Els marcs institucionals i jurídics de la gestió cultural Codi:  M7.201    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura presenta els principals eixos i temes que componen el camp de coneixement del Dret de la Cultura. Aquesta especialització en l'àmbit del dret està permetent avançar en la intervenció jurídica vinculant la cultura als drets fonamentals en el context internacional i també a les legislacions culturals dels estats. 

S'introdueix primer a l'estudiant en el context i definició del dret de la cultura per aprofundir després en la legislació i la institucionalització del sector. Es dedica especial atenció a la qüestió del dret d'autor i la propietat intel·lectual des d'una perspectiva històrica així com una reflexió sobre aquesta qüestió en l'era digital. 

Finalment, l'assignatura proposa un recorregut pels models nacionals de les polítiques culturals internacionals i pels principals programes i iniciatives per a la cultura a Europa i a Espanya.

Amunt

OBJECTIUS 
 • Coneixement dels conceptes i principis del dret de la cultura relacionats amb la gestió cultural 
 • Comprensió i adquisició de recursos per a l'argumentació en relació al debat sobre dret d'autor i propietat intel·lectual
 • Identificació dels models nacionals d'institucionalitat de la cultura des d'una perspectiva comparada
 • Capacitat de recerca d'informació referent a la institucionalitat i marcs jurídics de la cultura a diferents nivells (local, regional, nacional i internacional)
COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • Competència per analitzar el sistema cultural en les societats contemporànies en les seves diferents dimensions a partir de la identificació de la seva particularitat i el tractament de la informació necessària. 
Competències transversals: 
 • Competència per realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.
Competències específiques: 
 • Competència per a construir un perfil i una deontologia professional autònoma i crítica a partir dels intercanvis amb altres gestors culturals locals i internacionals, de manera individual o mitjançant associacions professionals.
 • Capacitat per aplicar els marcs normatius i legislatius de referència per a l'activitat cultural local, nacional i internacional en el desenvolupament de la seva funció com a gestor cultural.

Amunt

Els principals eixos plantejats són els següents: 
 • El dret de la cultura 
 • El dret d'autor i la propietat intel·lectual. El dret d'autor en l'era digital 
 • Els formats de la institucionalitat cultural  
 • La Unió Europea i els programes i iniciatives per a la cultura 
 • Relacions culturals internacionals

Amunt

El dret de la cultura XML
El dret de la cultura DAISY
El dret de la cultura EPUB 2.0
El dret de la cultura MOBIPOCKET
El dret de la cultura HTML5
El dret de la cultura PDF
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual XML
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual DAISY
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual EPUB 2.0
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual MOBIPOCKET
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual HTML5
Idees generals i conceptes bàsics de propietat intel·lectual PDF
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural XML
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural DAISY
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural EPUB 2.0
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural MOBIPOCKET
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural HTML5
Marcs institucionals i legislatius de la gestió cultural PDF
Cooperació i relacions culturals internacionals XML
Cooperació i relacions culturals internacionals DAISY
Cooperació i relacions culturals internacionals EPUB 2.0
Cooperació i relacions culturals internacionals MOBIPOCKET
Cooperació i relacions culturals internacionals HTML5
Cooperació i relacions culturals internacionals PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt