Àrea Pràcticum II Codi:  02.215    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Pràcticum II és una assignatura de sis crèdits, el qual ha de servir a l'alumnat com un context per desenvolupar competències i progressar en la relació entre els coneixements teòrics adquirits en altres assignatures i el coneixement que prové de l'experiència.

L'estudiantat haurà de realitzar 70 hores presencials en el centre de pràctiques, i també les activitats d'aprenentatge que es proposen a l'aula virtual. Les activitats formatives seran supervisades per una mentora o mentor del centre educatiu on es duran a terme les pràctiques, i per una tutora o tutor acadèmic de la UOC.

L'objectiu d'aquest Pràcticum II del grau d'Educació Primària és que l'alumnat posi en pràctica les competències professionals adquirides durant la seva formació i s'endinsi en l'àmbit del context escolar, l'organització del centre educatiu i l'equip docent i la relació de tots els agents educatius, tot reflexionant sobre aquests aspectes.

Amunt

El Pràcticum II està vinculat als mòduls de caràcter bàsic i té com a objectiu apropar l'alumnat al context escolar, l'organització de centre i l'equip docent. Per tal de dur a terme el Pràcticum II serà requisit haver cursat el Pràcticum I i haver cursat un mínim de 12 crèdits de caràcter bàsic.

Amunt

Competències

CB2. Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3. Que l'estudiantat sigui capaç de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una re¿exió sobre temes rellevants d'índole social, cientí¿ca o ètica

CB4. Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CG6. Comprendre i expressar adequadament el coneixement, oralment i escrit, en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.

CT3. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

CE2. Dissenyar, plani¿car i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.

CE8. Analitzar l'organització dels centres d'educació primària i proposar millores en la diversitat d'accions que compren el seu funcionament.

CE12. Mantenir una relació crítica i autònoma respecte als sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.

CE13. Re¿exionar sobre les metodologies a l'aula per innovar i millorar la tasca docent en l'educació primària, fomentant actituds positives vers models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant.

CE14. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants. Resultats d'aprenentatge

Resultats d'aprenentatge 

RA62. Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió d'aquesta.

RA65. Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

RA69. Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

RA78. Capacitat per utilitzar els recursos disponibles a Internet d'una manera autònoma per millorar i desenvolupar les destreses en llengua anglesa.

RA91. Comprendre i actuar segons els principis ètics que guien l'exercici professional.

Amunt

La pràctica reflexiva, un repte per al professional de l'educació Web
Guia de Pràctiques del Grau d'Educació Primària Web
La relació teoria-pràctica, el coneixement del professorat i l'ensenyament informat per evidències PDF
La indagació pedagògica del professorat PDF
La pràctica reflexiva, un repte per al professional de l'educació PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt