Control pressupostari i de gestió Codi:  78.578    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Control pressupostari i de gestió presenta un conjunt d'elements d'organització i d'informació que s'interrelacionen en el marc de l'activitat empresarial. L'aplicació pràctica de la pressupostació i el control de gestió a l'empresa té com a objectiu quantificar i operativitzar els objectius empresarials a curt i mig termini, així com establir els sistemes d'informació que permetin realitzar un diagnòstic de l'estat i l'evolució de l'empresa, i prendre les decisions oportunes per corregir les disfuncions i defectes, potenciar les actuacions positives i, conseqüentment, millorar la seva situació.

 

Amunt

Aquesta assignatura té 6 crèdits i té caràcter obligatori per a l'alumnat del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats.

És una assignatura de síntesi síntesi de coneixements que ja s'han estudiat al llarg de la carrera en diverses assignatures de l'àrea de coneixement de comptabilitat, de les finances o la gestió i organització de l'empresa.

El programa i el contingut de l'assignatura tracten d'incorporar els diversos punts de vista que, sobre la matèria, diferents persones i grups defensen, i els conceptes es treballen a nivell tant conceptual com tècnic i pràctic sent prioritat la utilitat pràctica en el context de direcció empresarial.

Amunt

Aquesta assignatura és molt adient per tots aquells estudiants interessats, com a orientació professional, en la direcció i gestió empresarial.

A més, el seu caràcter eminentment metodològic i pràctic permet l'estudiant assolir les principals competències associades al perfil professional de controller o responsable de control de gestió, figura rellevant en l'organigrama i en el desenvolupament de l'activitat de les mitjanes i grans empreses.

Amunt

El contingut de l'assignatura Introducció a la Informació Financera.

Amunt

És necessari haver superat  l'assignatura Introducció a la Informació Financera.

Amunt

En aquesta assignatura les competències transversals i específiques a assolir són les següents:


CT2: Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
CT7: Comunicar correctament, de manera escrita o verbal, tant en llengües pròpies com en llengua estrangera, en l'àmbit acadèmic i professional.

CE11: Valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització

Objectius d'aprenentage

Les competències específiques d'aquesta assignatura es materialitzen en els següents objectius d'aprenentatge:

- Aplicar correctament un sistema de control pressupostari per centres de responsabilitat

- Avaluar centres de responsabilitat d'una organització.

- Sintetitzar informació rellevant mitjançant l'aplicació de mesures d'eficàcia i eficiència de centres de responsabilitat.

- Externalitzar activitats en funció dels resultats de l'avaluació per centres de responsabilitat.

- Analitzar les possibles desviacions dels objectius establerts per centres de responsabilitat.

- Determinar els efectes sobre la posició de l'empresa derivats de les desviacions existents respecte del pressupost en els diferents centres de responsabilitat.

 

Amunt


L'assignatura  té els següents continguts:

1. Control de costos i control de gestió es tracta el problema de com controlar i gestionar els costos anticipant-se a aquests. En primer lloc, s'analitzen les idees fonamentals que justifiquen la implantació d'un sistema de costos estàndard i les seves aplicacions al control pressupostari mitjançant el càlcul i interpretacions de les desviacions. En segon lloc, es presenten les formulacions dels diferents tipus de pressupostos. En tercer lloc, s'al·ludeix al control de gestió mitjançant indicadors i quadres de comandament. Es tracta d'un tema una mica dens quant al contingut teòric i relativament difícil d'assimilar, especialment pel que fa al significat i la formulació de les desviacions en costos indirectes.
2. Els sistemes de control de gestió: es focalitza en l'anàlisi de la naturalesa del control de gestió.
3. Centres de responsabilitat (I): centres de costos: s'estudien  les organitzacions sobre la base del repartiment de tasques entre les diferents persones, el seu control i l'assumpció de responsabilitats, quan la variable "econòmica" que està sota la responsabilitat del centre és el "cost".
4. Centres de responsabilitat (II): centres de beneficis: s'analitzen les organitzacions sobre la base del repartiment de tasques entre les diferents persones, el seu control i l'assumpció de responsabilitats, quan degut a la seva descentralització la variable que està sota la responsabilitat del centre és el "benefici".

Amunt

Control presupuestario y de gestión PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge inclouen mòduls textuals, vídeos explicatius dels conceptes bàsics, qüestionaris en línia (moodle), i un cas d'estudi transversal que permet practicar i consolidar els conceptes estudiats. L'enfocament de l'assignatura és pràctic.

Ús del material

Cadascun té unes preferències personals per a estudiar, així i tot, és recomanable que l'estudiantat observi una sèrie d'indicacions sobre la manera d'enfocar l'estudi de l'assignatura:

-Tenir en compte que es tracta d'un curs teòric i pràctic. Els diferents mòduls dels quals consta la matèria estan encadenats de manera seqüencial, amb la finalitat que els coneixements específics vagin incorporant-se amb una lògica conceptual de descobriment dels diferents models.
-Adonar-se des d'un bon principi que, malgrat tractar-se d'una assignatura de comptabilitat, no és precisament la mecànica de la partida doble (els diaris, els seients...) allò que més importa aquí, si no el raonament comptable correcte. El fons i no la forma, la lògica interna de la informació que es presenta i no el procediment formal és allò que interessa. Aquest raonament demana una pràctica d'exercicis diària o, almenys, setmanal (dos o tres dies per setmana).
-Encara que també es discuteix el problema dels procediments basats en la partida doble, l'estudiant hauria de resoldre tots els supòsits mitjançant un full de càlcul. De fet és així com normalment s'obtenen els informes de costos en moltes empreses.
-La part teòrica no s'ha d'aprendre de memòria, s'ha de conèixer, s'ha d'assimilar, ja que després serà útil per a resoldre els problemes.
-Per a resoldre un supòsit s'ha de llegir molt bé l'enunciat, comprendre el problema i la qüestió plantejada.
-Com a mètode d'aprenentatge "l'assaig/error" ha funcionat, funciona i funcionarà sempre.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt