Educació artística Codi:  02.173    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es planteja dins del Grau d'educació primària com una primera aproximació a les arts, en concret les arts visuals i la música, del futur professorat d'aquest àmbit educatiu. Sobretot se centra en la formació cultural i artística, així com en la reflexió crítica sobre els cànons artístics o els enfocaments sobre l’educació de les arts, per part de l’alumnat que la cursa. Aquesta reflexió personal és fonamental per poder desenvolupar posteriorment propostes didàctiques contemporànies, creatives i reflexives en l’educació de les arts.

L'assignatura concep aquestes pràctiques com a processos col·lectius que impliquen significats simbòlics, condicions materials de producció, contextos de socialització, etc. Alhora, desenvolupa una perspectiva crítica sobre el paper de les arts en la formació personal, social i cultural (tant en general, com en l'etapa educativa concreta de l'ensenyament primari), tot tenint en compte debats com el de les identitats de gènere i la construcció de les diferències culturals.

Atesa l'amplitud i diversitat dels camps artístics abordats, així com l'eclecticisme i experimentalitat de les arts en el moment contemporani, més que a l'aprenentatge de tècniques artístiques concretes o a la transmissió de repertoris canònics d'obres, l'assignatura s'enfoca a generar un canvi de mirada sobre les concepcions de l'art i els llenguatges artístics, promovent l'interrogació teòrica i pràctica de les experiències, concepcions i coneixements previs de l'alumnat, així com l'adquisició de noves perspectives i habilitats en relació amb aquests llenguatges artístics.

Amunt

Educació artística és una assignatura obligatòria que se situa en el 4rt semestre del pla d'estudis del Grau d'educació primària. La seva finalitat és dotar l'alumnat de coneixements i recursos artístics des d'una òptica contemporània. Posteriorment tindrà una continuïtat aplicada en l'assignatura Didàctica de l'educació artística de 6è semestre, que s'ocupa de les estratègies didàctiques específiques per a l'ensenyament de les arts en els diferents nivells de l'educació primària.

Amunt

Professorat d'ensenyament primari en l’àmbit de les arts. Educació artística en general.

Amunt

No són necessaris coneixements especialitzats previs, més enllà dels proporcionats per les assignatures cursades anteriorment al Grau.

Amunt

L'assignatura consta de 6 ECTS, que suposen una dedicació de 150 hores en un semestre, és a dir, unes 8-10h setmanals. Per tant, cal que l'alumnat s'asseguri que disposa del temps suficient per assumir aquesta dedicació.

Amunt

Objectius:

Els objectius de l'assignatura son els següents:

 • Promoure en l'alumnat una presa de consciència crítica de la pròpia trajectòria formativa en relació amb les arts, i de les pràctiques artístiques que desenvolupa.
 • Afavorir la comprensió i qüestionament de les pròpies concepcions sobre les arts i l'educació artística.
 • Ajudar a l'adquisició d'habilitats d'estudi i recerca en l'àmbit de les arts i l'educació artística.
 • Donar a conèixer elements teòrics i històrics bàsics per a la comprensió de les diverses concepcions sobre les arts i l'educació artística.
  Introduir el pensament crític en relació amb la diferència i la desigualtat (cultural, de gènere, social, etc.), en la societat en general i també pel que fa a les arts.
 • Fomentar el desenvolupament d'una perspectiva argumentada i crítica sobre l'educació artística que promogui la igualtat i la justícia social.
 • Incentivar l'aprenentatge i generació d'estratègies artístiques contemporànies per a l'exploració crítica de l'entorn físic i social.
 • Aconseguir que es faci un ús significatiu i crític de les tecnologies per a l'elaboració i comunicació de reflexions conceptuals i creacions sonores i visuals.
 • Estimular l'aprenentatge col·lectiu i la col·laboració entre l'alumnat.

Competències:

Seguidament s'enumeren les competències de l'assignatura, que en cada activitat es concretaran en resultats d'aprenentatge específics i adaptats a les tasques que ha de realitzar l'alumnat.

Competències bàsiques i generals:

CG1. Resoldre situacions complexes de diversitat cultural, analitzant-ne els components, trobant alternatives de resolució, arribant a consensos en la seva aplicació i avaluant-ne els resultats de la implementació.

Competències específiques:

CE1. Saber aplicar adequadament a la pràctica educativa el coneixement sobre les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics al voltant dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
CE15. Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules d'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge:

RA54. Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
RA56. Adquirir recursos per fomentar la participació al llarg de la vida en activitats
musicals i plàstiques dins i fora de l'escola.

Amunt

Els continguts que aborda aquesta assignatura són:

 • La construcció de la identitat docent en l’àmbit de les arts.
 • Perspectives en les concepcions de l’art i de l’educació artística.
 • Cultura visual i sonora: descentrament decolonial i postfeminista dels cànons.
 • Nocions bàsiques per a la creació visual i sonora.
 • El currículum de l’àrea d’educació artística (musical, plàstica i visual): lectures crítico-constructives.

L’assignatura interrelaciona orgànicament aquests continguts en les següents activitats:

Activitat 1. "Benvinguda: Ens presentem i coneixem l'assignatura"
Activitat introductòria que té com a objectiu presentar l'enfocament, continguts i metodologia de l'assignatura, així com convidar l'alumnat a formular les seves primeres idees sobre la matèria.

Activitat 2. "Qui som i d'on venim?: Reconstruïm les nostres històries de vida en relació amb les arts i l'educació artística"
La tercera activitat que se centra en les trajectòries formatives en relació amb les arts de l'alumnat, així com en les seves pràctiques artístiques i culturals presents i passades. L'objectiu és prendre consciència de com aquestes experiències han conformat les pròpies idees sobre les arts i l'educació artística.

Activitat 3. "Anem per feina!: Explorem i representem l'entorn amb imatge i so"
Activitat que es desenvolupa al llarg de tot el semestre i que és la més eminentment pràctica. L'alumnat realitza una exploració del seu entorn mitjançant el registre i creació d'imatges i sons, centrant-se en les nocions de frontera, límit i diferència, per concloure editant la seva cerca en un únic artefacte visual/sonor.

Activitat 4. "Art i diferència: Repensem les pràctiques interculturals en educació artística"
Aquesta activitat grupal se centra en el qüestionament i reconsideració de les definicions i pràctiques relatives a la interculturalitat en educació, en especial pel que fa a les arts. De nou, es combinarà la reflexió sobre experiències pròpies o conegudes amb l'exploració de nous referents teòrics i artístics.

Activitat 5. "El currículum d'educació artística: Fem una lectura crítico-constructiva posant en pràctica allò après"
L'assignatura conclou amb una activitat en la que es proposa realitzar una primera aproximació a la concreció del currículum d'Educació artística, tot analitzant-lo críticament i generant un esbós de proposta didàctica que hi dialogui.

Amunt

Fitxes de referents artístics Web

Amunt

A més dels recursos d'aprenentatge desenvolupats específicament per a l'assignatura, cada activitat compta amb una selecció de referents externs que ajuden a orientar les tasques de l'alumnat i a ampliar la seva comprensió dels conceptes treballats.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt