Protocol oficial Codi:  M3.360    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els actes oficials, que són aquells que promouen les institucions públiques i els seus organismes autònoms, es diferencien dels altres per l'obligatorietat d'observar determinades normatives que han d'atendre's, els costums i tradicions que han acabat per consolidar-se com a dret consuetudinari i per la necessària prudència d'equilibrar el món de les emocions en el qual es basa el sector general de la indústria dels esdeveniments corporatius amb el rigor i bon ordre institucional. El Protocol oficial es basa en la legislació existent en el Protocol d'Estat, entenent-se com el conjunt de normes dictades des de les institucions públiques (lleis, reials decrets, decrets, reglaments i manuals dictats des d'institucions reconegudes) i costums i tradicions que en raó a la seva dilatada existència han passat a tenir la consideració de norma o rang de llei, i l'àmbit d'aplicació dels quals se circumscriu exclusivament al total de les institucions públiques d'un país.

L'assignatura Protocol oficial pretén aportar una aproximació completa i rigorosa, sobre els conceptes bàsics de l'aplicació del protocol en els actes oficials.

Amunt

Dins del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Protocol oficial, té caràcter optatiu. Aquesta assignatura complementa l'assignatura Protocol en l'empresa (obligatòria de 5 crèdits). Juntament amb la també assignatura optativa Producció d'esdeveniments i l'obligatòria Organització estratègica d'esdeveniments, dóna a l'estudiant una visió global sobre com aplicar el protocol i com organitzar esdeveniments per a empreses i institucions.

Les assignatures optatives Protocol oficial i Producció d'esdeveniments, complementen la formació especialitzada en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques -locals, autonòmiques i estatals-, entitats sense ànim de lucre, etc.). Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments i els assessors en cerimonial i protocol requereixen de coneixements sobre relacions institucionals, sobre l'aplicació de les normatives de protocol oficial i sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius. En aquesta àrea, existeixen diferents perfils professionals: director de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades, director de relacions institucionals, tècnic en protocol, tècnic en producció d'esdeveniments, assessor de protocol i organitzador de congressos.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura obligatòria els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les Ciències Socials, en àrees com a comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

Així mateix, en tractar-se d'una assignatura optativa del Pla d'Estudis del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC; es recomana haver cursat abans les assignatures obligatòries Protocol en l'empresa i Organització estratègica d'esdeveniments.

Amunt

Com amb totes les assignatures optatives del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments, es recomana matricular-se a aquesta assignatura una vegada cursades totes les assignatures obligatòries.

Amunt

Entre els principals objectius de l'assignatura destaquen:

 

OBJECTIUS DEL MÒDUL 1. PROTOCOL D'ESTAT

 • Conèixer el conjunt de normes essencials necessàries de tenir en compte per a l'organització d'actes oficials.
 • Saber aplicar i interpretar la normativa vigent a l'hora de posar-la en pràctica.
 • Desenvolupar adequadament les precedències de les autoritats i personalitats que habitualment assisteixen als esdeveniments promoguts per les institucions públiques.
 • Dominar la pràctica derivada de la normativa per a les ordenacions de banderes i altres símbols de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals.
 • Aplicar correctament els honors i tractaments regulats per normativa o consolidats pel costum i la tradició.
 • Identificar els elements protocol·laris que deuen tenir-se en compte a l'hora de programar els esdeveniments oficials i aquells no oficials on es requereix d'ells.
 • Conèixer i saber aplicar els principis essencials que ha de seguir-se per programar i organitzar un acte oficial.
 • Adquirir competències que possibilitin la convivència de les normatives, els costums i les noves exigències comunicatives per crear i executar actes promoguts per les institucions.

OBJECTIUS DEL MÒDUL 2. EL CERIMONIAL D'ESTAT

 • Conceptualitzar el Cerimonial d'Estat.
 • Conèixer les diferents formalitats que se segueixen habitualment en l'organització dels actes oficials promoguts per les institucions oficials de l'Estat (Prefectura de l'Estat, Poders centrals, institucions autonòmiques o entitats locals).
 • Obtenir pautes de referència que permetin ser aplicats en l'organització de qualsevol tipus d'esdeveniment oficial.
 • Saber aplicar el protocol en cerimònies oficials públiques o solemnes.
 • Entendre el significat que el cerimonial oficial públic transmet gràcies als seus actes.
 • Contribuir al coneixement de les institucions a través de la manifestació externa de les seves activitats.
 • Distingir entre els diferents cerimonials que s'apliquen en funció del tipus d'institució o esdeveniment que es tracti.
 • Aprendre pautes per elaborar cerimonials propis per a actes oficials que manquin de normativa.

OBJECTIUS DEL MÒDUL 3. L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS OFICIALS

 

 • Distingir entre actes oficials i no oficials, així com actes d'Estat i institucionals.
 • Dissenyar l'organització integral d'un acte o esdeveniment oficial.
 • Conèixer la normativa i els costums a tenir en compte en l'organització d'actes oficials.
 • Definir com realitzar la comunicació a través dels esdeveniments promoguts per les institucions públiques.
 • Saber realitzar programes i cronogramas escrits per a actes específics dels organismes oficials.
 • Conèixer el disseny gràfic tipus utilitzat per als diferents suports a utilitzar en els actes de les autoritats.
 • Dominar l'aplicació de les precedències d'autoritats i convidats en actes oficials.
 • Estructurar adequadament el cerimonial, l'etiqueta i l'estructura dels esdeveniments organitzats per les autoritats.
 • Conèixer adequadament cadascuna de les fases pròpies dels actes tant d'Estat com institucionals.
 • Aplicar correctament la normativa protocol·lària establerta en la normativa oficial de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals i provincials.
 • Aprendre a valorar adequadament el retorn de la inversió en els esdeveniments promoguts per les autoritats i les seves institucions.
 • Coordinar les accions de protocol amb les relacionades amb la comunicació i la seguretat.

COMPETÈNCIES


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG1- Organització i planificació.

CG4- Direcció i treball en equip.

CE4- Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE

Entre els objectius d'aprenentatge a aconseguir en aquesta assignatura destaquen:

 • Desenvolupar un esperit crític a l'hora d'analitzar conceptes bàsics de l'assignatura segons la visió d'autors de referència.
 • Argumentar i defensar el criteri propi de manera raonada i amb esperit crític
 • Aplicar els fonaments del protocol demostrant coneixement de la nromativa protocol·lària en funció de la tipologia d'acte.
 • Aplicar correctament la normativa protocol·lària establerta en la normativa oficial de l'Estat, de els Comunitats Autònomes i de les entitats locals i provincials.
 • Explicar i justificar els motius pels quals s'ha de tenir en compte un o altre article del Reial Decret 2099/83 a l'hora de decidir les precedències de les autoritats assistents a un acte.
 • Planificar un acte oficial.
 • Entendre i aplicar les diferents ordenacions possibles d'autoritats quan assisteixen a actes públics.
 • Diferenciar el tipus de precedència que correpon en funció del lloc i de les acracterístiques de l'acte.
 • Definir i raonar els membres que conformaran la presidència de l'acte.
 • Ordenar de manera correcta a les autoritats en un acte oficial.
 • Ser capaç d'elaborar plànols on es reflecteixi de manera esquemàtica la ubicació dels convidats.
 • Ordenar banderes aplicant les normatives vigents.
 • Conèixer els tractaments protocol·laris.

Amunt

L'assignatura s'estructura sobre la base dels següents continguts:

 

 • Normatives de protocol
 • Cerimonial
 • Actes públics oficials
 • Actes públics no oficials
 • Ordenació i precedències
 • Tipus de presidència
 • Tractaments protocol·laris
 • Ordenació de símbols (escuts, banderes, )
 • Rol i funcions d'un responsable de protocol

Amunt

Exercicis interactius Web
Esdeveniments especials: les celebracions PDF
Com s'estudia al Màster Audiovisual
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
MU Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments. Casos Web
Entrevista a José Javier Carnicer Domínguez: el protocol dins d'un govern Audiovisual
Entrevista a responsable de protocol del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Audiovisual
Estudi de cas. El Motí d'Aranjuez, una festa amb identitat pròpia Web

Amunt

Fuente Lafuente, Carlos (2016) Materials Protocol oficial. Editorial UOC

 • Mòdul 1. Protocol d'Estat
 • Mòdul 2. El cerimonial d'Estat
 • Mòdul 3. Esdeveniments oficials

De Dios Orozco, Juan (2016) Materials Protocol oficial. Anàlisi d'actes oficials. Editorial UOC.

 • Anàlisi de casos 1. Visites d'Estat
 • Anàlisi de casos 2. Presentació de Cartes Credencials
 • Anàlisi de casos 3. Reunions d'Alt Nivell
 • Anàlisi de casos 4. Preses de possessió i relleu de càrrecs públics.

López-Nieto y Mallo, Francisco (2006). Manual de protocolo. Barcelona : Ariel. ISBN 8434444968

 • PRIMERA PARTE. Capítulo 1. La ordenación del protocolo
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 2. La precedencia en los actos públicos oficiales
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 3. La precedencia en los actos públicos del sector privado
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 4. Los tratamientos honoríficos
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 6. Escudos, himnos y banderas
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 1. La organización del protocolo
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 2. Actos públicos oficiales
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 6. Actos públicos oficiales o privados

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt