Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura Codi:  02.179    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura" és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS del Grau d'Educació Primària. S'ha de cursar, obligatòriament, en paral·lel amb l'assignatura "Pràcticum II".

L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura és un dels objectius més importants de l'educació obligatòria i, per tant, constitueix una matèria en què s'han de formar adequadament els estudiants del Grau d'Educació Primària. Per poder aprendre el llenguatge escrit, la persona requerirà un cúmul de processos sensorials, cognitius i ambientals que cal tenir molt en compte. En aquesta assignatura tractarem tots aquests agents implicats per adquirir eines vinculades a la detecció, avaluació, estimulació i correcte desenvolupament de la lectoescriptura. Cal destacar que aquesta matèria té un marcat caràcter pràctic per facilitar un espai d'elaboració, assessorament, facilitació i elaboració de recursos educatius que estiguin basats en l'evidència i la literatura científica per poder facilitar una pràctica docent enfocada al dia a dia de l'escola però amb una base empírica constatable.

Idioma de docència: català.

Amunt

L'assignatura "Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura" és una assignatura obligatòria del Grau d'Educació Primària. Consta de 6 crèdits ECTS i forma part de la Matèria de Llengües. S'ha de cursar, obligatòriament, en paral·lel amb l'assignatura "Pràcticum II".

Aquesta assignatura ofereix els coneixements sobre els processos de lectura i escriptura, així com sobre les metodologies i els enfocaments utilitzats en l'aprenentatge inicial de la llengua escrita. Al final d'aquesta assignatura, els futurs mestres i les mestres estaran preparats i disposaran d'eines per afavorir en l'alumnat el desenvolupament de la competència lectora i escriptora.

Amunt

No és necessari tenir coneixements previs específics per superar l'assignatura.

Amunt

És recomanable haver cursat la majoria d'assignatures bàsiques que s'ofereixen eals semestres previs del grau d'Educació Primària, com per exemple Desenvolupament en l'edat escolar o Ensenyament i aprenentatge en l'edat escolar.

Es recomana contactar amb el/la tutor/a prèviament a la matrícula per tal de rebre assessorament sobre les assignatures a matricular.

Amunt

Competències 

 • CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG6: Comprendre i expressar adequadament el coneixement, a nivell oral i escrit, en els diferents contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.
 • CE2: Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.
 • CE15: Aplicar adequadament les tecnologies de l'informació i la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge

 • RA48. Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.
 • RA49. Fomentar la lectura i animar-los a escriure.
 • RA50. Conèixer les dificultats per a l'aprenentatge de les llengües oficials d'estudiants d'altres llengües.

Amunt

 • La descodificació.
 • La comprensió lectora.
 • L'adquisició de lectura.
 • Mètodes per a l'ensenyament de la lectura.
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura
 • L'aprenentatge de la grafomotricitat.
 • L'ensenyament de l'ortografia.
 • L'ensenyament de la producció de textos.

Amunt

Psicopedagogia de la llengua oral i de la llengua escrita PDF
Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques PDF
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt