Bases d'atenció a la diversitat Codi:  M4.602    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

És una assignatura del tronc comú del màster que té 5 ECTS. L'assignatura permet mostrar als estudiants les diferents estratègies i mesures d'atenció a la diversitat establertes des de l'Administració educativa, així com les que es desenvolupen en l'àmbit de centre i, finalment, en l'àmbit de l'aula.  A banda de definir conceptes clau que després es treballaran a la resta d'assignatures del màster, l'assignatura aporta coneixements pràctics i propostes aplicades per poder transferir els coneixements obtinguts al camp professional. 

Amunt

És una assignatura general i bàsica que pot ser útil per qualsevol professional de l'educació que mostri interès i preocupació per l'atenció a la diversitat.

Amunt

No es requereix de coneixements previs per cursar aquesta assignatura, més enllà d'un coneixement general del sistema educatiu del propi país, comunitat autònoma o regió.

Amunt

Competències generals 

CB 1 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una  oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB 2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB 3 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 

Competències específiques

CE 1 Capacitat per seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos amb els que compta el sistema educatiu per a l'atenció a les dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge. 

Objectius d'aprenentatge

 • Comprendre els principals conceptes associats a l'atenció a la diversitat tant des del punt de vista normatiu, organitzatiu com curricular.
 • Aplicar els conceptes associats a l'atenció a la diversitat (normativa, organització i currículum) a casos reals.
 • Elaborar documents metodològics que recullin la normativa i les estratègies organitzatives i curriculars que permetin atendre la diversitat en un cas real.
 • Utilitzar el coneixement sobre els principals factors i processos afectius, motivacionals i socials que intervenen en l'aprenentatge escolar per analitzar casos i/o resoldre problemes vinculats a les necessitats educatives dels alumnes o a la resposta a aquestes necessitats.
 • Comprendre i integrar coneixements d'alta complexitat (sobre l'atenció a la diversitat) tenint en compte els aspectes ètics de la professió.
 • Conèixer el marc normatiu sobre l'atenció a la diversitat i la inclusió.
 • Conèixer les orientacions internacionals sobre escola inclusiva.
 • Conèixer els recursos interns dels centres per a l'atenció a la diversitat.
 • Conèixer els serveis externs dels centres per a l'atenció a la diversitat.
 • Cercar informació, reflexionar i debatre sobre les diferents estratègies metodològiques i organitzatives que faciliten l'atenció a l'aula ordinària a l'alumnat en general i més específicament a l'alumnat amb trastorns de l'aprenentatge.
 • Cercar informació, reflexionar i debatre sobre activitats que poden realitzar les famílies per ajudar als seus fills en l'aprenentatge escolar.
 • Aplicar la pràctica de la consulta a la normativa i els documents teòrics a un supòsit pràctic.
 • Aplicar en un dels supòsits teòrics proposats, l'anàlisi de la normativa general i autonòmica dels documents organitzatius i curriculars.
 • Elaborar un pla d'actuació/de treball en equip (a Catalunya pla individualitzat) per a un/a alumne/a, que sigui funcional, concret i aplicable a l'aula per part dels docents.

Amunt

Conceptes generals: educació inclusiva/sistema inclusiu, dificultats d'aprenentatge, atenció a la diversitat i educació especial.

Normativa de referència sobre l'atenció a la diversitat.

Recursos per a atendre la diversitat: centres ordinaris, centres d'educació especial, unitats de suport a l'educació especial, aules integrals de suport i serveis externs.

Recursos humans: tipologia i funcions, i modalitats d'intervenció i treball en equip per atendre la diversitat.

Alumnat amb dificultats d'aprenentatge; necessitats educatives especials.

La pràctica de l'atenció a la diversitat: organització i currículum, i programes de diversificació curricular.

 

Amunt

Ús no sexista de la llengua Web
Intervenció en els nens amb TEL Audiovisual
Què és el Disseny Universal de l'Aprenentatge? Audiovisual
Aplicació del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) a les aules d'educació primària i secundària Audiovisual
Sigles i acrònims de l'entorn psicoeducatiu Web

Amunt

Consulta dels recursos d'aprenentatge NIU de què disposa l'assignatura.

 • NIU 1. L'escola inclusiva, conceptes i bases normatives.
 • NIU 2. Centres docents i atenció a la diversitat: què ens aporten la investigació, les bones pràctiques i la normativa per a la presa de decisions?
 • NIU 3. Estratègies metodològiques i organitzatives de treball a l'aula
 • NIU 4. Elaboració d'un pla de suport individualitzat (PI)

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt