Persones i organitzacions Codi:  78.576    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura constitueix una introducció a la relació que tenen les persones treballadores amb les empreses i organitzacions on realitzen la seva activitat laboral, amb una concentració específica en el que es denomina, normalment, Direcció de Recursos Humans. La manera d'enfocar aquesta temàtica ha de ser necessàriament complexa, perquè l'objecte del nostre estudi, si bé pot considerar-se com un "recurs" a utilitzar -tal i com ho són els recursos materials o financers de l'empresa-, són realment persones que responen de manera diferent a uns mateixos estímuls; que no dediquen la seva vida només a treballar sinó també a altres activitats i sobre els quals l'organització no podrà mai exercir un control absolut. Però com que es tracta d'una introducció ens centrarem en definir els conceptes bàsics, descriure les eines imprescindibles i discutir els principis fonamentals.

Atesa la complexitat i relativa dificultat per a predir el comportament humà, la direcció de recursos humans no compta amb una gran formulació quantitativa (sí l'economia del treball, que no és l'objecte del nostre estudi) i per això sovint es considera la part "tova" (en anglès, "soft") de la gestió empresarial. No obstant això, la teoria que presentem en aquesta assignatura està fonamentada en un ampli nombre d'investigacions científiques, articles i llibres.

Finalment, cal destacar l'enfocament multidisciplinar que s'adopta en aquesta assignatura. Si bé parlarem de la "gestió" de persones, també tindrem en compte el "comportament" d'aquestes (des d'un punt de vista psicològic) en el marc de les organitzacions i no oblidarem els aspectes "normatius" que incideixen en el vincle entre persones i empreses. Esperem, amb tot això, que l'assignatura sigui d'interès per a estudiants de qualsevol branca del coneixement, ja que tots són actualment o en potència treballadors i treballadores d'una organització.

Amunt

Persones i Organitzacions és una assignatura de 6 crèdits i forma part de les assignatures bàsiques/obligatòries dels graus de l'àmbit d'Economia i Empresa (Administració i Direcció d'Empreses, Relacions Laborals i Ocupació, Turisme, i Màrqueting i Investigació de Mercats). L'assignatura es desenvolupa en l'àmbit de la Direcció de Recursos Humans, considerant la contribució de les persones al rendiment empresarial essencial i partint de la necessitat de dirigir des del benestar de les persones.

Actualment, la direcció de recursos humans és una funció estratègica de l'organització i té un paper rellevant en molts àmbits de l'activitat empresarial (relacions laborals, màrqueting o l'administració de l'empresa). Per això, aquesta assignatura té un caràcter transversal a diferents graus de l'àmbit de d'Economia i Empresa.

Un major desenvolupament de la temàtica de la Direcció i gestió dels recursos humans es pot trobar en assignatures com Gestió i desenvolupament de recursos humans, Habilitats directives i Gestió del Canvi. Per a una visió estratègica de la direcció de recursos humans, l'estudiantat del Grau en Relacions Laborals i Ocupació té l'assignatura obligatòria Política i Direcció de Persones.

 

Amunt

La responsabilitat de la gestió dels recursos humans de l'empresa no és només treball dels i les especialistes en aquesta àrea o de la direcció de l'empresa, sinó que és responsabilitat de tothom que coordini equips de persones. A més, a qualsevol persona treballadora li interessa conèixer els conceptes i les funcions bàsiques de la direcció de persones perquè li seran aplicats en la seva activitat laboral. Per tant, Persones i Organitzacions es projecta a tots els camps professionals. No obstant això, les sortides professionals més comunes són les de director/a del departament de recursos humans, tècnic/a de recursos humans o consultor/a en recursos humans, entre d'altres.

D'altra banda, l'assignatura serveix com a punt de partida per a estudis posteriors que emprengui l'estudiantat que vulgui especialitzar-se en la gestió de personal o algun dels seus camps específics (selecció, formació, contractació, consultoria, etc.).

Entre d'altres, les tasques que es desenvolupen en aquests camps professionals són el disseny i la direcció de les polítiques de recursos humans de l'organització (p.ex., salarials i de formació), així com les estratègies de reclutament i retenció del talent;  la planificació, supervisió i avaluació del treball de la plantilla; orientació professional d'altres persones; o la resolució de conflictes i negociació.

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Es recomana que l'alumnat hagi superat l'assignatura Introducció a l'empresa abans de cursar Persones i Organitzacions, tot i que no és imprescindible. 

Amunt

Competències

A continuació indiquem les competències que es treballen en aquesta assignatura vinculades al grau d'Administració i Direcció dEmpreses (Pla 2009). D'una banda, les competències transversals són:

   
 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable
 
 • Capacitat per a negociar en un entorn professional
 

D'altra banda, les competències específiques són:

 • Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, amb especial èmfasi en el comportament empresarial
 • Capacitat per exercir eficientment tasques d'administració i gestió, a qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs

Alhora, la renovació del pla d'estudis del grau d'ADE que comença el setembre del 2022 (el nou pla conviurà amb el del 2009 fins que aquest s'extingeixi) vincula les competències següents a aquesta assignatura:

Les competències bàsiques:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea destudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

Les competències transversals:

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.


Les competències específiques:

 • Elaborar i aplicar polítiques de gestió de recursos humans de l'empresa reconeixent la importància i la contribució de les persones i promoure'n el potencial creatiu i innovador.

Així mateix, les competències específiques vinculades als altres graus (Relacions Laborals i Ocupació, Turisme i Màrqueting i Investigació de Mercats) on també s'imparteix aquesta assignatura són: 

 • Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals
 • Capacitat per elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització
 • Capacitat per argumentar, negociar, intervenir i resoldre conflictes

D'altra banda, els objectius d'aprenentatge generals de l'assignatura s'enumeren a continuació:

 

Objectius

 

1. Comprendre què és la gestió de recursos humans i el lloc que ocupa entre les àrees funcionals de l'organització.

2. Identificar les tendències i els reptes de la gestió de recursos humans que han d'assumir les organitzacions del segle XXI.

3. Abordar alguns temes d'actualitat que afecten a la gestió dels recursos humans: downsizing, globalització, noves tecnologies, etc.

4. Presentar a l'alumnat algunes de les funcions bàsiques de la gestió de recursos humans. 

 

5. Comprendre la importància que els aspectes psicològics individuals (valors i emocions) presenten sobre l'acompliment dels empleats i les empleades.

6. Presentar el concepte de motivació i les teories principals.

7. Explicar el concepte de lideratge i les seves característiques, així com els diferents enfocaments i les teories sobre el lideratge.

8. Comprendre la importància, els tipus i les característiques dels grups que hi ha en les organitzacions.

9. Familiaritzar-se amb el concepte de cultura organitzativa i les seves dimensions. 

 

10. Explicar breument l'evolució i el concepte de relació laboral.

11. Descriure els agents que intervenen en les relacions laborals i el paper de cadascun.

12. Conèixer el contracte de treball i el conveni col·lectiu com a elements de la normativa laboral més bàsica que emmarca el nostre model de relacions laborals.

13. Presentar els canvis actuals en les relacions laborals.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura són:

1. La direcció de recursos humans i la seva importància dins l'empresa.

1.1. Evolució del paper exercit per la direcció de recursos humans en les organitzacions.

1.1.1. Els rols preestratègics de la gestió de recursos humans.

1.1.2. Els rols estratègics de la gestió de recursos humans.

1.2. El contingut de la gestió de recursos humans.

1.2.1. L'etapa humanista.

1.2.2. L'inici de l'enfocament estratègic.

1.2.3. La direcció estratègica de recursos humans.

1.3. Factors determinants per a la presa de decisions en recursos humans.

1.4. Funcions de recursos humans.

1.4.1.Anàlisi dels llocs de treball.

1.4.2.Processos d'incorporació de persones a l'organització.

1.4.3.Formació i desenvolupament de treballadors.

1.4.4.L'avaluació de l'acompliment.

1.4.5.Els sistemes de retribució.

2. Comportament humà en l'organització.

2.1. Valors, actituds i emocions en el treball.

2.2. La motivació en el lloc de treball.

2.3. El lideratge en l'àmbit de l'organització.

2.4. El treball col·lectiu: dinàmica de grups, inclusió i comunicació.

2.5. Cultura i ciutadania organitzativa.

3. Relacions laborals

3.1. Evolució i concepte de la relació laboral.

3.2. Els agents de les relacions laborals.

3.3. La regulació paccionada de les relacions laborals. 

3.4. Característiques actuals de les relacions laborals.

4. Ètica i direcció de persones.

4.1. Visions teòriques aplicades a la pràctica de la direcció de persones.

4.2. La funció de recursos humans com a suport per a l'organització ètica.

5. El conflicte organitzacional. 

5.1. Identificació del conflicte.

5.2. Tipues de conflictes.

5.3. Transformació del conflicte.

6. Mitjans alternatius de gestió del conflicte.

6.1. Negociació.

6.2. Mediació. 

Aquests continguts proporcionen una visió introductòria de l'àmbit dels recursos humans a l'organització. En primer lloc, es descriu la funció de recursos humans des d'una aproximació històrica, atenent la seva evolució del rol estratègic que actualment exerceix al si de l'organització, a les diferents etapes que ha travessat durant el segle XX fins a l'actualitat. En segon lloc, es descriuen les diferents funcions de recursos humans que es duen a terme a l'organització. En tercer lloc, es proporciona una introducció al comportament humà a l'organització, prestant especial atenció als valors i les actituds laborals, la motivació, el lideratge, el grup a l'organització, i la cultura organitzacional. Finalment, s'aborda el tema de les relacions laborals i els agents que hi intervenen. Així mateix, s'exposen els elements més importants de la regulació de les relacions laborals, com són el contracte de treball i la negociació col·lectiva i també es descriuen les característiques actuals de les relacions laborals.

Per una altra banda, els continguts de l'assignatura són complementats amb tres temàtiques fonamentals en el dia a dia de l'organització, com són l'ètica aplicada a la gestió de recursos humans, el conflicte i els principals mètodes alternatius per a la seva gestió (negociació i mediació).

Amunt

Comportamiento ético y responsable: igualdad de oportunidades Audiovisual
Medios alternativos de gestión del conflicto XML
El conflicto organizacional XML
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización XML
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización DAISY
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización EPUB 2.0
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización MOBIPOCKET
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización HTML5
Módulo 2: Comportamiento humano en la organización PDF
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa XML
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa DAISY
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa EPUB 2.0
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa MOBIPOCKET
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa HTML5
Módulo 1: La dirección de recursos humanos y su importancia en la empresa PDF
¿Cómo conseguir colaboradores motivados y con oportunidades para aportar? Audiovisual
Relaciones laborales XML
Relaciones laborales DAISY
Relaciones laborales EPUB 2.0
Relaciones laborales MOBIPOCKET
Relaciones laborales HTML5
Relaciones laborales PDF

Amunt

En aquesta assignatura es posa a disposició de l'alumnat diferents tipus de recursos d'aprenentatge. Els recursos d'aprenentatge textuals tenen un enfocament principalment teòric i el seu estudi proporciona els coneixements bàsics de l'assignatura. Aquests materials han estat elaborats per un equip d'experts i expertes en la matèria de Recursos Humans. També disposeu de recursos audiovisuals a cadascun dels reptes. Aquests tenen un enfocament pràctic i permeten complementar els coneixements exposats als mòduls textuals. En alguns casos, la seva visualització és rellevant per entendre l'aplicació pràctica d'alguns dels conceptes que s'estudien a l'assignatura. Els recursos d'aprenentatge de l'assignatura han de permetre que l'alumnat assoleixi els objectius d'aprenentatge proposats. Això no impedeix, però, que es demani o suggereixi obtenir informació addicional d'altres fonts, per a completar els coneixements adquirits. En aquest sentit, podeu ampliar la informació dels mòduls textuals de l'assignatura amb la consulta de bibliografia bàsica i complementària, així com d'altres fonts d'informació que us hem llistat a l'apartat de bibliografia i fonts d'informació del pla docent.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt