Competència lingüística Codi:  02.166    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Competència lingüística és una assignatura obligatòria en el grau d'Educació Primària de la UOC. Té assignats 6 crèdits ECTS, equivalents a una càrrega lectiva d'unes 150 hores. 

Aquesta assignatura té com a objectiu que els estudiants, com a futurs professionals de l'educació primària, aprenguin i posin en pràctica les diferents destreses lingüístiques (comunicació oral i escrita, gramàtica i aproximació a l'ús de les llengües al centre escolar) en el context comunicatiu de l'escola. La finalitat de l'assignatura és que els futurs mestres puguin redactar textos amb correcció lingüística i amb un estil apropiat, expressar-se correctament en diferents situacions comunicatives i usar amb correcció l'estructura gramatical i els aspectes lèxics de la llengua catalana. En l'assignatura es treballen, doncs, la comprensió de textos orals i escrits, l'expressió oral i escrita, i la gramàtica i el lèxic, a més d'altres coneixements relacionats amb l'ús de la llengua.

Amunt

Els coneixements lingüístics que s'adquireixen en aquesta assignatura serveixen de base per a cursar la resta d'assignatures del grau i, especialment, per a redactar el treball final de grau.

Amunt

Saber redactar textos, expressar-se oralment i usar amb correcció l'estructura gramatical i els aspectes lèxics de la llengua és essencial en multitud de camps professionals, però adquireix una rellevància especial en el cas dels professionals de l'educació primària perquè són un referent en l'ús de la llengua per a infants que es troben en una etapa cabdal del seu aprenentatge lingüístic.

Amunt

Per tal de seguir adequadament l'assignatura és indispensable que l'estudiant disposi d'uns coneixements previs de llengua catalana equivalents o superiors al nivell intermedi o B2 (MECR), a fi de millorar-los i ampliar-los. Per tant, per a cursar aquesta assignatura cal ser capaç d'usar la llengua amb normalitat, oralment i per escrit, en un ampli ventall de situacions comunicatives personals, socials i acadèmiques. 

El temps de dedicació a l'assignatura pot variar segons el nivell previ de coneixements de l'estudiant. Així doncs, per a treballar en una assignatura de 6 crèdits ECTS es preveu un mínim de 150 hores i, en el cas que l'estudiant no tingui ben assolits els coneixements de llengua catalana previs necessaris (B2), és probable que el temps de dedicació real de treball en l'assignatura superi aquesta previsió.

Amunt

Per a seguir aquesta assignatura, l'estudiant ha de ser capaç d'usar la llengua catalana amb normalitat, oralment i per escrit, en un ampli ventall de situacions comunicatives personals, socials i acadèmiques.

En nconcret, cal que l'estudiant disposi d'uns coneixements previs de llengua catalana que almenys siguin equivalents al nivell intermedi o B2 (MECR), tot i que s'aconsella que siguin superiors a aquest nivell.

Aquesta assignatura no es convalida amb el certificat oficial de llengua catalana de nivell de suficiència o C1 (MECR) ni amb cap altre.

Amunt

Objectius

 • Saber redactar textos expositius i argumentatius amb correcció lingüística i amb un estil apropiat.
 • Comprendre textos escrits i orals de diferents gèneres i tipologies textuals.
 • Expressar-se correctament en diferents situacions comunicatives i saber plantejar temes complexos.
 • Usar amb correcció la llengua catalana i conèixer-ne l'estructura gramatical i els aspectes lèxics.


Competències bàsiques

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals

 • Comprendre i expressar adequadament el coneixement, oralment i per escrit, en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.

Competències específiques

 • Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es presenten dividits en quatre reptes: en cadascun hi ha un context temàtic central al voltant del qual es proposa treballar diversos continguts i desenvolupar diverses activitats.

En cada repte es treballen continguts propis de tres blocs: la comunicació oral (incloent-hi la fonètica), la comunicació escrita, i la gramàtica i el lèxic.

Els continguts principals d'aquests tres blocs es distribueixen en els quatre reptes de l'assignatura de la manera següent:

Repte 1: «Les llengües a l'escola»

1.1. Fonètica i comunicació oral:

 • Introducció. El vocalisme del català: els sons de la e i la (vocal neutra, vocals obertes i tancades).
 • Capítols de l'1 al 4 del llibre de Glòria Sanz (2018).

1.2. Comunicació escrita:

 • Introducció. El procés de redacció i les propietats textuals. Tipus de textos: patrons discursius i gèneres textuals.
 • El text explicatiu o expositiu.
 • Els signes de puntuació: la coma, el punt i coma, i el punt.

1.3. Gramàtica i lèxic:

 • Repàs d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.

Repte 2: «A la biblioteca»

2.1. Fonètica i comunicació oral:

 • La essa sonora i la essa sorda.
 • Intervencions orals en contextos formals. El model de llengua. Exposicions orals.
 • Capítol 5 del llibre de Glòria Sanz (2018).

2.2. Comunicació escrita:

 • L'entrada de blog.
 • Els signes de puntuació: els dos punts, les cometes i els punts suspensius.

2.3. Gramàtica i lèxic:

 • Repàs d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.

Repte 3: «L'educació del futur»

3.1. Fonètica i comunicació oral:

 • Les consonants fricatives i africades (sordes i sonores) i les palatals.
 • Correcció fonètica, pronúncia acurada i dialectalismes.
 • Capítols 6 i 7 del llibre de Glòria Sanz (2018).

3.2. Comunicació escrita:

 • Els textos argumentatius: l'article d'opinió.
 • Els signes de puntuació: els signes d'interrogació i d'admiració.

3.3. Gramàtica i lèxic:

 • Repàs d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.

Repte 4: «Sant Jordi i l'escola»

4.1. Fonètica i comunicació oral:

 • Intervencions públiques.
 • La lectura en veu alta.
 • Capítols del 8 al 10 del llibre de Glòria Sanz (2018).

4.2. Comunicació escrita:

 • El missatge de correu electrònic formal.
 • La ressenya acadèmica.
 • Els signes de puntuació: pràctica.

4.3. Gramàtica i lèxic:

 • Repàs d'ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.

Amunt

Mòdul de fonètica de català Web
Ortografia C1 Web
Morfologia C1 Web
Lèxic C1 Web
Sintaxi C1 Web
Desplegament de l'àmbit curricular de la llengua. L'educació per al desenvolupament de competències PDF
Sintaxi B2 Web
Morfologia B2 Web
Lèxic B2 Web
Ortografia B2 Web
Comunicació escrita C1 Web

Amunt

A més dels recursos d'aprenentatge bàsics, a l'aula de l'assignatura es poden oferir lectures sobre certs aspectes, vídeos i enllaços complementaris. Així mateix, des de l'aula l'estudiant pot accedir al llibre de lectura obligatòria de l'assignatura Comunicació efectiva a l'aula, de Glòria Sanz (Graó, 2018), en versió electrònica.

Com a suport a l'aprenentatge, l'aula de l'assignatura disposa d'eines com les següents:

 • Espai Moodle, amb exercicis de gramàtica i lèxic.
 • Tandem, per a pràctiques comunicatives en parella.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt