Treball Final de Màster Codi:  M7.216    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El treball final del Màster Universitari de Gestió Cultural UOC-UdG (TFM) és una assignatura obligatòria de 10 ECTS en la qual l'alumnat ha de realitzar i presentar un treball original i inèdit, on haurà de demostrar que és capaç d'integrar i aplicar les competències i continguts adquirits al llarg de tot el màster.

El TFM ofereix la possibilitat d'explorar un objecte d'investigació, o d'intervenir en relació amb algun tema o context que hagi sorgit en anteriors assignatures. Cal tenir una visió holística i pensar que el TFM és un treball de síntesi de tot el que s'ha après al llarg del màster. Per això no és necessari començar de zero i amb un tema completament nou, sino que es pot continuar algun tema iniciat en alguna de les nombroses activitats realitzades al llarg del màster.

El TFM es pot realitzar en dos itineraris d’optativitat (qui hagi barrejat assignatures diverses dels dos itineraris d'optativitat, haurà de seleccionar quina tipologia de treball prefereix realitzar):

A. Anàlisi, estudis aplicats i consultoria: TFM de recerca aplicada en el camp de la gestió cultural.

B. Direcció i producció en gestió cultural: TFM com a projecte de gestió cultural d'aplicació professional.

Dit això, cal tenir en compte que la separació entre TFM de recerca i professionalitzador es planteja només amb finalitats clarificadores i mai limitadores, i ambdues tipologies de TFM comparteixen multitud d'aspectes. Per tant, el TFM pot ser una forma d'avançar en la definició del projecte de tesi per a qui desitgi continuar estudis de doctorat

En aquesta taula s’especifiquen les modalitats possibles de TFM en cada itinerari d’optativitat:

Itinerari

TFM

Modalitats

Anàlisi, estudis aplicats i consultoria:

TFM de recerca aplicada en el camp de la Gestió Cultural.

Treball acadèmic o estat de la qüestió sobre un assumpte rellevant de la matèria tractada, utilitzant fonts i bibliografia actualitzada i prenent en consideració els debats en curs

Estudi de cas: anàlisi d'un procés cultural concret (museu, galeria, fira, festival, teatres, centres de cultura, mercats, itineraris, etc.), a partir de fonts primàries, ja siguin aquestes arxivístiques, documentals o d'una altra naturalesa, resultat de la recollida de dades originals i la seva contextualització social i econòmica.

Anàlisi comparativa de projectes, pràctiques, o processos culturals, prenent com referencia contextos diferenciats.

Direcció  i producció en gestió cultural

TFM com a projecte de gestió cultural d'aplicació professional

Proposta de projecte cultural. Desenvolupament d'un projecte cultural (realitzant un estudi previ de la seva contextualització, sostenibilitat, producció i avaluació).

El TFM no consisteix en cap cas en un treball de recopilació de fonts, en una mera descripció o en una divagació personal, sinó que ha de complir uns criteris acadèmics i professionals que s’indiquen seguidament:

El TFM de recerca aplicada o consultoria:

 1. situa un objecte d'estudi propi i relativament diferent respecte a altres estudis precedents;
 2. elabora una perspectiva conceptual i teòrica respecte al mateix;
 3. utilitza determinada metodologia per al seu abordatge; i
 4. dóna compte de les conclusions o aprenentatges produïts al llarg del procés de manera que contribueixen al camp d'estudi en què se situa.

El TFM de d'aplicació professional:

 1. explora un context d'intervenció per al desenvolupament d'un projecte;
 2. elabora una perspectiva conceptual i teòrica per dissenyar una proposta d'intervenció sobre la pràctica;
 3. desenvolupa la intervenció en diàleg flexible amb les necessitats del context;
 4. estableix criteris d'avaluació compartits per valorar la intervenció; i
 5. fa públic tant el procés com els seus resultats de manera que passa a formar part del debat col·lectiu.

El TFM de gestió cultural és un treball individual que es fa amb una direcció i guiatge personalitzat. El tutor/a del treball serà la persona encarregada de l'acompanyament i orientació individualitzada de l'alumnat, per tal que que aquest pugui portar a terme el seu projecte amb èxit. En la tutorització dels TFM del màster participa una diversitat de professorat col·laborador. La responsabilitat compartida de l'assignatura per part d'un grup de docents, i la direcció per part de cadascun d'aquests d'un bon nombre de treballs, fa inevitable que no sempre puguin ser especialistes en la matèria o el tema plantejat, però sí que ho són en metodologia.

El TFM conclou amb la defensa síncrona del treball davant d'una comissió d'avaluació formada per tres integrants. Per a l'avaluació final es tindrà en compte l'informe lliurat (que inclou tant la qualitat de l'informe en sí com el procés de treball) i la defensa realitzada (que inclou la resposta a les preguntes i observacions realitzades per la comissió d'avaluació).

Podeu veure exemples de TFM al Repositori institucional O2

Amunt

Aquesta és una assignatura cal matricular per finalitzar el màster i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un mínim de 30 crèdts. 

Amunt

Els objectius del TFM són:
 • Valorar i complementar la formació que l'alumnat ha anat adquirint al llarg del màster.
 • Comprovar que l'alumnat ha assimilat correctament les competències i ensenyaments del màster.
 • Desenvolupar la capacitat d'estudi, planificació i producció d'un tema/projecte concret, mitjançant la cerca i selecció d'informació, així com la planificació dels seus objectius.
 • Desenvolupar la capacitat d'ordenar de manera lògica i coherent les dades i/o la informació obtinguda.
Les competències del TFM son els següents:

Bloc competencial 1: Capacitat d’aplicació de coneixements i autonomia d’aprenentatge
CB1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB5- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Bloc competencial 2: Capacitat de recerca
CG1- Competència per analitzar el sistema cultural en les societats contemporànies en les seves diferents dimensions a partir de la identificació de la seva particularitat i el tractament de la informació necessària.
CT2- Competència per realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions i accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.
CE2- Capacitat de desenvolupar estudis i anàlisis avançats en l'àmbit de la gestió de la cultura i les polítiques culturals formulant preguntes adequades i rellevants als objectes d'estudi propis del sector, utilitzant les metodologies d'investigació de forma coherent, i presentant resultats originals amb rigor i claredat.
CE4- Capacitat per identificar i avaluar la dimensió social, expressiu-creativa, científica i econòmica del sector de la cultura a la contemporaneïtat a partir de diferents referents disciplinaris.

Bloc competencial 3: Capacitat de judici i actitud ètica
CB3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CT4- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Bloc competencial 4: Capacitat de disseny de projectes
CT1- Competència per a identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada.
CE1- Capacitat avançada per a dissenyar, elaborar i avaluar projectes d'intervenció cultural en el sector tant en el camp de les polítiques públiques com de les indústries culturals i creatives privades.
CE3- Capacitat per a identificar, establir relacions i construir sinergies de planificació i actuació cultural amb els diferents agents i referents del territori d'actuació (administració pública, sector privat i tercer sector).
CE8- Capacitat per a dissenyar i aplicar plans d'actuació en cooperació cultural per al desenvolupament i relacions culturals internacionals.

Bloc competencial 5: Capacitat d’execució i desenvolupament professional
CG3- Competència per a gestionar el coneixement necessari per al desenvolupament de funcions professionals 
CG2- Competència per a incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals.
CT3- Competència per a organitzar el propi treball d'acord amb la seva funció en una estructura organitzativa, les característiques del projecte amb iniciativa i capacitat de lideratge.
CE5- Competència per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals.
CE6- Competència avançada per a reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.
CE7- Capacitat d'adaptar, actualitzar i aplicar els instruments i tècniques de gestió operativa a projectes, productes i serveis culturals.
CE9- Capacitat per a aplicar els marcs normatius i legislatius de referència per a l'activitat cultural local, nacional i internacional en el desenvolupament de la seva funció com a gestor cultural.

Bloc competencial 6: Capacitat comunicativa
CB4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Per tant, al final d'aquesta assignatura s'espera que l'estudiant sigui capaç d'aconseguir els següents resultats d'aprenentatge:
 • Capacitat per redactar un Treball Final de Màster on es posin en joc els coneixements i competències adquirits al llarg del procés formatiu.
 • Capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los resposta a partir de l'examen d'informacions de divers tipus segons els requisits del projecte.
 • Capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris en el desenvolupament de la recerca aplicada.
 • Capacitat d'organització coherent d'un projecte cultural.
 • Habilitat per contextualitzar en l'entorn el projecte que es proposa.
 • Capacitat d'identificar i planificar totes i cadascuna de les etapes del procés de disseny, producció i avaluació del projecte.
 • Capacitat de desenvolupar i realitzar treballs de reflexió teòrica o projectes professionals de forma autònoma.
 • Domini dels elements formals propis dels textos relacionats amb l'anàlisi i l'estudi aplicat a la gestió cultural.
 • Domini dels aspectes formals propis de la redacció de projectes professionals en l'àmbit de la gestió cultural.

Amunt

Etapa 1. Primera idea i assignació de tutoria
Redacció de la primera proposta de TFM a partir de la qual es realitzará l'assignació de tutoria.

Etapa 2. Concreció del problema o interrogant
A. Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria: formulació de la pregunta inicial i plantejament de la hipòtesi inicial del treball.
B. Itinerari de direcció i producció en gestió cultural: descripció del problema o problemes a resoldre, amb detall de les causes i els efectes.

Etapa 3. Objectius, justificació i metodologia / Objectius, context i viabilitat 
A. Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria: plantejament dels objectius generals i específics del TFM; aportacions i rellevància de TFM en el seu context temàtic, teòric i metodològic; proposta de la metodologia de recerca que s'utilitzarà.
B. Itinerari de direcció i producció en gestió cultural: plantejament dels objectius generals i específics del TFM; descripció del context d'intervenció i justificació de la pertinència del projecte; realització del DAFO del projecte; justificació de la seva viabilitat (pressupost temptatiu i previsió de recursos).

Etapa 4. Marc de referència teòric i/o pràctic
A. Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria: anàlisi i discussió d'estudis teòrics similars que fonamentin la pròpia proposta; selecció de la bibliografia de referència que s'utilitzarà.
B. Itinerari de direcció i producció en gestió cultural: cerca de referents tant pràctics com teòrics que fonamentin la pròpia proposta a través d’un estudi de benchmarking; selecció de la bibliografia de referència que s'utilitzarà.

Etapa 5. Desenvolupament del TFM
A. Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria: realització del procés de recerca segons la metodologia escollida i primera sistematizació de les dades.
B. Itinerari de direcció i producció en gestió cultural: planificació de la producció i detall dels requisits d'infraestructura (tècnics i humans) per dur a terme el projecte, així com el pressupost definitiu, el cronograma i els resultats esperats.

Etapa 6. Tancament i avaluació o conclusions
A. Itinerari d'anàlisi, estudis aplicats i consultoria: anàlisi de les dades en relació amb els marcs teòrics; redacció de l'apartat de les conclusions del treball; revisió dels diferents apartats de l'estudi realitzats en les activitats anteriors de manera que l'informe final sigui coherent.
B. Itinerari de direcció i producció en gestió cultural: redacció de l'apartat d'avaluació de l'activitat, detallant-ne els indicadors i com s'utilitzaran; revisió dels diferents apartats de l'estudi realitzats en les activitats anteriors de manera que l'informe final sigui coherent.

Etapa 7. Preparació i lliurament del vídeo de presentació del TFM
Enregistrament  i publicació del vídeo de defensa del TFM.

Etapa 8. Lliurament del TFM
Lliurament de l'informe escrit del treball final.

Etapa 9. Defensa síncrona
Defensa síncrona del TFM davant de la comissió d'avaluació.

Amunt

Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Criteris per a la redacció de textos acadèmics i professionals: Rúbrica de la competència d'expressió escrita Web
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A XML
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A DAISY
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A EPUB 2.0
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A MOBIPOCKET
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A HTML5
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari A PDF
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B XML
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B DAISY
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B EPUB 2.0
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B MOBIPOCKET
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B HTML5
Guia de Projecte. Màster en Gestió Cultural. Itinerari B PDF
Guia XML

Amunt

L'assignatura ofereix una diversitat de recursos orientats a donar suport al disseny, recerca, escriptura i presentació del TFM.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt