Pràctiques Codi:  M7.214    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura optativa del MU. Gestió Cultural, Pràctiques,  centra la seva activitat en el desenvolupament d'una experiència pràctica, on l'alumnat haurà d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del programa acadèmic. Aquestes pràctiques es desenvoluparan a partir de dos models (un virtual i un presencial), ambdós desenvolupats a partir de la col·laboració amb diferents centres culturals, tant nacionals com internacionals. 

Volem donar a l'estudiantat  la possibilitat de decidir quin tipus de pràctiques els convé més i sobretot com i on les volen fer. Per tant, hem dissenyat una assignatura amb dues modalitats diferents: les pràctiques virtuals i les pràctiques presencials (amb opcions com les pràctiques de catàleg i les pràctiques de lliure elecció). 
 • Pràctiques virtuals: per als estudiants que vulguin desenvolupar la seva experiència de pràctiques en un entorn virtual, hem preparat una assignatura de pràctiques virtuals amb reptes de casos reals. (Disponibles per al segon semestre del curs- Març / juliol). 

 • Pràctiques presencials: dissenyada per a aquells estudiants que prefereixin fer les pràctiques a centres culturals de forma presencial. És una assignatura que comporta activitat a l’aula acadèmica i al centre de pràctiques Per a triar el centre que més s’adequa a l’estudiant d’acord amb les preferències, els interessos, la disponibilitat temporal i la ubicació territorial, oferim dues opcions.

  • Pràctiques de catàleg: oferim un catàleg de pràctiques presencials amb places de pràctiques a diferents centres culturals. En aquest catàleg s’hi troben les descripcions de les tasques que haurà de desenvolupar l’estudiant en cada cas.

  • Pràctiques de lliure elecció (mode directe): també oferim la possibilitat que siguin els estudiants qui proposin el centre on fer les pràctiques. Per a fer una sol·licitud serà imprescindible haver contactat prèviament amb el centre i tenir la seva conformitat per a fer-hi les pràctiques.

Amunt

L'assignatura Pràctiques és una assignatura optativa del pla d'estudis del Màster en Gestió cultural. Són per tant, pràctiques curriculars. Està pensada perquè l'estudiant pugui posar en pràctica en un context real els coneixements i competències que s'adquireixen en el màster. Així mateix, l'assignatura permet a l'estudiant adquirir experiència professional durant la seva formació.

Amunt

Per matricular-se de l'assignatura de Pràctiques s'ha d'haver superat com a mínim 30 crèdits del màster. En el moment de sol·licitar les pràctiques és necessari que almenys estigueu matriculats d'aquests crèdits o que els tingueu reconeguts. Això us donarà la possibilitat d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del màster

Amunt

Per matricular-se de l'assignatura Pràctiques, l'estudiant ha d'haver superat prèviament 30 crèdits del màster.

Abans de la matrícula cal un procés previ de gestió. Aquest procés, es realitzarà des del Campus UOC: Inici / Tràmits / Pràctiques en empresa/ Pràctiques curriculars/Sol·licitud de pràctiques / Sol·licitud de les pràctiques del màster Gestió Cultural. Aquest procés comporta la realització d'uns tràmits en unes dates concretes que es trobaran en aquest espai del Campus:

- Gener/ Febrer per a l'inici Març   
- Maig/Juny per a l'inici d'Octubre.

 El/la tutur/a del programa us informarà també de tot el procès des de l’aula tutoria
 
Aquests tràmits impliquen:


Modalitat Catàleg


Modalitat Lliure elecció

1. Inscripció a les pràctiques


2. Sol·licitud del centre a les Pràctiques a l'eina de Pràctiques per a la modalitat Pràctiques de catàleg.

 •  Aspectes importants d'aquesta fase:

 •  Només es pot fer la sol·licitud de 2 centres.La sol·licitud no implica tenir assignat centre de pràctiques: és un procés en què el centre fa la selecció i acceptació. En cas que l'estudiant no sigui seleccionat, hi ha l'opció d'aportar un centre o matricular-se a l'assignatura de Pràctiques virtuals (semestre Març- Juliol).

3. Assignació del centre de Pràctiques

4. Prematrícula

5. Conveni

6. Matricula1. Inscripció a les pràctiques

                                               

2. Aportació del centre de Pràctiques. El centre s'ha de donar d'alta a la plataforma per fer-ne la gestió i té a la vostra disposició el Servei de pràctiques UOC per a qualsevol dubte).


3. Validació del centre de Pràctiques


4. Prematrícula


5.Conveni


6. MatrículaEn funció de la tipologia de Pràctiques escollides (Catàleg, Lliure elecció) poden variar lleugerament els tràmits. Veure procès general

   

 Per a dubtes sobre les pràctiques, figures que intervenen:


Dubtes de gestió, no acadèmics:


- Tutor del programa: procediment de gestió


- Servei d’atenció UOC/ pràctiques: gestió del conveni, incidències eina pràctiques


 Dubtes acadèmics:

 • Professorat de l’aula (professorat col.laborador o professorat responsable)


Altres figures:


 • Tutor del centre de pràctiques: referent al centre/entorn on es desenvolupen les pràctiques


Disposeu de més informació sobre Pràctiques al pla d'estudis del màster, al portal de la UOC i al Blog del programa

Amunt

OBJECTIUS 
 • Interactuar amb el món professional a través d'una experiència pràctica. 
 • Aplicar els coneixements adquirits al llarg del programa acadèmic en un exercici pràctic. 
 • Haver incrementat el grau de coneixement de les institucions en què es desenvolupen les pràctiques i els seus models de gestió. 
 • Identificar debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la institució en un moment de canvi.
 • Interactuar amb els directius d'una institució cultural a nivell professional.
 • De resoldre, en context de presa de decisions, un repte en què es troba la institució.
 • Desenvolupar un treball pràctic en aspectes rellevants i no perifèrics de la gestió cultural. 
COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals. 
Competències transversals:
 • Competència per organitzar el propi treball d'acord amb la seva funció en una estructura organitzativa, les característiques del projecte amb iniciativa i capacitat de lideratge. 
Competències específiques:
 • Capacitat d'adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.

Amunt

Els continguts d'aquesta matèria estan estretament relacionats amb els materials i la metodologia d'aprenentatge. Es resumeixen en les següents unitats:

Unitat 1: Contacte i inici de les pràctiques
Unitat 2: Seguiment de les pràctiques
Unitat 3: Informe de seguiment
Unitat 4: Seguiment de les pràctiques
Unitat 5: Memòria final de les pràctiques presencials

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat en un aula acadèmica, com qualsevol altra assignatura:

- amb un professor que actua com a tutor acadèmic (aula acadèmica de l'assignatura)
- amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques
 
Els dos són els que garanteixen que les pràctiques es duen a terme segueixen el projecte formatiu dissenyat.
 
En el cas del model de pràctiques virtuals, els continguts permeten a l'estudiant fer el seguiment de forma ordenada i estructurada de la resolució d'un repte o un conflicte real d'un centre cultural de referència del nostre país.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt