Intervenció segons desenv. vital Codi:  M9.202    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "La intervenció en persones malaltes segons els estadis de desenvolupament vital"  projecta la professió i l'exercici professional, considerant  les persones d'acord a la seva pertinença a un grup etari, que imprimeix unes característiques particulars tant pel que fa a la fisiologia i patologia, com pel que fa als aspectes psicosocials. 

Així, l'assignatura, comprèn els aspectes "bio" i els aspectes "psicosocials" del desenvolupament de les persones al llarg del cicle vital. Els aspectes "bio" s'estudien en el primer mòdul de "Fisiologia i patologia" i els aspectes psicosocials es distribueixen en diferents mòduls: "la infància", "l'adultesa", "la vellesa" i, finalment, quan "acaba la vida".  

Amunt

L'assignatura, comprèn primer els aspectes "bio" i segon els aspectes "psicosocials". 

Els aspectes "bio" s'estudien en el primer mòdul de "Fisiologia i patologia" i els aspectes psicosocials es distribueixen en diferents mòduls: "la infància", "l'edat madura", "la vellesa" i finalment, quan "acaba la vida". 

Entenem que el cas social, tal com ho va definir Gordon Hamilton suposa una xarxa de persones que es relacionen amb la persona malalta, les circumstàncies de la qual s'influencien, positiva i/o negativament. 

Hem de recordar sempre que les nostres intervencions es recolzen en diagnòstics socials sanitaris o prediagnósticos i que això proporciona una singularitat a cada cas. El diagnòstic significa que estem destriant, significa que coneixem, sent sobre aquest coneixement que dissenyem el pla d'intervenció de treball social sanitari. 

 

Amunt

 • El treball social.
 • El treball social sanitari.
 • La medicina.
 • L'antropologia.
 • La sociologia.
 • Les polítiques sanitàries.

Amunt

 • Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social.

Amunt

La pròpia rebuda en la tutorizació.

Amunt

OBJECTIUS

 • Conèixer bàsicament el funcionament del cos humà i les patologies més comunes. 
 • Diferenciar els aspectes psicosocials que caracteritzen les diferents etapes evolutives de la persona. 
 • Prendre a la persona com la protagonista de les seves vivències i experiències, podent desenvolupar plans d'intervenció d'acord al moment que marca el seu desenvolupament vital.
 • Saber promoure programes i recursos d'acord a cada mometn vital de les persones. 


COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Transmetre a un públic especialitzat o no, els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten garantint la responsabilitat social i ètica
 • Analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • Dissenyar i gestionar projectes multi i interdisciplinaris garantint a tot moment els principis i valors del model biopsicosocial.

Competències transversals:

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la comunicació.
 • Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques:

 • Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustades a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic.
 • Desenvolupar els mecanismes de comunicació per implicar a altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionales per a la millora de la salut i del benestar social.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • Destriar entre les necessitats psicosocials relacionades amb l'edat i la seva evolució quan la malaltia fa presència.
 • Optimitzar els recursos personals i institucionals, evitant derivacions inadequades o errònies. 

Amunt

 • Fisiologia i patologia.
 • Treball social sanitari en infància i adolescència (primària i especialitzada).
 • Treball social sanitari en adults (primària i especialitzada).
 • Treball social sanitari en majors (primària i especialitzada).
 • Treball social sanitari quan la vida acaba (sense relació amb l'edat) (primària i especialitzada).

Amunt

En entrar a l'aula, es pot veure que cada activitat porta vinculats una selecció de recursos bàsics per al treball de les competències a adquirir.  A més, a l'espai de materials de l'aula, estan disponibles tots els materials bàsics de l'assignatura sense seleccionar.  

De manera proactiva, i com procedeix en un context universitari, l'estudiant pot consultar la biblioteca de la UOC accessible des del campus. 

En català: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos 

En castellà:  http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos      

i, especialment, consultar les diferents bases de dades que té a la seva disposició:

http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/bases-de-dades/     http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/bases-de-dades/

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt