L'educació inclusiva a l'escola Codi:  02.158    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura obligatòria del Grau d'Educació Primària que es recomana cursar el primer semestre de la titulació. L'objectiu és conèixer les bases de la inclusió per aconseguir una educació per a tothom. Es treballaran les condicions, eines i recursos per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, l'estructura i l'organització d'aquests suports a l'escola tant a nivell de centre com d'aula.

Idioma de docència: Català

Amunt

L'assignatura L'educació inclusiva a l'escola és una assignatura bàsica del Grau d'Educació Primària que s'ofereix durant el primer semestre. 

Consta de 6 crèdits ECTS i forma part de la matèria Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat.

Amunt

Es recomana contactar amb el/la tutor/a prèviament a la matrícula per tal de rebre assessorament sobre les assignatures a matricular.

Amunt

Competències bàsiques

- Que els i les estudiants sàpiguen aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que s'acostumen a demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències generals

- Resoldre situacions complexes de diversitat cultural, analitzant-ne els components, trobant alternatives de resolució, arribant a consensos en la seva aplicació i avaluant els resultats de la seva implementació.

- Treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, presencialment i en xarxa, desenvolupant actituds de participació i col·laboració proactiva.

Competències transversals

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques

- Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que formen els valors de la formació ciutadana.

- Analitzar l'organització dels centres d'educació primària i proposar millores en la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.

- Exercir les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats educatives singulars dels estudiants.

Resultats d'aprenentatge

- Reconèixer, comprendre i respectar la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere

- Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge

- Identificar dificultats d'aprenentatge, informar i col·laborar en el seu tractament).

Amunt

L'escola inclusiva

 • Què entenem per inclusió?.
 • De l'exclusió del sistema educatiu a un escola per a tothom: evolució històrica.
 • Atenció educativa a l'alumnat en el marc d'una escola inclusiva.
 • Cultura, polítiques i pràctiques inclusives: l'«Índex per a la inclusió».

Els sistemes i models escolars inclusius en els marcs legislatius

 • El dret a l'educació.
 • El marc legislatiu a Espanya: del Reial decret de 1985 a la LOMCE.
 • LOMLOE: nova llei d'educació en procés d'aprovació el 2020.
 • Els decrets d'inclusió a Llatinoamèrica, Europa i Catalunya.

Sistemes d'intervenció a l'escola inclusiva

 • Currículum escolar inclusiu.
 • Les mesures i els suports.
 • El model de resposta a la intervenció (RTI).
 • El disseny universal per a l'aprenentatge (DUA).

L'escola inclusiva: intervenció a nivell d'aula

 • Desenvolupament curricular i organitzatiu per a la inclusió.
 • Ensenyament i planificació multinivell.
 • El treball amb les famílies: col·laboració, assessorament i orientació.

Amunt

Ús no sexista de la llengua Web
Què és el Disseny Universal de l'Aprenentatge? Audiovisual
Aplicació del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) a les aules d'educació primària i secundària Audiovisual
La pràctica docent coeducativa: trajectòria, reptes i recursos PDF
L'educació dins d'un marc d'escola inclusiva PDF
L'educació en l'era digital PDF

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura es compta amb el material i recursos propis de la universitat com els mòduls textuals didàctics associats a l'assignatura. A més, es compta amb material extern a la universitat com ara articles científics, capítols de llibre i altres materials audiovisuals.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà un No presentat
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt