Treball Final de Màster Codi:  M9.212    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball de finalització de Màster (TFM) culmina i permet la convergència entre la teoria i les pràctiques realitzades per cada alumne.

Seguint el mètode científic, el TFM aprofundeix sobre circumstàncies psicosocials de les persones malaltes o en risc d'emmalaltir, els grups, les comunitats en les quals habiten, els seus entorns i medi ambient. En paral·lel, sobre els resultats obtinguts, l'alumne proposa un pla d'intervenció per transformar aquestes realitats individuals, dels grups o de les comunitats que perjudiquen el seu benestar i autonomia personal, portant-los a la pèrdua de la salut.

Amunt

El Treball Final de Master (TFM) conforma el Mòdul 4 dins del pla d'estudis i es compon de 8 crèdits. 

Amunt

 • La recerca en el Treball Social Sanitari.
 • La prevenció en el Treball Social Sanitari. 
 • La planificació en el Treball Social Sanitari. 
 • El disseny de programes en el Treball Social Sanitari. 

Amunt

Els impartits en les diferents assignatures al llarg del Master. 

Amunt

La pròpia de la tutoria. 

Amunt

OBJECTIUS

 • Aprendre a plantejar i a dur a terme una recerca.
 • Aprofitar informació generada en l'assistència diària quan s'intervé per programes i/o criteris de risc. 
 • Saber investigar la realitat psicosocial de les persones malaltes, de les seves famílies, i associar-la als serveis i programes existents, avaluant la seva adequació.
 • Proposar un pla d'acció que integri funcionalment l'atenció primària i l'atenció especialitzada.

COMPETÈNCIES

Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.

Identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o risc de malaltia.

Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustades a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic.

Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per orientar als responsables institucionals i polítics per a l'optimització dels recursos del sistema social/sanitari públic i/o privat.

Garantir la prestació del servei sanitari adequat a les necessitats de les persones, així com de la institució sanitària, i assumir la responsabilitat que es deriva mitjançant el diagnòstic social sanitari.

Desenvolupar els mecanismes de comunicació per implicar a altres professionals d'altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionales per a la millora de la salut i del benestar social.

Amunt

 

Orientació i assessorament a l'estudiant en l'elecció el tema. Aquesta orientació es realitza individualment però els estudiants comparteixen les seves inquietuds i dubtes als espais comuns de l'aula perquè tots puguin sentir-se identificats amb la importància de la decisió. Això permet aprofitar el potencial de les TIC en l'activitat tutorial i en la participació dels estudiants.

L'aula s'organitza en sis unitats, cadascuna amb les seves pràctiques d'avaluació continuada. Amb això es garanteix la màxima homogeneïtat en les instruccions i el seguiment de l'estudiant en les diferents etapes del TFM. Les fases generals són:

 1. Resum del projecte, emulant els resums que s'envien als congressos per presentar comunicacions.
 2. Cerca de bibliografia més rellevant sobre la matèria d'estudi i inici de la lectura i elaboració de les primeres anotacions.
 3. Elaboració de la presentació i la introducció.
 4. Elaboració de la metodologia.
 5. Treball de camp. Registres i depuració de la informació. Anàlisi qualitativa. Anàlisi estadística.
 6. Elaboració el Treball de Final de Master.

El tutor va revisant els diferents lliuraments de material reorientant aquelles parts del treball que hagin de millorar-se a fi d'aconseguir un resultat final de qualitat. .

Amunt

Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Preparació de la presentació Audiovisual
Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Presentació oral Audiovisual
Health Sciences Research Toolkit Web
Comunicació dels resultats científics Audiovisual
Guia bàsica d'edició de vídeo Web

Amunt

 • Els recursos disponibles en les fonts d'informació de l'aula. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt