Direcció de màrqueting en Turisme Codi:  15.629    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Ja es tracti d'un iogurt o d'una estança en un hotel de luxe, el producte de l'organització ha de ser ideat o desenvolupat, se li ha d'assignar un valor, ha de posar-se a l'abast dels que són els seus potencials consumidors, i ha de ser comunicat.

Després d'haver estudiat els fonaments del màrqueting, ens trobem en condicions d'analitzar amb més deteniment el conjunt d'eines estratègiques de què se serveixen les empreses i les organitzacions per a desenvolupar les activitats anteriors.

Així, a través d'aquest curs coneixereu les diferents variables que es combinen en el màrqueting mix, conegudes com les 4Ps del màrqueting (product, price, placement, promotion): el producte en sí mateix, el seu preu, els canals de distribució que ajuden a la seva comercialització, i les comunicacions de màrqueting, a través de les quals se suscita interès i desig vers el producte.

En alguns aspectes, el màrqueting no és un tema difícil. Tots som consumidors, i tots tenim experiència en la compra de marques, en la comparació de preus, en la visita a  punts de distribució, o  en l'exposició a campanyes publicitàries. Per tant, fàcilment podem prendre referents de l'àrea d'estudi del màrqueting. Tot i així, els mercats cada vegada més competitius, la globalització i una tria gairebé infinita de cara al consumidor, han incrementat la complexitat amb la qual es troben els gestors del màrqueting. Els elements del màrqueting mix estudiats en aquesta assignatura representen un marc per afrontar aquesta creixent complexitat de manera lògica i estructurada.

Amunt

L'assignatura Direcció de màrqueting en turisme és una assignatura obligatòria del Grau en Turisme de la Universitat Oberta de Catalunya.

Amb una càrrega docent de 6 crèdits, la qual ha de suposar aproximadament unes 90 hores d'estudi i 60 hores de treball personal (15 hores d'estudi i 6 hores de treball personal per crèdit) es presenta com una continuació de la introducció al màrqueting que es realitza a Fonaments de màrqueting.

Amunt

Aquesta assignatura, juntament amb Fonaments de màrqueting, intenta preparar-vos per afrontar les diverses facetes del treball en un entorn de màrqueting.

D'altra banda, l'assignatura serveix per a persones que ja estan treballant en màrqueting, però que necessiten disposar d'una base teòrica i general per a donar suport a la seva experiència pràctica. De fet, és comú que els gestors de màrqueting amb força anys d'experiència es preguntin què poden aprendre d'un curs de màrqueting. En aquests casos, molt sovint se n'adonen que la seva experiència s'ha limitat a un sector o indústria, o bé a un sol tipus de producte; amb un curs així poden ampliar significativament els seus coneixements i millorar la seva comprensió del màrqueting, tant en general com pels requeriments de la seva pròpia empresa, mitjançant la observació de la teoria del màrqueting i considerant les experiències d'altres especialistes en un àmbit més divers de mercats i productes.

Aquesta assignatura també serveix com a punt de partida per a estudis posteriors que hauran d'emprendre aquells qui vulguin especialitzar-se en la direcció de màrqueting o en algun dels seus camps específics (product manager, publicitat, investigació de mercats, relacions públiques, etc.).

Amunt

És recomanable haver superat Fonaments de màrqueting.

Amunt

Competències i Objectius 

Les competències transversals a assolir en aquesta assignatura del Grau en Turisme són les següents:  

 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
  • Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.
  • Aplicar estratègies per a la cerca de la informació necessària.
  • Definir i aplicar criteris per a seleccionar la informació rellevant.
  • Organitzar la informació seleccionada.
 • Comunicar correctament de forma escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.                   
  • Identificar els elements del procés de comunicació.  
  • Estructurar el contingut del missatge de forma coherent i incloure les idees més rellevants.   
  • Aplicar les normes ortogràfiques, gramaticals i sintàctiques pròpies de l'idioma utilitzat.   
  • Utilitzar el vocabulari adequat als elements identificats en el procés de comunicació.   
  • Presentar el missatge d'una manera  formalment adequada al receptor i al context.

Les competències específiques associades a aquesta assignatura es treballen a través dels següents objectius d'aprenentatge:

 • Ampliar els vostres coneixements sobre les principals variables del màrqueting i disposar d'una base sòlida per a una formació completa sobre màrqueting
 • Adquirir un conjunt d'habilitats que, en combinació amb els coneixements assimilats, us permetin emprendre iniciatives de màrqueting en la pràctica real.

Amunt

El contingut de cada mòdul de l'assignatura és el següent:

Mòdul 1. Decisions sobre productes i marques

Començarem el nostre recorregut per les estratègies de producte. Entenem per producte qualsevol bé, servei o idea amb el qual l'organització satisfà les necessitats dels consumidors. En aquest mòdul inicial estudiarem, entre d'altres aspectes, els diferents components del producte, com la qualitat, l'envàs i l'etiqueta, la marca, i el servei d'atenció al client. Dedicarem, a més, una especial atenció a les decisions de marca de les empreses, de manera que abordarem les diferents estratègies en les que es veu involucrat de manera especial aquest component del producte. També tindrem ocasió de conèixer els principals elements que cal tenir en compte en les decisions sobre la cartera de productes de l'organització. I tractarem els processos d'innovació i adopció de nous productes, així com les implicacions estratègiques del cicle de vida del producte.

Mòdul 2. Estratègies de preus

En el segon mòdul ens n'adonarem de la importància de la política de preu en el màrqueting empresarial. Amb el seu estudi comprendrem com influeix la demanda, els costos i els factors de l'entorn en les decisions sobre el preu, i identificarem les principals tècniques que utilitzen les empreses per assignar un preu als seus productes. També coneixerem la lògica que rau a les diferents estratègies de preus que s'apliquen en la pràctica empresarial.

Mòdul 3. Canals de distribució

El tercer mòdul es dedica als canals de distribució. A través d'ell coneixerem el significat dels canals de distribució i els objectius que persegueixen, així com les alternatives de què es pot servir el fabricant per a fer arribar els seus productes al consumidor final. Així mateix, esbrinarem a quins problemes pràctics s'enfronten les empreses en matèria de distribució, i constatarem quina és l'evolució i situació actual de la distribució comercial.

Mòdul 4. Comunicacions de màrqueting

Ja en aquest darrer mòdul didàctic, en el qual es tracta la comunicació de màrqueting, entendrem la importància de dissenyar programes de comunicació integrats, que assegurin que les variables de comunicació es combinen per a transmetre adequadament un mateix missatge. Per a això és necessari conèixer els diferents instruments per a la comunicació amb el mercat i la resta de públics externs que són d'interès per a l'empresa. També dedicarem un espai a analitzar els elements clau en el procés de comunicació, i la manera en què influeixen en les activitats de màrqueting.

Amunt

Amunt

Els materials i eines de suport disponibles a l'assignatura són els següents:

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten el seu aprenentatge.

Malgrat el text s'ha dissenyat per a facilitar l'aprenentatge a partir de la lectura i l'estudi individual, també es proporcionen recursos que potencien el debat en grup i propostes de treball que es poden fer en equip.

Mòduls didàctics, que es presenten en dues versions, la versió navegable i la impresa.

 • La versió navegable està pensada per a què l'exploreu a través del vostre ordinador, tot interactuant amb els diferents recursos multimèdia de què consta (com clips de vídeo, animacions creades per ordinador, gràfics dinàmics, etc.). Podeu trobar la versió impresa a l'espai de Recursos de l'aula.
 • En canvi, la versió impresa està pensada per a què la utilitzeu una vegada hagueu explorat adequadament la versió navegable. Tot i que no incorpora elements audiovisuals, el seu principal avantatge és que podreu llegir-la des d'allà on sigueu! També podreu consultar aquesta versió impresa a l'espai de Recursos de l'aula

Altres fonts d'informació

A l'espai de l'aula Recursos>Altres fonts d'informació hi trobareu alguns enllaços que us poden ser d'utilitat i interessants per l'estudi de l'assignatura.

Des d'aquí podeu tenir accés, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., totes elles relacionades amb l'assignatura.

Els materials didàctics han estat coordinats per la professora Dra. Inma Rodríguez Ardura, i elaborats per ella mateixa, així com pels professors Dr. Guillermo Maraver Tarifa, Dra. María Jesús Martínez Argüelles, Dra. Ana Isabel Jiménez Zarco, Jaume Codina Mejón i Dr. Francisco J. Martínez López. A més, en l'elaboració d'alguns casos ha col·laborat la Dra. Gisela Ammetller Montes.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt