Trastorns d'aprenentatge de la lectura Codi:  M4.604    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La lectura és una de les habilitats més importants per al desenvolupament dels humans doncs ens permet accedir a tota la informació que ha generat la nostra espècie. És per això que, una de les principals preocupacions actuals del món educatiu és millorar la fluïdesa i la comprensió lectora dels nens. Les dades de diversos estudis han mostrat que no aconseguir aquestos objectius és una de les principals causes de fracàs escolar i una de les variables que més correlacionen amb problemes emocionals i de marginació social en l'edat adulta. L'assignatura Trastorns de la lectura se centra en analitzar els processos implicats en el processament i l'aprenentatge de la lectura i en proporcionar les bases per a la conceptualització, avaluació, i intervenció de la dislèxia i els trastorns de la comprensió lectora.

Amunt

     
Codi Competències Nivell  Objectius d'aprenenatge
CG1 Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge. N1 Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
N2 Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
N2 Aplicar  el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
N3 Valorar els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
N3 Raonar críticament els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
CT3 Llegir amb fluïdesa textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a uns altres. N1 Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres.
N2 Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
N2 Aplicar  el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
N3 Valorar els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
N3 Raonar críticament els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de la lectura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
CE4 Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que es deriven. N3 Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
CE5 Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries. N3 Dissenyar (o valorar) un instrument o procediment per identificar les diferències individuals dels principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
CE6 Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries. N3 Dissenyar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
N3 Desenvolupar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.
N3 Avaluar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de la lectura.

Amunt

La lectura.

1. Percepció visual

2. Models del processament lector

                2.1 El modelo del triangle

                2.2 El modelo de doble ruta

                2.3 La concepció simple de la lectura

                2.4 Processament sintàctic

                2.5 Processament semàntic

3. Bases neurològiques de la lectura

4. L'adquisició de la lectura

                4.1 Prerequisits per a l'adquisició de la lectura          

                4.2 Transparència ortogràfica        

                4.3 Hipòtesi de la profunditat ortogràfica

                4.4 Teoria psicolingüística del tamany de gra

                4.5 Les tres fases de l'adquisició de la lectura

5. L'ensenyament de la lectura

                5.1 Mètodes alfabètics

                5.2 Mètodes sil·làbics

                5.3 Mètodes lèxics

                5.4 Mètodes oracionals

                5.5 Elecció del mètode adequat

Les alteracions de la lectura: La dislèxia i la hiperlexia (o la comprensió pobra).

1. Els trastorns de la lectura.

2. Definició i fonaments de la dislèxia

           2.1 Definició.

           2.2 Bases biològiques de la dislèxia.

          2.3 La influència de l'ambient en la dislèxia.

          2.4 Aspectes emocionals de la dislèxia

          2.5 Prevalença

3. Classificació i subtipus de dislèxia

        3.1 Dislèxia fonològica

       3.2 Dislèxia de superfície

       3.3 Dislèxia mixta

4. Hipòtesis explicatives de la dislèxia

      4.1 Hipòtesi del dèficit fonològic

     4.2 Hipòtesi del dèficit en els processos visoperceptius

     4.3 Hipòtesi del dèficit en la velocitat de processament

     4.4 Hipòtesi del dèficit en el processament temporal

    4.5 Hipòtesi del dèficit d'automatització

    4.6 Hipòtesi del doble déficit

5. La hiperlexia

6. Comorbiditats

    6.1 TEL dislèxia

    6.2 Dislèxia i TDAH

    6.3 Dislèxia i trastorns de l'escriptura

    6.4 Dislèxia i discalcúlia.

 

La comprensió lectora.

1. La comprensió lectora és una prioritat.

2. La comprensió lectora és un continuum més que una categoria.

3. Què és comprendre un text?

      3.1 Com representa el nostre cervell un model de la situació.

      3.2 Els processos i els nivells d'explicació.

      3.3 Models i processos de comprensió lectora.

4. Aspectes a tenir en compte en la intervenció.

Avaluació i identificació de las necessitats educatives especials dels nens amb dislèxia

1. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació

2. L'avaluació i identificació dels problemes de la lectura

      2.1 Generalitats de l'avaluació

      2.2 L'entrevista inicial

      2.3 L'avaluació de les habilitats relacionades amb la lectura

            Percepció Visual

            Percepció Auditiva

            Processament fonològic

            Consciència fonològica

            Memòria fonològica

            Denominació fonològica

            Velocitat del processament

            Consciencia alfabètica

     2.4 Avaluació de la lectura

             Principi alfabètic

             La descodificació i el reconeixement de paraules

             Fluïdesa:

             La comprensió de lectura

             La comprensió auditiva

3. El diagnòstic de la dislèxia: Armant el trencaclosques.

4. Perfils de lectura

 

Intervenció en dislèxia.

1. Intervenció

        1.1   Intervenció dirigida al nen amb dislèxia

               1.1.1 Psicoeducació

               1.1.2 Intervencions pedagògiques: 5 nivells.

                               Nivell 1: Consciència fonològica

                               Nivell 2: Correspondència grafema-fonema

                               Nivell 3: Velocitat lectora (lectura global)    

                               Nivell 4: Entonació, ortografia i redactat

                               Nivell 5: Estratègies compensatòries: tècniques d'estudi i eines tecnològiques

         1.2 Intervenció dirigida a la família

             1.2.1 Psicoeducació

                              Actuació a casa

                              Potenciar punts forts

          1.3 Intervenció dirigida a l'escola

              1.3.1 Psicoeducació

                               Professorat

                               Als companys

               1.3.2 Atenció a l'escola

                               Individualitzada

                               En petit grup

                               Adequacions escolars

Amunt

Trastorns d'aprenentatge de la lectura PDF
PROLEC - R Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt