Disseny de projectes d'anàlisi, estudis i consultoria Codi:  M7.224    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"Disseny de projecte, anàlisi estudis i consultoria" és optativa per obtenir el títol de Màster universitari de Gestió Cultural. L'objectiu d'aquesta assignatura és acompanyar l'estudiant en el desenvolupament de les diferents etapes del procés de disseny, elaboració i redacció d'un projecte d'estudi de consultoria i anàlisi relacionat amb àmbits diversos de la cultura.

 

Es pretén que l'estudiant sàpiga distingir quins són els diferents components d'un projecte (ja sigui de recerca, d'anàlisi o d'avaluació, ja sigui d'un encàrrec o de la pròpia feina), les eines que té al seu abast, i com utilitzar-les en el moment adient.

 

Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant fer front al TFM i a altres projectes semblants al llarg de la seva vida professional en la gestió cultural.

Amunt

Aquesta assignatura presenta un especial interès per a tots aquells estudiants que vulguin dedicar-se a la recerca i l'anàlisi cultural. La gestió cultural és un camp fèrtil que ha donat pas a una sèrie de noves professions entre les quals s'inclou la labor de l'investigador, ja sigui des del camp acadèmic, institucional, empresarial, o del tercer sector. Així doncs, l'assignatura dona les bases necessàries perquè l'estudiant pugui treballar com a: avaluador d'exposicions i d'activitats culturals, director d'estudis de públic, consultor en aquestes àrees, analista de projectes per a l'establiment d'activitats, de nous centres, gestor de projectes, etc. Cal saber que, si els estudiants ho demanen, podran accedir als programes de doctorat (tal com expliciten els criteris generals regulats per llei en relació amb els màsters), això sí, tot  acomplint amb els requisits que cada programa de doctorat estipuli.

Amunt

Es recomana cursar aquesta assignatura el segon semestre del màster.

Amunt

 

 

 

Competències bàsiques i generals:

CB1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG3. Competència per gestionar el coneixement necessari per al desenvolupament de funcions professionals i de recerca en el camp de la gestió de la cultura amb pensament crític i compromís ètic.

Competències transversals:

CT2- Competència per realitzar diferents tipus d'anàlisi, comprendre situacions amb accedir a documentació i bibliografia relativa al seu camp d'acció.

Competències específiques:

CE1- Capacitat per dissenyar, elaborar i avaluar projectes d'intervenció cultural en el sector tant en el camp de les polítiques públiques i les indústries culturals i creatives privades.

CE2. Capacitat per desenvolupar una recerca avançada en l'àmbit de la gestió de la cultura i les polítiques culturals formulant preguntes adequades i rellevants als objectes d'estudi propis del sector, utilitzant les metodologies d'investigació de forma coherent, i presentant resultats originals amb rigor i claredat.

 
OBJECTIUS
 • Definir i planificar un projecte d'estudi, anàlisi i consultoria a nivell de màster amb autonomia i complint els terminis previstos.
 • Capacitat per a localitzar les fonts necessàries per al disseny del projecte a dur a terme i citar correctament.
 • Preparar un estat de la qüestió sobre el tema a desenvolupar.
 • Estructurar un treball de consultoria a nivell de màster.
 • Reflexionar de manera productiva sobre el propi procés d'aprenentatge.
 

Amunt

 

La matèria se centra en les diferents etapes del procés de disseny, elaboració i redacció d'un projecte d'estudi de consultoria i anàlisi relacionat amb àmbits diversos de la cultura i té per objectiu acompanyar l'estudiant en aquest procés.

 

Entre els aspectes que es treballaran es troben els següents:

 

 • Elecció del tema
 • Recerca de bibliografia i altres fonts
 • Acotació del problema i del tema a analitzar
 • Preparació de l'estat de la qüestió
 • Citació, presentació d'evidències i bibliografies
 • Argumentació i estructura del treball

 

Tot seguit es detalla l'índex de continguts que es veuran a l'assignatura:

 

Mòdul didàctic 1

Introducció al disseny d'investigació

Mòdul didàctic 2

Els primers passos. Elaboració d'un mapa conceptual.

Mòdul didàctic 3.

Establiment del context del treball: lloc, públic objectiu

Mòdul didàctic 4

Anàlisi de la viabilitat del projecte

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt