Pràcticum Codi:  M9.311    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Les pràctiques permeten a l'estudiant el contacte directe amb la realitat quotidiana dels establiments considerant tant l'esfera assistencial, com la de gestió (incloent-hi l'avaluació), i planificació, així com el desenvolupament de la iniciativa professional en gestionar pel seu compte visites institucionals.

En aquest sentit, l'estudiant haurà d'avaluar diferents programes i procediments, tant d'atenció primària com d'atenció especialitzada.

Aquesta assignatura pot vincular-se a la del Treball Final de Màster, atès que l'experiència pot suggerir línies d'investigació.

Amunt

Les pràctiques culminen el procés d'aprenentatge i serveixen per vivenciar els coneixements que s'han anat adquirint al llarg dels diferents semestres. Les pràctiques suposen quatre crèdits.

Amunt

El treball social sanitari en la seva línia:

• Assistencial.
• Preventiva.
• Investigadora.
• Docent.
• Gestió clínica.
• Educació sanitària i promoció de la salut.

I tot això adquirint habilitats per al treball en equip i per assumir el lideratge en els programes i serveis a desenvolupar des del treball social sanitari, pensant en les societats complexes del segle XXI.

Amunt

En aquest cas, a més, les pràctiques es duen a terme havent cursat o cursant les diferents assignatures teòriques.
 • Els propis del Grau o Diplomatura de Treball Social.

Amunt

La facilitada per la tutoria amb relació a la necessitat d'haver cursat, o estar cursant per a aquells alumnes que realitzin en màster en un any, els semestres 1, 2 i 3.

Amunt

OBJECTIUS
 • Observar l'aplicació dels coneixements adquirits en un entorn real.
 • Aplicar per si mateix aquests coneixements sota la supervisió del tutor de la institució de pràctiques.
 • Mantenir contacte directe i aprendre a relacionar-se positivament amb les persones malaltes i les seves famílies.
 • Integrar-se a la dinàmica del treball en equip mantenint relació amb altres professionals.
 • Aprendre a comunicar-se amb les persones ateses i amb la resta de professionals.
 • Aprendre a elaborar el diagnòstic social sanitari i proposar un pla de treball.
 • Guanyar seguretat i confiança en si mateix i transmetre-la a les persones que atén i als altres professionals.
 • Acceptar els suggeriments i crítiques pel que fa a la seva actitud i quefer.
 • Participar dels valors corporatius que cada entitat o establiments inclogui en el seu pla estratègic.
 • Participar activament en projectes multicentre per promoure l'intercanvi d'informació amb altres professionals del sistema sanitari o altres sistemes, com el de serveis socials, així com amb les autoritats sanitàries.
COMPETÈNCIES
 • Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.
 • Identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o risc de malaltia.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustat a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per orientar els responsables institucionals i polítics per a l'optimització dels recursos del sistema social/sanitari públic i/o privat.
 • Garantir la prestació del servei sanitari adequat a les necessitats de les persones, així com de la institució sanitària, i assumir la responsabilitat que es deriva mitjançant el diagnòstic social sanitari.
 • Desenvolupar els mecanismes de comunicació per implicar altres professionals d'altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionals per a la millora de la salut i del benestar social.
 • Participar activament en projectes multicentre per promoure l'intercanvi d'informació amb altres professionals del sistema sanitari o altres sistemes com el de serveis socials, així com amb les autoritats sanitàries.

Amunt

Les pràctiques són presencials i constaran de 75 hores de treball en establiments sanitaris tant de l'atenció primària com de l'atenció especialitzada i sociosanitària.

Es duran a terme diferents treballs i Proves d'Avaluació Continuada (PAC) a l'aula virtual del pràcticum en la qual s'analitzaran i reflexionaran sobre les mateixes pràctiques realitzades in situ.

Aquestes activitats s'organitzaran al voltant de tres fases que es duran a terme de forma successiva:
 1. Coneixement del context del servei de treball social sanitari.
 2. Observació i coneixement dels diferents recursos professionals i estratègies orientades a la identificació de les Persones amb criteris de risc o amb problemes psicosocials generats o incrementats per la malaltia.
 3. Intervenció psicosocial d'acord amb els mètodes de treball social sanitari estudiats en el Màster.
 4. Informes institucionals de les tres visites realitzades. Aquesta pràctica es pot realitzar abans, durant o després de l'experiència en centre.
Finalment, els/les estudiants realitzaran una memòria final de les pràctiques on recolliran els aspectes essencials treballats i apresos en les pràctiques. Amb aquestes activitats treballades al campus virtual, completaran les 100 hores de treball que inclou l'assignatura del pràcticum (4 crèdits ECTS).

Amunt

Com evitar el plagi PDF
Cómo evitar el plagio PDF

Amunt

 • Enllaç amb el R.D. 1707/2011
 • La Guies del Pràcticum.
 • La Guia tutor extern (Annex 1)
 • Guia per a les visites a establiments (Annex 2)
 • Guia de la memòria del pràcticum (Annex 3)
 • Informe d'avaluació del tutor extern (Annex 4)
 • Rúbrica de pràcticum
 • Materials diversos.

Fonts d'informació aula

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt