Entrepreneurship Codi:  M5.911    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Crear una PIME, obrir una franquícia, engegar una spin-off, crear una empresa social, iniciar una start-up,... són diferents manifestacions de la iniciativa emprenedora.

Encara que totes aquestes manifestacions tenen molts elements en comú -com pot ser la influència de l'equip emprenedor en l'èxit o fracàs de la iniciativa - també tenen elements singulars.

En aquesta assignatura abordarem la problemàtica específica de les start-ups. Una de les definicions més utilitzades de start up és de Steve Blanck qui afirma que "una startup és una organització temporal a la cerca d'un model de negoci escalable i replicable" encara que existeixen d'altres.  Totes elles destaquen el seu alt grau d'innovació, el seu potencial de creixement i rendiment econòmic però també, d'un major risc a causa de l'alt grau d'incertesa que les envolta.

Per tant, conèixer els conceptes, les eines i les metodologies per aplicar en una start-up pot ajudar a gestionar millor la incertesa, activar tot el seu potencial i afrontar el procés amb més garanties.  

El primer pas serà començar per identificar problemes de l'entorn que puguin esdevenir detonadors d'oportunitats reals de negoci a més de formar equips per desenvolupar una oportunitat. Un cop definits, s'abordaran les qüestions següents i en diferents fases: a la primera fase, s'idearà el model de negoci associat a l'oportunitat per passar a una segona fase d'experimentació i validació. A la tercera i última fase s'aborden les qüestions més relacionades amb la sostenibilitat econòmica de la iniciativa fent especial èmfasi a l'estimació de la demanda i al marketing.

Amunt

Entrepreneurship és una assignatura optativa de 4 crèdits ECTS que s'ofereix al Màster en Transformació Digital i al Màster en Direcció d'empreses.

Amunt

L'assignatura d'Entrepreneurship és útil per a qualsevol persona que ocupa posicions de direcció però especialment per a aquelles persones que estan pensant engegar un projecte emprenedor o dirigeixen l'àrea de desenvolupament de nous negocis en les seves empreses.

Amunt

Per a l'estudiantat del Màster en Transformació Digital es recomana haver cursat prèviament les assignatures optatives d'Estratègia competitiva i Gestió de la creativitat. 

Amunt

Competències transversals 

CT1: Capacitat per a comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional.

CT5: Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexes, dinàmics i globals.


Competències específiques del master en direcció d'empreses

CE Impulsar la cerca permanent de l'excel·lència en la gestió organitzativa

CE: Promoure el potencial creatiu i innovador de les persones, els equips i l'organització en el seu conjunt.


Competències específiques del màster en innovació i transformació digital

CE1 : Planificar i desenvolupar l'estratègia de l'empresa per a consolidar i millorar els seus avantatges competitus.

CE2 : Fomentar la creativitat i la innovació en els equips i facilitar la gestió del canvi.


Resultats d'aprenentatge

- Identificar problemes o necessitats a partir de l'anàlisi de l'entorn socioeconòmic.

- Dissenyar models de negoci que donin resposta a una necessitat detectada.

- Validar models de negoci a partir d'un prototip.

- Determinar les principals mètriques d'un model de negoci determinat.

- Estimar la demanda d'una startup.

- Elaborar un pla financer àgil.

Amunt

Els principals temes de l'assignatura són els següents:  

1.  Introducció

- Emprendre, empresa i innovació

- Metodologies àgils per emprendre i innovar

2. Anàlisi de l'entorn

- Anàlisi del sector

- Clients i usuaris

-Anàlisi de la competència

- Anàlisi del mercat

3. Producte

- Ideació

- Prototipatge

4. Model de negoci

-Model de negoci 

- Aplicacions i eines per treballar el model de negoci

- Model de negoci SCOPE

- Estratègia i model de negoci

- Innovar en el model de negoci

5. Marqueting i vendes

- Marqueting vs vendes

- Disseny del marketing i les vendes

- Validació i indicadors

- Estimació de la demanda

6. Altres aspectes del projecte emprenedor

- Analítica i tracció

- Operacions i processos

- Pla economicofinancer

Amunt

Llicó inaugural 2016-17: No basta amb una idea brillant Audiovisual

Amunt

Per a cada activitat, es proposen un conjunt de recursos que amplien i complementen els materials didàctics. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt