Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars Codi:  M4.603    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El curs aborda la temàtica de les dificultats de l'aprenentatge dels continguts escolars en quatre àrees curriculars: matemàtiques, llengua, ciències naturals i ciències socials. En el context d'aquest curs de màster, l'expressió dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars serà definida com el resultat d'un conjunt de pràctiques educatives, de processos d'ensenyament i aprenentatge, que es presenten com a problemàtiques a l'aula escolar, i que poden obstaculitzar, impedir o limitar l'aprenentatge dels continguts per part dels alumnes. Per tant, s'entén que aquestes pràctiques docents són susceptibles de ser millorades per part dels mestres i professors. En cap cas la noció de "dificultat d'aprenentatge" s'assimila al que seria un trastorn de l'aprenentatge.  

Per tant, des del nostre punt de vista seria més encertat parlar de "dificultats d'ensenyament i aprenentatge" que no limitar-nos a la denominació "dificultats d'aprenentatge".  Aquesta última sovint ha estat percebuda com un conjunt de problemes d'aprenentatge que té un alumne, i que han de ser "tractats" i resolts individualment, la majoria de les vegades per un professional expert extern a l'aula.  Des del punt de vista adoptat, alguns factors que poden fer que els processos d'ensenyament no promoguin de manera adequada els aprenentatges dels alumnes podrien tenir a veure amb determinades característiques del currículum, amb la forma de dissenyar la programació didàctica, amb la manera de desenvolupar els processos d'ensenyament i aprenentatge, o amb els processos d'avaluació de l'aprenentatge, entre molts d'altres.

Amunt

Aquesta assignatura s'emmarca en el pla d'estudis del Màster per tal de proporcionar una visió nova i alternativa que centra la seva mirada no només en el propi subjecte sinó en l'entorn i el context que l'envolta, especialment el context escolar com element que pot provocar o agreujar una dificultat de contingut curricular concreta.

Amunt

Els objectius bàsics d'aquesta assignatura són:

 • Comprendre el significat de les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge .
 • Analitzar, sintetitzar i aplicar el contingut sobre les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge  en casos pràctics.
 • Valorar i raonar críticament els continguts sobre les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge .
 • Comprendre el significat de les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres.
 • Analitzar, sintetitzar i aplicar el contingut sobre dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars  a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres.
 • Valorar i raonar críticament els continguts sobre dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres.
 • Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars .
 • Dissenyar (o valorar) un instrument o procediment per identificar les diferències individuals de les principals els dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars
 • Dissenyar propostes d'intervenció educativa en les principals els dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars
 • Desenvolupar propostes d'intervenció educativa en les principals  dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars
 • Avaluar propostes d'intervenció educativa en les principals dificultats de l'aprenentatge dels continguts curriculars.

 

Competències

Competències generals

 • Capacitat per analitzar y sintetitzar textos académics (llibres, capítols de llibresi artícles acadàmics) que permetin avaluar el coneixement en l'ámbit de les dificultats de aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Competències transversals

 • Llegir amb fluidesa textos académics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres

Competències específiques

 • Capacitat per a identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentage, així com les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a las necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.

Amunt

 • Les dificultats en l'aprenentatge escolar dels continguts curriculars.
 • Les dificultats en l'enseyament i l'aprenentatge dels continguts curriculars de matemàtiques, llengües, ciències naturals i ciències socials.
 • Identificació dels tipus de dificultats d'aprenentatge en cada àrea curricular.
 • Intervenció educativa en la prevenció i resolució de les dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques, la llengua, els continguts científics i les ciències socials, com a continguts curriculars.

Amunt

Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars PDF

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt