Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques Codi:  M4.605    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Trastorns de l'escriptura i de les matemàtiques se centra a analitzar el trastorn de l'escriptura, la disgrafia i la discalcúlia. En concret, d'aprenentatge es presenten els coneixements necessaris per tal d'identificar i avaluar aquests trastorns, es proporcionen estratègies i recursos per a la seva intervenció educativa.

Amunt

Competències generals:
 • CG1: Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
Competències transversals:
 • CT3: Llegir amb fluïdesa textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a uns altres.
Competències específiques:
 • CE4: Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que se'n deriven.
 • CE5: Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge primàries.
 • CE6: Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge primàries.
Objectius d'aprenentatge:
 • Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Analitzar i sintetitzar els contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
 • Aplicar  el contingut sobre els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge en casos pràctics.
 • Valorar críticament els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Raonar críticament els continguts sobre els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Comprendre el significat dels principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los o transmetre el contingut a altres.
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
 • Aplicar  el contingut sobre els trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
 • Valorar els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
 • Raonar críticament els continguts sobre els trastorns d'aprenentatge de l'escriptura a partir de textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per entendre'ls, estudiar-los, o transmetre el contingut a altres.
 • Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.
 • Dissenyar (o valorar) un instrument o procediment per identificar les diferències individuals dels principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.
 • Dissenyar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.
 • Desenvolupar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.
 • Avaluar propostes d'intervenció educativa en els principals trastorns d'aprenentatge de l'escriptura.

Amunt

Les dificultats de l'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques.

 1. Les dificultats de l'aprenentatge
 2. Les dificultats de l'aprenentatge del llenguatge escrit
 3. Les dificultats de l'aprenentatge de les matemàtiques
 4. Comorbiditats

L'aprenentatge de l'escriptura i les seves dificultats.

 1. Introducció
 2. La història social i individual de l'escriptura com a sistema notacional
 3. El procés de producció d'un text
 4. Models d'anàlisi del producte
 5. Bases neurobiològiques de l'escriptura
 6. Dificultats de l'escriptura

Dificultats en l'aprenentatge grafomotor de l'escriptura

 1. Models cognitius de l'escriptura manual
 2. Bases neurològiques i fisiològiques de l'escriptura manual
 3. Aprenentatge de l'escriptura manual
 4. Definició de disgrafia
 5. Avaluació i diagnòstic de la disgrafia
 6. Intervenció i reeducació de la disgrafia

La discalcúlia

 1. Quantificar l'entorn és una habilitat innata
 2. Les persones que tenen especials dificultats amb el processament numèric i el càlcul són discalcúliques
 3. Quin és l'origen de la discalcúlia?
 4. Com es diagnostica la discalcúlia?
 5. La reeducació de la discalcúlia  

Amunt

Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques PDF
PROESC Audiovisual
PROLEC - R Audiovisual
TEDI-MATH Audiovisual
Test de competencia Matemática Básica Audiovisual
Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur Audiovisual
EVALEC (bateria para evaluar la comprensión lectora) Audiovisual
Test de Evaluación Matemática Temprana (TEMT) Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt