Teoria de l'educació i sistema educatiu Codi:  02.159    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura forma part del mòdul de formació bàsica del Grau d'Educació Primària. El seu propòsit és aproximar l'estudiant a les diferents concepcions teòriques des d'on s'ha desenvolupat el saber sobre l'educació i el fet educatiu i, al mateix temps, al coneixement sobre l'evolució del sistema educatiu en el nostre context i els condicionants polítics i legislatius en què cal situar l'activitat escolar.

L'educació es pot concebre de moltes maneres, i aquesta aproximació s'ha de fer interrelacionat de manera permanent la teoria amb la pràctica educativa i les realitats de les escoles i els sistemes educatius. D'altra banda, requereix la integració interdisciplinària de diferents branques del coneixement pedagògic per proporcionar al futur mestre/a un marc organitzat de conceptes i recursos metodològics que li permetin orientar la seva acció educativa i situar-se adequadament davant els desafiaments que planteja l'Educació Primària en l'actualitat.

Amunt

L'assignatura "Teoria de l'educació i sistema educatiu" és una assignatura bàsica del Grau d'Educació Primària que compta amb 6 crèdits ECTS i forma part de la matèria "Processos i contextos educatius". Aquesta matèria es configura amb altres dues assignatures: "Organització escolar i contextos educatius" i, d'altra banda, "Pràctica docent i transformació educativa". Amb aquestes assignatures, l'estudiant tindrà l'oportunitat de posar en joc de manera complementària el conjunt de competències vinculades a aquesta matèria. Aquesta aproximació inicial a la complexitat del fenomen de l'educació en l'àmbit escolar s'haurà de vincular a les altres matèries amb què es configura el mòdul de formació bàsica d'aquesta titulació i, de manera específica, a les  assignatures que formen part de la matèria "Societat, Família i Educació". Les assignatures d'aquesta matèria ("Societat, cultura i educació", "Comunitat Educativa i Famílies" i "L'educació en l'era digital") contribuiran a una aproximació polièdrica al fenomen de l'educació escolar.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura bàsica, forma part del camp professional de tota persona que es vulgui dedicar professionalment com a mestre/a d'educació primària a l'educació formal i reglada en la primera etapa d'ensenyament obligatori. Tanmateix, pel seu caràcter fonamental, global i multidisciplinar ofereix també una base per a qualsevol persona interessada en el fenomen educatiu des de diverses perspectives.

Amunt

Atès que tots els estudiants han de tenir els coneixement que proporciona aquesta assignatura bàsica, no es pressuposen coneixements previs assolits en el mateix Grau d'Educació Primària. Tot i així, cal considerar que tothom té algun tipus d'experiència educativa prèvia, al menys com a alumne/a o estudiant, especialment sobre què és una escola, quin és el paper dels alumnes i dels mestres i sobre els processos d'ensenyament i d'aprenentatge més habituals. Aquestes concepcions prèvies condicionen d'alguna manera les creences i les expectatives de les/els estudiants i això es tindrà en compte a l'hora de plantejar les activitats i de treure el màxim profit del desenvolupament de l'assignatura, construint els nous aprenentatges a partir d'allò que l'estudiant ja coneix. Així mateix, una bona base generals de coneixements històrics, filosòfics i sociològics també facilitarà les connexions amb els nous fets i conceptes, tot i que no és imprescindible.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura bàsica que han de cursar tots els estudiants, no es necessita cap informació prèvia a la matrícula. Tot i així, es recomana contactar amb el/la tutor/a prèviament a la matrícula per tal de rebre assessorament sobre les assignatures a matricular.

Amunt

Competències

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i disposin de les competències que acostumen a demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'argument i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CG7 - Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.

CT3 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

CE14 - Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.  

CE17 - Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.

(CB: Competències bàsiques; CG: C. generals; CT: C. transversals: CE: C. específiques)

Resultats d'Aprenentatge

Són els objectius prioritaris de la matèria i que es relacionen amb alguna o algunes del les PAC:

RAP8: Conèixer els fonaments de l'Educació Primària.

RAP9: Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.

RAP10: Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu en el nostre país i els condicionants polítics i legislatius de l'activitat educativa.

RAP13: Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.

RAP14: Promoure accions d'educació en valors orientats a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica.

RAP90: Reconèixer, comprendre i analitzar les causes i efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere.

Cada una de les PAC té també RAP propis de l'activitat i criteris d'avaluació específics.

Amunt

- Fonaments de la teoria de l'educació i l'educació primària.

- Evolució històrica i situació actual del sistema educatiu.

- Marc legal i polítiques educatives que afecten l'educació primària.

- Educació en valors, promoció d'una ciutadania activa i democràtica.

- Educació per a la promoció de la igualtat de sexe i de gènere.


Amunt

Teories de l'educació Audiovisual
Les controvèrsies sobre la igualtat d'oportunitats en educació Audiovisual
Els eixos cardinals de les polítiques educatives Audiovisual

Amunt

Els recursos de la llista següent són alguns dels materials de l'assignatura, que inclou altres materials de suport per a les PAC.

Els materials els trobareu organitzats en l'apartat de "Recursos d'aprenentatge" que hi ha al final de cada una de les PAC. En aquest apartat, hi trobareu els materials organitzats amb informació complementària i una estimació del temps de lectura o estudi en una primera aproximació. Aquesta presentació en mosaic dels recursos mostra un recurs més destacat, que apareix a dalt de tot, alguns recursos de nivell alt, amb una imatge il·lustrativa, i uns més de nivell mitjà, aquests sense imatge. Al text de cada PAC també hi trobareu la relació de recursos bàsics associats a cada i, en alguns casos també alguns recursos complementaris.

A cada PAC, es donen orientacions sobre l'ús dels recursos indispensables. A més, al llarg del curs, el professorat donarà més indicacions sobre lectures obligatòries o recomanades i podrà proporcionar més documents quan sigui necessari.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt