Estructura i funcionament Codi:  M9.201    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Estructura i funcionament del sistema sanitari" s'inscriu en l'entorn legal i funcional del sistema sanitari, així com en la Cartera de serveis i el Catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut. 

Projecta la professió i l'exercici professional d'acord al context actual i d'acord als principis, valors, teories i objectius del treball social sanitari. 

Amunt

L'assignatura aprofundeix en la legislació sanitària, la gestió, l'organització, els sistemes d'informació sanitària, la cartera de serveis juntament amb el catàleg de prestacions i l'estratègia d'avaluació del sistema sanitari retroalimentant els projectes futurs. Permet conèixer la cultura institucional i l'aplicació pràctica de les diferents teorias. 

D'una banda tota acció professional està subjecta a una legislació que abasta tant des de l'àmbit internacional, com l'estatal i l'autonòmic. Així els alumnes i les alumnes adquiriran els coneixements bàsics del dret perquè l'activitat, les intervencions, les decisions que es prenguin s'inscriguin en la legislació. 

Per l'altra, el coneixement sobre la gestió i organització dels serveis i establiments sanitaris. Això és l'entorn dins del com es desenvolupa el treball social sanitari. Igualment es presenta un dels elements més importants per a tot establiment sanitari, el dels sistemes d'informació. És a partir dels sistemes d'informació que podem avaluar no només l'activitat que realitzem, en quantitat, sinó també, aplicant tècniques d'anàlisis per a què serveix el que realitzem, en qualitat.

Però això a més, ja que estem dins de la disciplina del treball social sanitari, ha de qeudar reflectit al Catàleg de prestacions i la Cartera de serveis del servei de treball social sanitari aplicant les definicions i els conceptes correctament. 

Amunt

 • El treball social.
 • El treball social sanitari.
 • L'educació social contextualitzada en el camp sanitari.
 • El dret sanitari. 
 • La medicina.
 • L'antropologia.
 • La sociologia.
 • Les polítiques sanitàries.
 • La història i evolució de l'atenció sanitària i social.

Amunt

 • Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social.
 • Els propis de la Diplomatura o Grau d'Educació Social.

Amunt

La pròpia rebuda en la tutorización.

Amunt

OBJECTIUS
 • Conèixer el funcionament dels establiments sanitaris des de la gestió i l'organització.
 • Disposar dels elements bàsics que conformen el disseny d'un sistema d'informació.
 • Enquadrar l'acció dins del marc legal vigent.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Transmetre a un públic especialitzat o no, els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten garantint la responsabilitat social i ètica
 • Dissenyar i gestionar projectes multi i interdisciplinaris garantint a tot moment els principis i valors del model biopsicosocial.
 • Liderar i promoure programes biopsicosociales de prevenció primària i secundària, en l'àmbit individual, grupal i comunitari, en atenció primària i especialitzada amb la corresponent assumpció de responsabilitat
 • Integrar els coneixements adquirits i transformar-los en serveis de qualitat per mantenir, protegir i promoure la salut de les persones ateses i les seves famílies 

 

Competències transversals:

 

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la comunicació.
 • Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències específiques:

 

 • Identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o risc de malaltia. 
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per orientar als responsables institucionals i polítics per a l'optimització dels recursos del sistema social/sanitari públic i/o privat.
 • Garantir la prestació del servei sanitari adequat a les necessitats de les  persones, així com de la institució sanitària, i assumir la responsabilitat que es deriva mitjançant el diagnòstic social sanitari.

RESULTATS D'APRENENTATGE 

 • Intervenir d'acord a la legislació sanitària actual.
 • Dissenyar i treballar amb sistemes d'informació.
 • Elaborar la cartera de serveis i el catàleg de prestacions del servei de Treball social sanitari aplicant els conceptes teòrics.
 • Retroalimentar mitjançant informació real al sistema sanitari i, quan correspongui, al sistema de serveis socials. 

 

Amunt

L'assignatura es compon de cinc mòduls:
 • Marc legal: Lleis principals del sistema sanitari.
 • Dret sanitari Estudi de casos.
 • La gestió, l'organització i avaluació dels establiments sanitaris.
 • Sistemes d'informació Sanitària.
 • Cartera de serveis i catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut.

Amunt

El consultor facilitarà títols d'articles i/o materials per buscar a la biblioteca o altres espais.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt