L'educació en l'era digital Codi:  02.163    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'Educació en l'era digital té com a objectiu acostar l'estudiantat a l'anàlisi del fet educatiu en la societat actual, una societat amb un fort component digital. L'emergència de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en tots els àmbits de la nostra vida ens situa, sovint, davant dilemes de difícil resolució si no es disposa d'un marc conceptual que ajudi a situar els avantatges i inconvenients de les diferents opcions. D'aquesta manera, en l'entorn educatiu es planteja sovint el dubte davant de quina ha de ser la utilització de les tecnologies digitals (TD) en l'educació, en aquest cas, en l'educació primària. Res no és blanc o negre, sinó que cal copsar els matisos. 


Aquesta assignatura pretèn dotar d'instruments a l'estudiantat per a poder valorar aquests matisos i prendre decisions encertades quan els convingui fer-ho. La competència digital docent és, sens dubte, un pal de paller fonamental per tal de dur a terme, amb qualitat, les decisions que es prenguin. L'anàlisi de quins elements componen aquesta competència digital docent i com els i les mestres n'han de ser conscients, unit a un vessant pràctic i instrumental, permet que els i les estudiants adquireixin aquesta competència. L'assignatura es completa amb l'adquisició de conceptes i mecanismes per al treball docent i discent en equip, amb les reflexions i pautes que els han de dotar de la capacitat de fer créixer en el seu alumnat l'actitud crítica respecte l'ús de la tecnologia i els seus components ètics. 


L'assignatura es desenvolupa amb l'aplicació pràctica i contextualitzada dels conceptes teòrics necessaris, com també dels instruments tecnològics que els faran entendre aquesta aplicació i els permetran dur a terme un projecte en equip. 


Amunt

L'assignatura, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau. Concretament, forma part de la matèria 3: Societat, família i escola. Les altres dues assignatures que componen aquesta matèria són "Comunitat educativa i famílies" i "Societat, cultura i educació".

La superació d'aquesta assignatura es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PRE/135/2017, de 27 de juny, de reconeixement d'equivalència entre els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació expedits per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

El Certificat es rebrà d'ofici de forma automàtica.


Amunt

El camp professional en què es projecta aquesta assignatura és el propis dels estudis de Mestre, però també en tota aquella tasca educadora que es vulgui dur a terme.

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell d'usuari.

Amunt

Es recomana cursar l'assignatura en el primer any del Grau de Mestre d'Educació Primària.

Amunt

 • CG4. Aprendre a aprendre: Conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic: acadèmic, professional i personal.

 • CG6. Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.

 • CT2. Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

 • CE12. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.

 • CE13. Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

 • CE14. Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.

 • CE17. Conèixer i aplicar de manera adequada a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Amunt

 • Societat i cultura en el context digital.

 • El docent en l'era digital (paper del docent amb les TIC i Competència Digital Docent).

 • Treball col·laboratiu i en xarxa per al canvi educatiu.

 • Ètica i civisme digital (legalitat, seguretat, llicències de dret i identitat digital).

 • Gestió responsable, segura i saludable de les tecnologies digitals.

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per Internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
La tecnologia és bona per l'educació? Audiovisual
Que vol dir que siguem competents digitalment? Audiovisual
Ciberseguretat i civisme digital Web
L'educació en l'era digital PDF

Amunt

Aplicacions de Google al Campus

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt