Intervenció i acció en gestió cultural Codi:  M7.209    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura difereix de les assignatures més teòriques del Màster perquè parteix de la pràctica real de competències per a la gestió cultural. Es demana a l'estudiant que proposi i realitzi activitats pràctiques amb l'objectiu d'evidenciar el seu domini de les competències necessàries en la intervenció efectiva en el camp de la gestió cultural. Aquestes accions es duran a terme durant el període lectiu de l'assignatura sota el seguiment d'un consultor amb funcions de tutoria que orientarà el treball i la forma d'evidenciar que es disposa de les competències definides en aquest Pla docent. Per fer això s'utilitzarà la metodologia del portafolis que constitueix en una aplicació interactiva on l'estudiant va dipositant en forma de "carpeta" els seus treballs, produccions o 'evidències', de diferent índole i format, per mitjà de les quals es proposa demostrar algunes capacitats adquirides en el marc de la formació, experiència i pràctica. Aquestes accions s'acordaran amb el seu consultor i aniran informant paulatinament del procés personal de l'estudiant, en poder comprovar a través d'evidències els seus èxits, esforços i avenços en relació amb els objectius d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de l'assignatura.

 

La idea de portafolis procedeix de disciplines molt relacionades amb l'àmbit artístic i professional. Representa la carpeta física en la qual artistes plàstics, escènics, fotògrafs i altres relacionats, com arquitectes o dissenyadors, guarden els seus treballs que representen el millor de la seva feina de forma visual, ràpida i efectiva: projectes, fotografies de la seva obra o en escena, cartells, vídeos, reconeixements, notes de premsa, escrits, etc.

 

Com es pot veure, l'assignatura aporta una metodologia completament nova en els estudis del Màster en què l'epicentre és més l'estudiant que el professor. Alhora està més basada en l'adquisició i el desenvolupament de les capacitats i les competències que en l'adquisició de nous coneixements teòrics, cosa que ja es fa a les altres assignatures. Aquí, el que adquireix i ho demostra, són competències i capacitats aplicables per el desenvolupament professional de la gestió cultural.


Amunt

Aquesta assignatura proposa que l'estudiant experimenti el desenvolupament de competències entrant en contacte directe amb la realitat de la gestió i les polítiques culturals. Per això té una base metodològica pròpia, que precisa adequar-se a les necessitats de cada cas, però que també vol recollir totes les aportacions de les altres assignatures més conceptuals. L'estudiant haurà de contemplar i incorporar els seus coneixements personals, els professionals (si és el cas) i les aportacions d'altres assignatures anteriors del Màster en Gestió Cultural al desenvolupament del procés per a la demostració de les competències adquirides, objectiu bàsic d'aquesta assignatura.

Amunt

Es defineix aquí una visió àmplia dels camps professionals centrada inicialment en els sectors més convencionals: totes les arts (escèniques, visuals, musicals, literàries i audiovisuals) i el patrimoni, ampliat a la cultura tradicional i popular, la gestió de la cultura de proximitat, la dinamització sociocultural, etc.

La cultura s'ha obert també a sectors adjacents que avui en dia estan plenament incorporats a l'esfera de la cultura, com la gastronomia, el disseny, la moda, l'arquitectura i molts altres.

Ampliant el focus, les polítiques i la gestió cultural fa temps que han esdevingut interlocutors necessaris i privilegiats en nous sectors que fins aleshores no s'havien explorat, com la cooperació internacional, el desenvolupament o els mitjans de comunicació entre altres.

També les indústries creatives han necessitat d'elements culturals per desenvolupar les seves propostes. És el cas de les aplicacions tecnològiques o les tecnologies lúdiques i recreatives.

Però més enllà s'obre un diàleg incessant que, cada cop més, la cultura estableix amb altres sectors de la vida quotidiana que basteixen un territori, com l'educació, les polítiques de joventut i esports, els afers socials, l'urbanisme, la promoció econòmica, la igualtat de gènere i tantes altres.

 Aquesta assignatura és una ocasió i una oportunitat d'explorar més enllà dels límits convencionals.

 

Amunt

Aquesta assignatura permet treballar amb els coneixements propis de la persona en els seus estudis i pràctica professional anterior o presents. L'assignatura pren més sentit en la mesura que l'estudiant hi incorpora coneixements propis i aliens.

És una assignatura tan vàlida per a professionals en actiu que ja duen a terme accions culturals com per gent que s'hi vol iniciar i que es confronta per primer cop a la pràctica professional real, aplicant competències que ja domina personalment o exercitant-ne de noves.

Amunt

Es recomana cursar aquesta assignatura el segon semestre del màster.

Amunt

En el marc del programa general del màster, l'objectiu principal d'aquesta assignatura és comprovar el grau d'assoliment de les següents competències per part de l'estudiant:

Competències bàsiques i generals:
1- Saber comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
2 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
Competències transversals:
3 - Identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada.
4 - Realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.
5 - Organitzar el propi treball d'acord amb la seva funció en una estructura organitzativa, les característiques del projecte amb iniciativa i capacitat de lideratge.
6 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Els objectius més específics que es pretén que l'estudiant assoleixi són:

 • Demostrar la capacitat i competència per realitzar accions i intervencions en el camp de la gestió cultural.
 • Saber organitzar el treball personal i de l'equip per portar les accions proposades en el període establert.
 • Executar i gestionar l'acció seleccionada en tots els seus extrems d'acord amb un pla de treball determinat.
 • Presentar els resultats de la seva acció en format de memòria, avaluació o evidència d'impacte i relacionar-ho amb les competències exigides a l'assignatura.
 • Situar les accions com un espai de presentació de les seves competències en el camp professional de la gestió cultural.
 • Al final del semestre l'alumne haurà d'haver demostrat que ha aconseguit elements de les competències seleccionades.
 • Saber avaluar les seves pròpies competències, destacant sobretot, la capacitat de millorar-les.

Amunt

El contingut bàsic d'aquesta assignatura és el propi de tot el Màster, centrant-se en les competències curriculars que es poden concretar en les polítiques, els sectors, les funcions, els agents, els públics i els recursos de la cultura i la seva gestió.

Les accions pròpies de l'assignatura associades als continguts són:

 • El procediment en la gestió, la intervenció cultural, la valoració de l'acció realitzada (anàlisi i evidències) i la demostració en continguts i formal de l'evidència.
 • La integració dels coneixements adquirits a la formació (Màster en Gestió Cultural i altres).
 • L'autoavaluació.

Amunt

La planificació en cultura. Previsió ,adaptació i capacitat de reacció. Audiovisual
Les habilitats i perfils d'un gestor i gestora cultural. Audiovisual

Amunt

Els recursos i materials de què disposa l'assignatura són els indicats a cada repte. A més, l'estudiant haurà de buscar suport documental i argumental d'acord amb l'acció seleccionada i trobar la lògica imbricació entre la teoria conceptual expressada en els documents de referència i la pràctica pròpia d'aquesta assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt