Direcció estratègica Codi:  01.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Direcció Estratègica ofereix una introducció a l'estratègia empresarial que combina el rigor teòric amb l'aplicació pràctica. El fil conductor d'aquesta assignatura és l'estudi dels determinants de l'èxit empresarial mitjançant conceptes, models i tècniques per a la formulació i selecció d'estratègies empresarials eficaces. En aquest sentit, l'objectiu d'aquesta assignatura és doble. D'una banda, proporcionar a l'estudiantat el marc conceptual necessari per abordar les fases que planteja la direcció estratègica de l'empresa. De l'altra banda, facilitar i posar en pràctica el conjunt d'eines d'anàlisi més habituals i adients al marc conceptual proposat.

Amunt

Direcció Estratègica és una assignatura obligatòria per als Graus d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme. També és optativa per als Graus en Relacions Laborals i Ocupació, Economia, i Informació i Documentació, on forma part de la menció "Gestió d'informació: anàlisi d'informació".

Amunt

L'assignatura està especialment dirigida a aquells estudiants interessats en les funcions directives així com en la comprensió de la situació competitiva de les empreses i les organitzacions en general. 

Amunt

Per poder cursar aquesta assignatura s'han d'haver superat tots els crèdits bàsics del Grau corresponent.

AmuntAmunt

Competències

Correspondència competència de la titulació

Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3 - ADE: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

CT1 - RLiO: Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT1 - Eco: Comportament ètic i global. Perspectiva de gènere.

Gestionar eficientment una empresa o organització

CE7 - ADE: Planificar, comunicar i avaluar l'activitat de l'empresa o el projecte empresarial a nivell global amb criteris d'eficiència, competitivitat i sostenibilitat.

CE18 - RLiO: Capacitat per dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social.

CE4 - Econ: Utilitzar els principals conceptes, models, tècniques de representació i anàlisi de la realitat econòmica.

CE - TUR: Capacitat per identificar proactivament els perfils informacionals dels usuaris i els factors crítics de vigilància de l'organització.

Valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.

CE13 - ADE: Desenvolupar habilitats directives per aplicar-les a la direcció de l'empresa i la gestió del canvi organitzatiu.

CE-TUR: Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats, incloent-hi el sector turístic.

Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

CT3 - RLiO: Capacitat per analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima.

CT8 - Econ/TUR: Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

Comunicar correctament, per escrit o oralment en la llengua pròpia i en anglès.

CG3 - ADE: Comunicar per escrit i oralment de manera precisa, clara i adequada en contextos acadèmics i professionals.

CT5 - Econ / TUR: Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Identificar i utilitzar de forma adequada la informació.

CT2 - RLiO: Capacitat per cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.

CE - TUR: Capacitat per gestionar eficientment una empresa o organització, entenent-ne la ubicació competitiva i institucional i identificant-ne les fortaleses i debilitats.

Capacitat de treballar en equip de forma remota.

CE - ADE: Treballar en equip de forma col·laborativa i efectiva en entorns virtuals.

Tenint en compte aquestes competències, l'objectiu fonamental de l'assignatura és introduir l'estudiantat en la tasca de l'alta direcció, de manera que actuï de manera coherent amb el seu entorn i, al mateix temps, mantingui l'equilibri intern de l'empresa. En concret, l'assignatura pretèn que l'estudiantat assoleixi els objectius següents: 

 • Conèixer els elements bàsics de la direcció estratègica. 
 • Aprendre a identificar i establir els objectius empresarials. 
 • Aprendre a formular i posar en marxa l'estratègia d'una empresa.
 • Saber delimitar l'entorn general i l'entorn específic.
 • Conèixer els mètodes d'anàlisis més adequats per analitzar l'entorn.
 • Analitzar la situació estratègica de l'empresa, conèixer la cadena de valor i avaluar-ne els recursos i capacitats.
 • Conèixer les fonts, les condicions d'aplicació i els riscos dels avantatges competitius genèrics.
 • Determinar la importància de les estratègies de desenvolupament empresarial i analitzar les vies de creixement intern i extern, així com les estratègies de cooperació.
 • Conèixer i aplicar els criteris d'avaluació i selecció de les diverses opcions estratègiques.
 • Treballar de forma eficient dintre de les organitzacions de manera remota.

Amunt

Conceptualment el procés de direcció estratègica es pot separar en les següents fases: (1) anàlisi estratègica, (2) formulació estratègica, i (3) implantació d'estratègies. L'assignatura aborda sobretot les dues primeres fases. La implantació de les estratègies no és objecte d'un tractament en profunditat en aquesta assignatura.    

L'assignatura s'estructura en els següents REPTES:   

 • Repte 1: "Ètica i negocis". En aquest repte s'assenten les bases de la direcció estratègica i s'introdueixen els conceptes claus que han de guiar l'empresa en el present i en el futur, com ara la missió, la visió i els objectius estratègics. A continuació, s'analitza i es reflexiona al voltant dels valors de l'empresa, l'ètica, la perspectiva de gènere i els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides (ODS).
 • Repte 2: "Recopilant informació". En aquest repte es posa en marxa la primera fase de la planificació estratègica d'una empresa tenint en compte l'anàlisi externa i interna. Per dur a terme aquestes anàlisis es fan servir diferents eines: PEST(EL) i 5 Forces de Porter (anàlisi externa) / cadena de valor i recursos i capacitats (anàlisi interna). Les eines de l'anàlisi externa ens permeten determinar l'atractiu d'una indústria i els factors clau per l'èxit, mentre que les eines d'anàlisi interna ens permeten fer una diagnosi dels recursos i capacitats de l'empresa per assolir aquest èxit. La fase d'anàlisi estratègica culmina amb l'anàlisi DAFO (acrònim d'amenaces i oportunitats de l'entorn i debilitats i fortaleses internes). El DAFO pretén sintetitzar les qüestions claus de l'entorn i la capacitat que té l'empresa per poder desenvolupar la seva estratègia.
 • Repte 3: "És l'hora de destacar". Aquest repte correspon a la segona fase del procés de direcció estratègica: la formulació de les estratègies.Aquí es busca com assolir la missió i objectius de l'empresa mitjançant l'anàlisi delsavantatges competitius. Un altre punt important d'aquest repte és entendre el paper que juga la tecnologia i la innovació en el posicionament estratègic de les organitzacions per sostenir el seu avantatge competitiu.
 • Repte 4: "Vull seguir creixent". En aquest repte s'estudien les diferents estratègies de desenvolupament de les empreses i com la tecnologia pot ajudar en aquest desenvolupament.
 • Repte 5: "És moment de concloure". En aquest darrer repte es fa un repàs de tota l'assignatura. Per aquest motiu, es demana un vídeo-informe que presenti de forma explícita i argumentada totes les qüestions plantejades durant el treball en grup realitzat al llarg del curs i aplicades al cas concret d'una empresa, seguint els diferents reptes de l'assignatura.

Amunt

Amunt

Els recursos d'aprenentatge dels reptes corresponents a aquesta assignatura es troben dintre de cada repte d’aprenentatge a l’apartat de continguts. Els enunciats i material específic per la realització de les diferents missions es troben també dintre de cada repte. Així mateix, el professorat de l'aula pot facilitar materials complementaris a través de l’apartat de comunicació Anuncis.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt