El sector de les arts plàstiques i visuals Codi:  M7.204    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu d'aquesta assignatura és familiaritzar l'alumnat amb les característiques fonamentals del sector de les arts plàstiques i visuals en les seves diverses manifestacions des de la perspectiva de la gestió cultural. Per tant aquesta assignatura se centra en les estructures que construeixen el sector, en les relacions que s'estableixen entre els diferents agents que intervenen en el desenvolupament de les arts plàstiques i visuals actuals, així com les condicions en què desenvolupen la seva tasca .

Per poder donar a l'alumnat una visió global, aquesta matèria afronta l'anàlisi del sector des de diferents perspectives, com la creació, la producció, la distribució/difusió, la recepció/consum, la participació, etc., ja que la gestió requereix comprendre les dinàmiques complexes mitjançant les que s'articulen aquests processos entre si.

Amunt

OBJECTIUS

 • Entendre les arts plàstiques i visuals, la seva evolució i canvi en el context de les indústries culturals contemporànies.
 • Conèixer i comprendre les dinàmiques de la cadena de valor de l'art, així com la interrelació i la complementarietat de cada baula de la cadena.
 • Identificar la relació que s'estableix entre els processos de creació de les arts plàstiques i visuals, els agents i els canals de difusió.
 • Conèixer i comprendre el funcionament dels diferents elements que configuren el sistema artístic estatal i internacional.
 • Ser capaç de reflexionar de manera argumentada i fonamentada sobre la situació del sector en el context global actual.

COMPETÈNCIES 

Competències bàsiques i generals: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi 
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals.

Competències transversals:

 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada. 

Competències específiques: 

 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural. 

Amunt

Per assolir aquests objectius, aquesta assignatura desenvoluparà diverses activitats:

Activitat 1. EL CONTEXT: ecosistema dels espais i projectes d'arts plàstiques i visuals

La primera activitat de l'assignatura consisteix a identificar els espais, organitzacions i agents que formen l'ecosistema de les arts visuals del territori proper a l'alumnat i, un cop realitzat aquest primer mapeig, escollir un dels espais o projectes detectats per fer un estudi de cas que permeti conèixer-ne el model d'activitat i gestió, així com els fonaments, els coneixements que contribueix a produir, com els transmet i per a qui.

Activitat 2. LES CONDICIONS: la dimensió legal, econòmica i laboral de l'art

La segona activitat explora les diferents problemàtiques pel que fa als drets i els deures propis del món de les arts visuals. Tot i les reivindicacions del sector, la desregulació i la desprotecció del treball artístic és endèmica, i la situació de precarietat econòmica i laboral continua sent preocupant per a un alt percentatge del món de l'art. Per entendre aquesta paradoxa, aquesta activitat proposa una aproximació crítica al marc laboral, econòmic i legal on s'inscriu l'art, així com a les diverses problemàtiques que l'envolten.

Activitat 3. ELS DEBATS: canvis i reptes al sector de les arts plàstiques i visuals

La tercera activitat proposa elaborar una investigació sobre alguns dels canvis i reptes que caracteritzen el panorama actual del sector de les arts plàstiques i visuals al país o territori que sigui més familiar a l'alumnat. Aquesta tasca proporcionarà una primera radiografia sobre les necessitats que caldria atendre i les potencialitats que s'haurien de considerar tant des de les administracions públiques com des de les iniciatives privades i ciutadanes.

Activitat 4. L'ACCIÓ: proposta d'intervenció en l'àmbit de les arts plàstiques i visuals

L'última activitat pren com a punt de partida alguna de les propostes de millora detectades a l'espai o projecte d'arts plàstiques i visuals elegit a l'activitat 1, així com els aprenentatges estructurals realitzats a les activitats 2 i 3, per proposar un projecte efectiu de transformació.

Amunt

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt