Trastorns de la parla i de la veu Codi:  M4.607    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Trastorns de la parla i de la veu se centra en l'anàlisi dels principals trastorns de la parla i de la veu infantils: els trastorns dels sons de la parla (també anomenats "dislàlia"), les disfluències (principalment la disfèmia o tartamudesa), i els trastorns de la veu (principalment la disfonia). En concret, es presenten els coneixements necessaris per tal d'identificar aquests trastorns, així com es proporcionen estratègies i recursos per a la seva intervenció educativa. A més, aquesta assignatura inclou l'anàlisi de casos clínics de trastorns de la parla i de la veu. L'avaluació i disseny d'activitats per a treballar els trastorns de la parla i la veu es treballen sobretot a partir de la resolució de casos pràctics. 

Amunt

L'assignatura Trastorns de la parla i de la veu forma part del Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. És una assignatura optativa de 5 crèdits integrada dins l'Especialitat de Trastorns de la parla i del llenguatge.

Amunt

Mestres amb interès en la parla i la veu, mestres d'audició i llenguatge, logopedes, pedagogs, psicòlegs, etc. 

Amunt

És molt recomanable tenir coneixements sobre transcripció fonètica dels sons de la parla, i especialment sobre els sons de la llengua catalana.

Amunt

No hi ha informació prèvia a la matrícula

Amunt

Competències generals:

 • CG1: Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • CG2: Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre els problemes de caràcter educatiu des d'una òptica multidisciplinar.

Competències transversals:

 • CT1: Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Competències específiques:

 • CE7: Capacitat per identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge així com les alteracions que se'n deriven.
 • CE8: Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten trastorns del llenguatge primaris.
 • CE9: Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb trastorns del llenguatge primaris. 

OBJECTIUS D'APRENENTATGE: 

 • Comprendre el significat dels trastorns de la parla i la veu a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Analitzar i sintetitzar el contingut sobre els trastorns de la parla i la veu, a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge, i aplicar-lo en casos pràctics.
 • Valorar i raonar críticament els continguts sobre els trastorns de la parla i la veu  a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibre i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Conèixer el paper dels diferents professionals i agents   implicats en el tractament dels trastorns de la parla i la veu.
 • Conèixer diferents recursos web i vídeos per a l'avaluació dels trastorns de la parla i la veu.
 • Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en el trastorns de la parla i la veu.
 • Valorar les diferències individuals dels alumnes amb trastorns de la parla i la veu.
 • Dissenyar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la parla i la veu.

Amunt

 • PAC 1: Identificació i diagnòstic diferencial dels trastorns de la parla
 • PAC 2: Anàlisi i intervenció dels trastorns de la parla
 • Pràctica 1: Els exercicis oromotors o pràxies
 • PAC 3: Les disfluències
 • PAC 4: Els trastorns de la veu

Amunt

Evaluación fonológica del habla infantil Audiovisual
Trastorns de la parla i de la veu PDF
Llenguatge i inclusió: la recerca aterra. És perquè és nouvingut o és perquè és un trastorn? Àudio
Sistema per a l'aprenentatge de la lectura per a tot l'alumnat: una proposta universal, sistèmica, preventiva i educativa Audiovisual

Amunt

Podeu trobar els recrusos d'aprenentatge dins de cada activitat que es proposa a l'assignatura. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt