Cerca i recuperació de la informació Codi:  16.502    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En una societat marcada per la superabundància d'informació, aviat les principals diferències entre els ciutadans no s'establiran per la possibilitat d'accedir a les xarxes de comunicacions o a la informació, sinó que estaran marcades per la capacitat de poder trobar la informació de qualitat adequada en el moment oportú.

Aquests materials volen ser una primera aproximació cap a aquest objectiu, volen facilitar els coneixements i les eines bàsiques que permetin accedir a la informació que ens envolta. Per això, els continguts s'han distribuït en mòduls que aborden des dels aspectes teòrics de la recerca i recuperació dela informació fins a les últimes tendències en biblioteques i centres de documentació quant a la gestió de recursos d'informació digital.

 

El propòsit de l'assignatura és proporcionar els elements necessaris per a establir els fonaments teòrics i pràctics de l'organització i recuperació de la informació, especialment en l'àmbit de la documentació electrònica o digital.

Els continguts de l'assignatura són essencials per a un professional de la gestió de la documentació.

Amunt

COMPETÈNCIES DE L'ASSIGNATURA

 

  1. Entendre i adquirir els conceptes fonamentals de la recuperació d'informació orientada als sistemes d'informació.
  2. Adquirir les habilitats necessàries per a definir consultes i executar-les. 
  3. Familiaritzar-se amb les principals tipologies de fonts d'informació fent un èmfasi especial en les eines de cerca a Internet.
  4. Familiaritzar-se amb l'ús dels llenguatges d'interrogació.
  5. Entendre com es poden integrar els llenguatges documentals en un sistema de recuperació d'informació.
  6. Conèixer els components i les funcions d'un sistema de gestió de base de dades.
  7. Conèixer els components i les funcions d'un sistema de gestió documental.
  8. Identificar les característiques òptimes de l'organització de la informació per afavorir la navegació hipertextual.

Amunt

ESTRUCTURA DELS CONTINGUTS
 
A. Actualitat de la cerca i la recuperació de la informació
B. Cerca i recuperació
Introducció a la cerca i a la recuperació de la informació
Les fonts d'informació
La importància del llenguatge en la recuperació de la informació
Eines de cerca I
Eines de cerca II 
Els llenguatges d'interrogació
 
C: Organització i recuperació de la informació
- Introducció
- Què és la recuperació d'informació
- Operacions de la recuperació de la informació
- Sistemes de recuperació d'informació
- Intel·ligència aparent i algorismes
- Algorismes
- Avaluació de SRI amb taxes de recordació i precisió
- Avaluació de SRI amb falsos positius i falsos negatius
- Indexació automàtica
- Estudi de cas
- Lectura
 
D: Sistemes de gestió documental
- Introducció
- Elements que integren una metodologia
- Què és una metodologia?
- Antecedents
- Aparell conceptual
- Aparell instrumental: model entitat-relació (E-R)
- L'aparell instrumental: diccionari de dades
- L'aparell instrumental: ISBD
 
E. Taller pràctic de cerca i recuperació de la informació

Amunt

Actualitat de la Cerca i recuperació de la informació XML
Actualitat de la Cerca i recuperació de la informació DAISY
Actualitat de la Cerca i recuperació de la informació EPUB 2.0
Actualitat de la Cerca i recuperació de la informació MOBIPOCKET
Actualitat de la Cerca i recuperació de la informació KARAOKE
Actualitat de la Cerca i recuperació de la informació XML
Actualitat de la Cerca i recuperació de la informació HTML5
Actualitat de la Cerca i recuperació de la informació PDF
Actualitat de la Cerca i recuperació de la informació OAI-MPH
Cerca i localització d'informació per internet Web

Amunt