a la competitivitat i el progrés. Aquesta assignatura Té una doble Vessant, teòrica i pràctica, i aportarà els Coneixements necessaris per Protegir la innovació a través dels Drets d'exclusiva proporcionats per la propietat intel·lectual i industrial. En aquesta assignatura analitzarem les característiques d'aquestes proteccions, les facultades inherents les mateixes, els contractes més habituals en matèria de transferència de tecnologia així com les principals eines i recursos per a la gestió i explotació en la innovació.

Amunt

L'assignatura Protecció i Transferència de la Innovació s'inscriu en el bloc d'assignatures optatives de l'Màster Universitari Innovació i Transformació Digital. La mateixa es posa a disposició d'aquells d'entre vosaltres que ja hàgiu adquirit un nivell competencial suficient per a comprendre aspectes més elaborats, i s'ofereix per tant en el segon semestre juntament amb altres assignatures que guarden relació i es complementen, com Finançament de la innovació i de l'Empreniment.

Amunt

 • Directors generals i gerents d'empreses i organitzacions
 • Professionals interessats a participar en la transformació digital de les empreses i organitzacions
 • Professionals interessats en la gestió de projectes
 • Responsables de les diverses àrees funcionals que abasten la cadena de valor d'una empresa o organització
 • Responsables d'innovació i de qualitat
 • Tècnics i gestors d'empreses i organitzacions
 • Directius de qualsevol tipus d'empresa interessats en la gestió de la innovació i en la transformació digital de les seves empreses
 • Emprenedors, directius i tècnics d'empreses de nova creació
 • Consultors i assessors d'empresa i d'organitzacions
 • Futurs investigadors i doctorands

Amunt

Aquesta assignatura no es troba vinculada a la superació prèvia d'altres assignatures del Màster.

Amunt

Aquesta assignatura busca permetre, en primer lloc, adquirir uns coneixements sòlids sobre les matèries de propietat intel·lectual i industrial, molt necessàries en la protecció de les innovacions i creacions de les empreses.
Aquest coneixement, us facilitarà anar analitzant, al llarg de l'assignatura, una sèrie de qüestions de singular importància en la vida empresarial com són:

 • la identificació dels actius i àrees de l'empresa amb valor protegible per drets de drets de propietat intel·lectual i industrial;
 • la comprensió de l'contingut i formulació dels contractes i models de llicència per a aquests actius;
 • l'articulació dels drets de propietat intel·lectual i industrial a l'hora de confeccionar l'estratègia d'innovació i desenvolupament de l'empresa;
 • la determinació de la implantació d'un IP management en una empresa o organització;
 • el disseny de models negoci en entorns tecnològics, valorant aquests actius intangibles i permetent la seva adequada explotació;
 • el desenvolupament de l'estratègia i política empresarial per a la transferència de tecnologia;
 • la realització d'una auditoria preventiva adequada i adaptada als drets de propietat intel·lectual i industrial.

D'altra banda, es pretén a més que desenvolupeu un esperit crític respecte a les qüestions estudiades i analitzi els potencials elements de millora de l'eficiència d'aquest sistema.


Competències generals:

 • Capacitat per analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials, aconseguint resultats eficients i sostenibles.


Competències transversals:

 • Capacitat per desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.


Competències específiques:

 • Traçar i elaborar l'estratègia per a la transformació digital de l'empresa a partir de les principals tecnologies i tendències.
 • Dissenyar i implantar un sistema de gestió de la innovació a l'empresa i organització.

Amunt

L'índex dels continguts de l'assignatura s'articula en tres blocs temàtics (Títols de propietat industrial, Contractació per a la innovació i Gestió de la innovació) en què s'abordaran les següents qüestions:

Bloc temàtic I: 

 • Títols de propietat industrial
 • Invencions (patents i models d'utilitat), Signes distintius (marques) i Creacions de forma (dissenys)
 • Requisits de patentabilitat: aplicació industrial, novetat i activitat inventiva.
 • Patent europea i PCT
 • El sistema de patents d'Estats Units


Bloc temàtic II: 

 • Contractació per a la innovació
 • Llicències i contractes de propietat intel·lectual i industrial
 • Comercialització de les innovacions

Bloc temàtic III:

 • Gestió de la innovació
 • Explotació de les innovacions internes i ajudes a la innovació
 • Gestió de la innovació i transferència de la tecnologia
 • Planificació i Execució rendible de les innovacions

Amunt

Amunt

Els mòduls s'acompanyen de material didàctic propi de la UOC. A l'aula hi trobareu a més altres recursos d'aprenentatge i diverses fonts d'informació, amb enllaços que us poden resultar d'utilitat i d'interès per a l'estudi de l'assignatura. També teniu accés, per mitjà de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., relacionats amb l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt