Estructura econòmica Codi:  78.574    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Estructura econòmica té un doble objecte d'estudi: l'economia mundial (bloc 1) i l'anàlisi d'una realitat econòmica concreta com és l'economia espanyola (bloc 2). Per fer-ho, i com a punt de partida, ens endinsarem en l'anàlisi de la forma d'organització econòmica i social que avui dia és hegemònica: el capitalisme. Així doncs, ens preguntarem per la formació, la consolidació i l'hegemonia del Sistema Mundial Capitalista. Aquest sistema, però, està polaritzat. El centre, que es correspon amb els països rics, i la perifèria, que comprèn els països pobres anomenats subdesenvolupats. L'estudi de les característiques econòmiques d'aquests dos pols i dels perquès d'aquesta situació també seran objecte d'estudi d'aquesta assignatura.

Amb tot, l'activitat econòmica mundial té una característica addicional molt clara: el procés de  mundialització. Totes les activitats econòmiques, en especial els mercats financers i la producció, presenten, amb intensitats diferents, importants graus de globalització. Veurem les característiques d'aquest procés i el seu impacte sobre les economies de base nacional. En aquest sentit, és important destacar que l'estudi dels recursos de l'economia mundial és farà amb aquesta perspectiva global. És a dir, l'anàlisi de la base material del sistema, que farem a través dels recursos de la xarxa, ens donarà una idea dels recursos econòmics i la seva distribució al conjunt del planeta. Per últim, aquesta dotació de recursos i la seva interacció amb l'activitat econòmica determina el desenvolupament econòmic, del que també estudiarem.

La comprensió de com afecta l'entorn internacional a l'evolució d'un escenari macroeconòmic concret, com és el cas de l'economia espanyola, és el que analitzarem al segon bloc de l'assignatura. En concret, en primer lloc analitzarem de forma molt síntètica quina ha estat l'evolució de l'economia espanyola en una comparativa internacional, posteriorment estudiarem els factors de producció i com aquests condicionen l'estructura productiva espanyola. Hi ha una factor de producció, el capital humà, que mereix una mirada més profunda, d'aquesta manera en el mòdul 7 estudiarem el mercat de treball i acabarem posant l'atenció en el que ha passat en els darrers anys, caracteritzats per un creixement econòmic perllongat i una profunda crisi econòmica a l'inici del segle XXI.

Amunt

Estructura Econòmica és una matèria obligatòria de 6 crèdits ECTS del pla d'estudis del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses, del grau de Ciències Socials i del Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats.

En la mesura que l'entorn econòmic mundial i espanyol és dinàmic i canviant, els estudiants del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i del Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats han d'estar preparats per a poder interpretar tant les causes determinants d'aquests canvis com els efectes, no solament sobre el conjunt econòmic del planeta, sinó també sobre les realitats econòmiques nacionals i locals. En conseqüència, aquesta assignatura té una vinculació directa amb les altres assignatures del pla d'estudis, que analitzen o donen les eines per estudiar realitats econòmiques i institucionals concretes. Així, doncs, Estructura Econòmica representa un ampli recorregut per l'economia mundial i també per l'espanyola, que esperem proporcioni als estudiants una visió i un enfocament vàlids de la realitat econòmica en què ens ha tocat viure. Per tot això és aconsellable haver superat les matèries bàsiques: Mercats i ConductaComportament dels Agregats Econòmics abans de cursar aquesta materia.

Pel que fa als estudiants del grau en Ciències Socials, cal entendre l'Estructura Econòmica com un element pròpi de l'economia que participa en el diàlg entre les diferents disciplines de les Ciències Socials. Realitzar una aproximació economicista dels fenòmens socials és una forma complementària a la resta d'aproximacions que s'ha fet des de la sociologia, antropologia o la ciència política. D'altra banda, el Grau en Ciències Socials té una especialització en economia, fet que fa que Estructura econòmica esdevingui fonamental per poder seguir aquesta especialització. 

.

Amunt

L'assignatura pretén oferir eines que ens permetin entendre una realitat econòmica des d'una perspectiva global, on les decisions que prenen els països no són aïllades i generen uns efectes de conseqüència directa al propi país, i als països del seu entorn. Els estudis d'economia de caràcter estructural, com és aquest cas, poden derivar en una gran quantitat de camps professionals: el comerç internacional, l'economia del desenvolupament, l'economia regional, entre d'altres.

D'altra banda, malgrat aquesta assignatura no es projecta directament en un àmbit empresarial concret, es tracta d'una assignatura amb notables projeccions sobre la presa de decisions empresarials. Com a exemple, en les decicions de projectes d'exportació, o en polítiques d'importació.

Amunt

La base teòrica per comprendre millor l'economia s'aconsegueix amb assignatures com: Mercats i Conducta i Comportament dels Agregats Econòmics.

Amunt

Objectius

El principal objectiu pedagògic d'aquesta assignatura, que s'inscriu en el marc acadèmic de l'Economia Aplicada, és obrir a l'estudiant la capacitat d'aprofundir en el coneixement de l'economia mundial i espanyola a partir d'una anàlisi continuada de l'evolució de les seves principals magnituds macroeconòmiques. Per aquest motiu, es presenta el material en format web, perquè permet aprofitar tot un conjunt de noves possibilitats i recursos que les TIC ens donen per a l'aprenentatge en economia aplicada. Altres objectius de l'assignatura són:

 • Estudiar les característiques essencials del capitalisme i descriure el funcionament i les fases del Sistema Capitalista Mundial.
 • Conèixer els recursos de l'economia mundial i la seva distribució.
 • Explicar els resultats del desenvolupament econòmic.
 • Conèixer la metodologia de construcció del PIB de l'economia espanyola, a partir de la demanda, l'oferta i la renda.
 • Identificar la naturalesa i els efectes dels principals mecanismes econòmics de transmissió internacional.
 • Comprendre com el procés d'obertura exterior ha transformat el patró de creixement econòmic, l'estructura productiva i el repartiment de les rendes.
 • Identificar les causes principals del desequilibri exterior i els factors determinants de la seva sostenibilitat en el temps.
 • Introduir a l'estudiant en el coneixement i la comprensió dels principals indicadors que s'utilitzen per a efectuar el seguiment de la conjuntura econòmica.
 • Identificar les principals causes que ens permetin explicar el pas, de l'economia espanyola, del creixement a l'actual crisi econòmica

Competències específiques i transversals

Les competències específiques vinculades als continguts són dues:

 • Entendre el fucionament de l'economia, els seus agents i institucions, amb especial atenció al comportament empresarial
 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de les dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents

Concretament per avaluar la primera competència específica "Entendre el funcionament de l'economia" els estudiants han de mostrar-se competents en: (1) Identificar els processos, agents i institucions econòmiques rellevants, (2) Identificar els principals corrents de pensament i les polítiques econòmiques que se'n deriven, (3) Comparar els processos econòmics, els seus agents i institucions en relació al context internacional i (4) Comprendre els processos econòmics, els seus agents i insitucions

Per poder "Generar coneixement econòmic rellevant" cal ser competent en: (1) Descriure el funcionament de l'economia, els seus agents i institucions, (2) Analitzar els processos econòmics, els seus agents i institucions i (3) Generar coneixement econòmic a partir de les diferents fonts d'informació.

Les competències transversals que treballarem i avaluarem a Estructura Econòmica són principalment tres. Concretament són:

 • Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar adequadament la informació.
 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.
 • Treballar en equip virtual en entorns multidisciplinars.


Amunt

Bloc 1: Economia Mundial

Mòdul 1. L'evolució del capitalisme i el procés de mundialització

En aquest mòdul, per explicar i descriure el funcionament i el comportament de l'economia, s'analitzen el creixement capitalista, els cicles capitalistes i el procés de mundialització econòmica.

Mòdul 2. La base material del sistema

En el segon mòdul, s'estudien els recursos de l'economia mundial i la seva transformació.

Mòdul 3. L'estructura i la dinàmica del sistema

Un cop estudiat el capitalisme i la seva base material, en l'últim mòdul s'explica i s'aprofondeix en les teories i els resultats empírics del desenvolupament econòmic.

Bloc 2: Economia Espanyola

Mòdul 4. L'evolució de l'economia espanyola al llarg del temps

L'estudi de l'economia espanyola el comencem analitzant quina ha estat la posició internacional de l'economia espanyola i com ha evolucionat. 

Mòdul 5. Els factors de producció

Continuem l'estudi de l'economia espanyola amb un anàlisi dels principals factors de producció: capital humà, capital físic i capital tecnològic

Mòdul 6. L'estructura productiva

En aquest sisè mòdul s'analitzen l'estructura dels diferents sectors de l'economia: sector primari, industria, serveis i la construcció

Mòdul 7. Mercat de treball

Aprofundirem en com s'estructura el mercat de treball, quines són les causes d'un atur tant extremadament elevat i quines reformes s'han proposat per resoldre una problemàtica que s'estudia arreu del món.

Mòdul 8. El creixement perllongat de l'economia espanyola i la primera crisi del segle XXI

Finalment, a l'últim mòdul s'analitzen els factors interns i externs que permeten explicar el creixement econòmic a Espanya i com s'ha passat del creixement a la crisi econòmica.

 

Amunt

Guía de habilidades directivas XML
Guía de habilidades directivas DAISY
Guía de habilidades directivas EPUB 2.0
Guía de habilidades directivas MOBIPOCKET
Guía de habilidades directivas HTML5
Guía de habilidades directivas PDF
Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual

Amunt

El material de l'assignatura es compon dels mòduls didàctics esmentats. Aquests mòduls es presenten en format electrònic i són accessibles des de la web de l'aula de l'assignatura. La motivació del material web esdevé pel dinamisme de l'activitat econòmica, tant la mundial com l'espanyola, i per la possibilitat d'accedir i de treballar amb recursos electrònics de primer ordre a la xarxa.

 L'estudi d'aquests mòduls es pot complementar o aprofundir per mitjà d'algun altre tipus de material. Per exemple, material a obtenir a través d´Internet o mitjançant la lectura de la bibliografia general o específica, en el seu cas, proposada.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt