Pràctiques Codi:  M5.915    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Pràctiques consisteix en la realització d'unes pràctiques professionals curriculars (amb càrrega docent) vinculades, sempre de forma clara e inequívoca, a l'àmbit de treball específic del màster.

Constitueixen una activitat formativa i, per tant, supervisada per la UOC amb l'objectiu que els estudiants apliquin i complementin les competències i coneixements adquirits al llarg de tot el màster.

Poden desenvolupar-se en qualsevol tipus d'organització, pública o privada, amb o sense ànim de lucre, a nivell nacional o internacional i poden ser de caràcter presencial, semipresencial o virtual.

Les pràctiques s'han d'instrumentar a través d'un Projecte Formatiu que reculli les funcions, activitats i tasques a realitzar i que formarà part del Conveni Educatiu que donarà cobertura legal a les pràctiques.

Per accedir a una posició de pràctiques l'estudiant pot optar entre dues modalitats:

Modalitat 1. L'estudiant mateix busca i proposa l'organització i la posició en la qual desitja realitzar les seves pràctiques.

Modalitat 2. La UOC proporciona les organitzacions i les posicions disponibles en aquell moment i l'estudiant aplica a les diferents posicions que li puguin interessar. En aquest cas, o bé l'organització realitza la selecció o, a petició de la pròpia empresa, la UOC assignarà un estudiant dels que hagin aplicat a aquesta posició en concret.

Amb independència o de forma complementària a l'assignatura de pràctiques, els estudiants també poden realitzar pràctiques no curriculars, que no tenen càrrega docent i que es gestionen també a través de la mateixa UOC.

Amunt

L'assignatura Pràctiques és una assignatura optativa de 8 crèdits a la qual correspon una càrrega docent de 200 hores. Les pràctiques que es realitzen en aquesta assignatura tenen la consideració de pràctiques curriculars.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques es projecta al camp professional i/o de la recerca de la innovació i transformació digital. Els estudiants poden cursar les pràctiques en empreses i organitzacions  de qualsevol sector, sempre i quan la posició i les funcions, activitats i tasques es vinculin a les competències desenvolupades al llarg del programa.

Amunt

Les organitzacions que acullen estudiants per a realitzar l'assignatura de Pràctiques podran, atenent a les funcions, activitats i tasques vinculades a les posicions que ofereixin, sol·licitar que aquests disposin d'algunes competències (coneixements o habilitats) concretes com ara, per exemple,  un nivell alt de coneixement d’una llengua estrangera.

Amunt

Per cursar l'assignatura de Pràctiques  s'han de tenir superats, com a mínim, la meitat dels crèdits del màster (30 crèdits). Els estudiants que, no complint aquest requisit, vulguin cursar l’assignatura hauran de sol·licitar l’exempció a la Direcció del Programa, qui la valorarà oportunament atenent a l’itinerari acadèmic i professional de l’estudiant.

 

A continuació s'inclouen les opcions per cursar o incorporar l'assignatura Pràctiques  a l'expedient.

Opció 1. Sol·licitar el Reconeixement Acadèmic de l'Experiència Professional (RAEP):

Si un estudiant pot acreditar documentalment com a mínim dos anys d'experiència professional relacionada amb la titulació i justificar que ha adquirit les competències generals, bàsiques, transversals i específiques establertes a l'assignatura, podrà sol·licitar, a través de Secretaria, i en els terminis que s'estableixin, el Reconeixement de l'Experiència Professional.

En el cas que a l'estudiant se li concedeixi el RAEP, s’haurà de matricular de l’assignatura en el mode “reconeguda”.

 

Opció 2. Cursar pràctiques curriculars en una empresa o organització:

Per a sol·licitar pràctiques curriculars, l'estudiant ha d'accedir, en les dates de sol·licitud indicades, a l'aplicatiu de gestió Xperience (Secretaria / Tràmits / Pràctiques curriculars) i gestionar-les en la alguna de les modalitats abans esmentades (l’estudiant sol·licita una de les posicions que oferta la UOC o bé aporta una oferta que ha buscat el propi estudiant).

En totes dues opcions, hi ha la possibilitat d'ampliar o complementar les pràctiques a la mateixa empresa o organització formalitzant un segon conveni de pràctiques, aquesta vegada no curriculars. Això requereix preparar dos Projectes Formatius diferents i que les noves funcions, activitats i tasques treballin, almenys parcialment, altres competències.


Amunt

Competències generals:

¿     Capacitat per analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris.

¿ Capacitat per prendre decisions que permetin consolidar i millorar la competitivitat de les empreses i organitzacions.

Competències bàsiques:

¿      Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

¿      Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

¿      Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

¿      Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions - i els coneixements i raons últimes que les sustenten-  a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

¿      Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Competències transversals:

¿      Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.

¿      Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

¿      Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

¿ Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

¿      Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals

Competències específiques:

¿      Planificar i desenvolupar l'estratègia de l'empresa per consolidar i millorar els seus avantatges competitius.

¿      Fomentar la creativitat i la innovació en els equips i facilitar la gestió del canvi.

¿      Traçar i elaborar l'estratègia per a la transformació digital de l'empresa a partir de les principals tecnologies i tendències.

¿Planificar, executar i avaluar projectes aplicant els principis internacionals del Project Management.

¿      Exercir tasques de recerca i anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit de la innovació i la transformació digital.

Amunt

L’assignatura contempla el desenvolupament de pràctiques en empreses i organitzacions vinculades a l'àmbit de treball del màster i els següents continguts específics:

• Familiarització amb un context professional.

• Aplicació dels coneixements i competències treballats al llarg del programa.

• Memòria justificada.

Amunt

Les pràctiques curriculars: una oportunitat per a impulsar la teva carrera professional Audiovisual
Estudiants en pràctiques: un actiu de present i de futur Audiovisual
Per a què, com i quan fer pràctiques? El que has de saber per decidir-te a fer-les! Web
La doble visió estratègica de les pràctiques: qualitat en equilibri Web
Guia ràpida per gestionar les teves pràctiques: com, quan i què has de fer? Web
Algunes pistes per a trobar una excel·lent posició de pràctiques Web
Guia ràpida per a l'acolliment d'estudiants Web
Guia per al tutor de les pràctiques externes Web
Objectiu professional i eines per la cerca de feina o de posicions de pràctiques Web

Amunt

Per tal que els estudiants puguin disposar d’un CV i una carta de presentació adequades al seu nivell, els estudiants tenen a la seva disposició a l'aula materials relacionats amb el mercat de treball i les eines de recerca de feina (CV i cartes de presentació) així com altres continguts relacionats.

L’ organització, per la seva banda, proporcionarà aquells materials necessaris perquè l'estudiant pugui desenvolupar les funcions, activitats i tasques encomanades. L'estudiant, a més, disposa dels materials, recursos i eines proporcionats per la biblioteca de la universitat.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt