Turisme cultural i creatiu Codi:  M7.211    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'objectiu d'aquesta assignatura és el de familiaritzar l'estudiant amb el turisme cultural i el turisme creatiu. Un sector en ple creixement i, on l’expansió i innovació són constant. Així aquesta matèria es proposa analitzar la transformació que ha tingut el turisme cultural i creatiu, en les darreres dècades, centrant-se en dos aspectes: (1) la cultura com a factor clau de desenvolupament turístic; (2) la creativitat com a fenòmen en expansió del  turisme cultural. Es pretén que l’estudiant comprengui  les bases del turisme cultural i del turisme creatiu, les diferents perspectives acadèmiques, així com els canvis i els impactes que han afectat el turisme cultural (i per extensió el turisme creatiu) en el marc de la globalització, la consolidació de  les tecnologies de la informació i la comunicació, i les diverses crisis econòmiques i socials. Aquesta matèria té un enfocament multidisciplinari amb el que s'aplicaran diferents metodologies i es realitzaran estudis de cas. 

Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents: el turisme cultural i creatiu com a producte de consum; el seu impacte en l'entorn social, econòmic, territorial i polític; el turista cultural; el turisme cultural i la seva vinculació a la identitat i autenticitat; la globalització i els seus efectes turisme cultural i creatiu; experiències i modalitats del turisme cultural i creatiu; el desenvolupament del turisme cultural en l’entorn urbà i rural; la gestió resposable i sostenible del turisme cultural i creatiu; etc.

Amunt

Comptar amb un coneixement actual de la realitat i les dinàmiques del turisme cultural i creatiu es fa imprescindible per a qualsevol intervenció del professional de la cultura. El professional de la cultura ha d'enfrontar-se a una realitat cada vegada més complexa, canviant i competitiva, que obliga a conèixer no tan sols el sector on pretén desenvolupar el seu treball sinó a adquirir un coneixement general que li permeti dotar-se d'un pensament estratègic i de models d'anàlisi per a intervenir a la seva pràctica professional.


Aquesta matèria té un enfocament multidisciplinar amb el que s'aplicaran diferents metodologies, així com, l'anàlisi de diferents estudis de cas.Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents:

 • el turisme cultural i creatiu com a producte de consum;
 • el seu impacte en l'entorn social, econòmic, territorial i polític;
 • el turista cultural;
 • el turisme cultural i la seva vinculació a la identitat i autenticitat;
 • la globalització i els seus efectes turisme cultural i creatiu;
 • el desenvolupament del turisme cultural en l’entorn urbà i rural;
 • la gestió resposable i sostenible del turisme cultural i creatiu
 • experiències i modalitats del turisme cultural i creatiu; etc.

L'alumne/a ha d'aprendre a relacionar  els coneixements adquirits sobre el funcionament del turisme cultural i creatiu i de les estratègies per a la viabilitat dels seus productes, amb el disseny i desenvolupament d'un projecte de turisme cultural, així com orientar una investigació en aquest camp.


Amunt

Els coneixements adquirits sobre la realitat actual de constant transformació del sector de turisme cultural i creatiu, constitueix una competència aplicable a diferents àmbits professionals de la cultura. Aquests coneixements permeten situar la pràctica professional en sectors com l'administració pública, el món de l'empresa i organitzacions no lucratives.

Amunt

OBJECTIUS 
 • Desenvolupar la capacitat de comprendre des d'una perspectiva crítica textos fonamentals que reflexionin sobre els conceptes de turisme i cultura.
 • Reflexionar críticament sobre la interacció entre turisme i cultura i la seva relació amb el desenvolupament sostenible.
 • Valorar el paper de la cultura en el marc del turisme internacional, i observar des d'una posició crítica la influència que aquest té sobre les percepcions de les identitats culturals de cada regió.
 • Conèixer els processos de gestió necessaris per al disseny, desenvolupament i avaluació de projectes de turisme cultural.
 • Identificar aspectes d'influència sobre el territori de certs projectes de turisme cultural, que poden esdevenir tant en impactes positius com negatius per a l'entorn.
 • Tenir els coneixements necessaris per dur a terme un projecte de turisme emmarcat en el patrimoni cultural. 

COMPETÈNCIES 

Competències bàsiques i generals: 
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals
Competències transversals: 
 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada. 
Competències específiques:
 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.

Amunt

Els principals eixos de continguts es concreten en 4 accions formatives construïdes a partir d’una situació a l’entorn d’un repte:

Repte 1.Saps quines són les relacions entre turisme, cultura i desenvolupament?

 • Què és el turisme ? Què és cultura? Què és el turisme cultural?
 • Com interacciona el turisme cultural amb el desenvolupament sostenible?
 • Qui són els consumidors del turisme cultural?
 • Quins factors positius i negatius genera el desenvolupament del turisme cultural?

Repte 2. Spas quines són les especificitats del turisme cultural en les gran ciutats?

 • Quines són les relacions entre ciutat i turisme cultural?
 • Quins projectes i estratègies de gestió turística cultural es desenvolupen en les grans ciutats?
 • Com es gestiona el turisme creatiu en l’espai urbà?
 • Quins impactes socials, econòmic i polític té el turisme cultural i creatiu en la ciutat?
 • Com afecte la globalització en la gestió del turisme cultural urbà?
 • Quines repercussions tenen les crisis?

Repte 3. Saps com fer un projecte de desenvolupament pel turisme cultural?

 • Quines iniciatives de turisme cultural i creatiu trobem en l’entorn rural?
 • Com es vinculen les iniciatives turístiques locals amb la preservació identitat i l’autenticitat del lloc? la cultura popular com a tret del turisme cultural.
 • Com impacte socialment, econòmicament i territorialment el desenvolupament d’experiències de turisme cultural i creatiu en l'espai local?
 • Quins són els patrons de consum?
 • Quin rol juga l’administració pública i el sector privat en el desenvolupament del turisme cultural i creatiu en l’entorn rural?


Repte 4. Saps quines són les tendències i els reptes de futur del turisme cultural i creatiu?

 • Quin és el futur del turisme cultural i creatiu?
 • Com està afectant l’expansió i desenvolupament de les TIC en el turisme cultural i creatiu? La digitalització en la producció i interpretació de productes i experiències.
 • Com s’haurà  d’adaptar el turisme cultural i creatiu en l’Horitzó 2030, i en consonància als ODS?
 • Quin serà el paper de les organitzacions internacionals (UNESCO, ICOMOS, OMT….) en el desenvolupament, transformació i protecció del patrimoni cultural?
 • Quines estratègies de resiliència (post-crisis), de sostenibilitat, de captació de nous públics, de gestió pública i privada, etc. marcaran el futur del turisme cultural i creatiu?
 • Quins són els principals escenaris de futur?El debat de cap a on anem.


Amunt

Els materials bàsics dels mòduls i la bibliografia recomanada es troba en cada una de les PAC del curs.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt