Llengua i comunicació Codi:  16.501    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Llengua i comunicació prepara els estudiants perquè facin el millor ús del seu codi lingüístic. Els professionals de la comunicació construeixen els seus discursos (textuals, orals o visuals) sobre els coneixements normatius de la seva llengua i aquesta assignatura orienta, prepara i entrena els futurs professionals perquè coneguin les claus de la seva llengua i perquè l'utilitzin amb correcció. L'assignatura també presenta les claus de la comunicació i de l'escriptura.

En aquesta assignatura, la llengua catalana no és només llengua vehicular sinó que també en constitueix l'objecte d'estudi. Les activitats avaluables, doncs, s'hauran de realitzar en català.

 

Amunt

Objectius

 
Aquesta assignatura es planteja quatre objectius bàsics:

 • que els estudiants usin amb correcció la llengua catalana amb què vehiculen el seu treball comunicatiu per tal de garantir un ús òptim de la llengua en la producció de textos orals i escrits;
 • que els estudiants tinguin un coneixement avançat de la seva llengua;
 • que els estudiants comprenguin les claus bàsiques de la comunicació;
 • que els estudiants coneguin i valorin la bibliografia i les eines de suport que tenen a l'abast;
 • que els estudiants aprenguin a gestionar l'estrès.

   Competències transverals

  - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
  - Capacitat de creativitat i innovació.
  - Capacitat d'aprendre i d'actualitzar-se permanentment.
  - Capacitat de comunicació interpersonal.
  - Capacitat d'ús de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

  Competències específiques

  - Cerca, gestió i ús de la informació.
  - Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
  - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
  - Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.
  - Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.Amunt

En aquesta assignatura, a través d'activitats totalment pràctiques, es treballaran els aspectes següents:

- normes ortogràfiques

- normes morfològiques, sintàctiques i lèxiques

- ortotipografia

- claus de la comunicació i l'estil

Amunt

Amunt

Els alumnes disposen de tres volums que se'ls ha enviat com a material de l'assignatura i que cobreixen els àmbits que s'hi treballaran: el Manual d'ús de l'estàndard oral, la Gramàtica catalana normativa vigent i el Llibre d'estil de Barcelona TV.

A més, a l'aula hi ha un arxiu en PDF sobre Gèneres i estil als mitjans de comunicació elaborat per Oriol Camps.

Amunt