La indústria audiovisual Codi:  M7.207    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura està dissenyada amb l'objectiu de donar una visió general sobre un dels sectors culturals més influents en les nostres societats occidentals contemporànies, el sector audiovisual. Actualment ens trobem en un moment de transició, de la cultura de la lletra a la cultura de la imatge, aquesta transició es deguda a que dia a dia les nostres societats redescobreixen el poder de la imatge basada en les idees.

Avui en dia el sector audiovisual destaca per la multiplicitat de mitjans i continguts que engloba així com pel seu posicionament en la intersecció entre avenços tecnològics, canvis culturals i polítics, dinàmiques socials i desenvolupaments econòmics .

El món de les imatges es troba en el centre de la revolució digital, però a pesar d'això les idees i les visions de futur actuals poden esvair-se fum dins d'un parell d'anys. De manera que per treballar amb èxit en el sector audiovisual és necessari conèixer les subàrees del sector, comprendre el context tècnic, cultural, polític i social en el qual s'engloba.

Al llarg del curs us proposem una incursió en els debats actuals sobre el sector, considerant tant les opinions i teories acadèmiques com aquelles necessitats i coneixements dels professionals del sector. Entrarem en detall en els reptes i contradiccions econòmiques de la producció audiovisual identificant possibles perills i oportunitats dels nous desenvolupaments tècnics, revisant la multiplicitat de mitjans i formats.

En definitiva aquesta assignatura, que forma part de diversos programes de postgrau de gestió cultural, és platejada donar una primera orientació al sector audiovisual contemporani, apropant als participants del curs, plantejaments teòrics i pràctics d'aquest sector.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de dos programes de postgrau de l'UOC, per una banda forma part de les assignatures del bloc d'especialització en Indústries Culturals del "Màster Oficial de Gestió Cultural" de l'UOC-UdG i UiB, i per altre banda forma part de les assignatures del primer bloc del postgrau propi titulat "Sectors i Indústries Culturals" de l'UOC.

La gestió cultural representa la concreció a l'acció i la posada en pràctica de les idees i intencions del gestor cultural en la seva pràctica professional. En aquest sentit el treball sobre els elements metodològics, teòrics i conceptuals bàsics de la gestió cultural resulta de gran rellevància en la formació d'un professional d'aquest sector.

Amunt

OBJECTIUS

 • Entendre l'estructura i els processos de treball que actualment formen el sector audiovisual.
 • Identificar l'evolució i els passos que s'estableixen en els processos de producció, distribució i consum de productes audiovisuals.
 • Identificar el nou paradigma del sector audiovisual en el marc de la societat de la informació i el coneixement.
 • Mostrar que ha adquirit els coneixements sobre el context polític i econòmic en què es troba actualment el sector audiovisual.
 • Conèixer els canvis que ha generat el sector a través de les noves actituds dels consumidors.
 • Formular preguntes sobre les oportunitats i les amenaces que experimenta actualment el sector.
 • Reflexionar de manera genèrica sobre les necessitats del consum audiovisual globalitzat.

COMPETÈNCIES
Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals.

Competències transversals:

 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada.

Competències específiques:

 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.

Amunt

Aquesta assignatura es desenvoluparà a partir de 4 mòduls que seran els següents:

Mòdul 1

La producció audiovisual i el paper del productor 

La trajectòria del producte audiovisual, des de la primera idea fins a l'espectador, és llarga i complicada. Hi ha molts actors que participen en la producció i difusió del producte audiovisual, i aquests canvien les seves relacions entre uns i altres. Per exemple la producció audiovisual nacional o regional s'ha transformat en la competidora directa dels actors globals, mentre sempre havia estat a l'inrevés. En aquesta unitat introduirem el procés de la producció en el sector audiovisual, en el marc de la situació econòmica actual i d'un mercat audiovisual en constant canvi. Tractarem temes com:

 • Des de la primera idea fins al projecte
 • del projecte fins a la producció
 • del producte acabat fins a l'espectador
 • i una visió conjunta de les estructures bàsiques del mercat televisiu i cinematogràfic

  

Mòdul 2

La distribució i el mercat global

El canvi tecnològic i com a conseqüència el canvi dels hàbits de consum, obliguen al sector audiovisual a adaptar-se constantment. Abans la dinàmica del canvi tecnològic i estructural en un mercat cada vegada més globalitzat les antigues estructures del sector es trenquen i les jerarquies establertes perden rellevància. Per tant els actors del sector es troben en una situació en la que hauran de redefinir les seves relacions, reconsiderar les seves estratègies, renovar el meu model de comunicació amb les audiències i les seves estratègies de venta. Il·lustrarem aquesta situació bàsicament amb mercat heterogeni com l'europeu que actualment es troba en una situació difícil. Es veu obligat a buscar aliats forts i així intensificar la seva relació amb l'estat i l'administració. En aquest mòdul ens enfrontem a qüestions com ara:

 • Com han canviat les estratègies de venda, la distribució tant en el cinema com en la televisió enfronts a un mercat global?
 • Quines són les diferències del procés de distribució entre cinema i televisió?
 • Quins són els motius de la debilitat econòmica del sector audiovisual a Europa?
 • Perquè el paper de l'estat i de les seves institucions és tan important per al sector audiovisual europeu?
 • Quin tipus de subvencions hi ha in Europa per a productes audiovisuals i quins són els objectius polítics?

 

Mòdul 3

La indústria audiovisual i les noves plataformes digitals

En un món dominat per la tecnologia, el sector audiovisual està sempre exposat a tots els canvis tècnics i innovacions de diferent índole. Aquesta volatilitat és el resultat de com la dependència tecnològica té un impacte directe en la producció de continguts, el finançament, la distribució i les estructures empresarials. Probablement l'aspecte més obvi i rellevant en els últims anys en relació al canvi tecnològic és l'aparició de les noves plataformes online i de la televisió digital. En aquest Mòdul 3 intentem descriure l'impacte de les nou plataformes en línia i de la televisió digital. Per tant tractarem qüestions com les següents:

 • Quines són les raons per que empreses com Netflix i Amazon ara estan canviant tots els aspectes del sistema audiovisual?
 • Com reaccionen els actors establerts, com les cadenes de televisió estatals a Europa o els estudis de cinema de Hollywood enfronten aquesta nova competència?
 • Veurem en el futur pròxim la consolidació i unificació de la estructures del mercat audiovisual o al contrari anem a observar un mercat encara més heterogeni?
 • Seran la tecnologia o més aviat el contingut correcte que decideixen sobre l'èxit d'un actor en el mercat audiovisual del futur?

Mòdul 4

El sector audiovisual, globalització, identitat i cultura

El sector audiovisual és un dels precursors de la globalització. Les idees, inversions i institucions són part de les estructures globals i cada vegada més els consumidors es mouen entre països i continents. El sector audiovisual promociona, mostra, separa i alhora apropa cultures molt separades geogràficament. En el Mòdul 4 ens preguntem si el sector audiovisual té l'oportunitat a conservar la identitat cultural de certes comunitats o si els mitjans de comunicació acceleren la desaparició dels característiques locals i regionals, homogeneïtzant-les.

 • El sector audiovisual i la identitat cultural en un mercat global.
 • El pas dels consumidors locals als mercats transnacionals i dels mercats locals als consumidors transnacionals.
 • Els continguts audiovisuals, de l'originalitat identitària a la adaptació.
 • La TV com a projecte cultural transnacional a Europa.

Amunt

La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat XML
La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat DAISY
La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat EPUB 2.0
La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat MOBIPOCKET
La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat HTML5
La indústria audiovisual actual entre la tecnologia i la creativitat PDF

Amunt

L'assignatura disposa de tres tipus de materials d'aprenentatge:

 • Els documents de text basats en articles o capítols de llibres seleccionats com a recopilació de les millors lectures que aporten a l'estudiant aquells coneixements bàsics i continguts fonamentals, per assolir les competències d'aprenentatge de forma òptima. Aquests texts estaran a disposició de l'estudiant a l'aula de l'assignatura en diferents formats web.
 • Els continguts que s'adscriuen als textos dels mòduls, aquests s'aportaran a la bústia especifica d'aquesta assignatura anomenada "Sector Audiovisual Word". Aquesta bústia està dissenyada perquè els estudiants tinguin un espai on trobar totes aquelles informacions d'actualitat i addicionals relacionades amb el tema de l'assignatura. Aquests documents i informacions es trobaran al aula en format virtual com enllaços, vídeos i altres materials.
 • Les incorporacions que el professorat o els consultors van introduint d'acord amb la dinàmica del procés d'aprenentatge, que complementa el contingut de la mòdul i aporta actualitat o resposta a demandes dels alumnes/as.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt