Introducció a l'empresa Codi:  16.503    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Introducció a l'empresa constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. En aquest sentit, comença oferint una visió general dels conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa, per a continuació centrar-se en els processos de direcció i administració d'empreses i en les activitats empresarials de valor: el sistema humà, financer, de operacions i de màrqueting. 


L'enfocament d'aquesta assignatura està basat en la concepció de l'empresa com un sistema sociotècnic obert, per tal de facilitar la comprensió de la complexitat inherent als processos d'organització i administració de les seves activitats. Amb aquest objectiu l'assignatura té una estructura modular que integra coneixements teòrics i pràctics.

Amunt

Competències i objectius

Aquesta assignatura és una assignatura bàsica i comuna als graus dels Estudis d'Economia i Empresa. 

Les competències transversals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a emprendre i innovar.

Les competències específiques del grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa u organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional, i identificant les seves fortaleses i debilitats.
 • Capacitat per a desenvolupar eficientment activitats d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor de l'empresa.
 • Capacitat per a l'orientació a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

La competència específica del grau en Turisme que es treballa en aquesta assignatura és:

 • Capacitat per a gestionar i administrar una organització pública, privada o mixta, de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

La competència específica del grau en Màrqueting i Investigació de Mercats és:

 • Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics i les eines de recerca dels mercats en la definició de solucions de negoci.

Les competències específiques dels graus en Informació i Documentació, i Comunicació que s'aborden en aquesta assignatura són:

 • Identificació de les necessitats i fluxos d'informació d'una organització.
 • Planificació i gestió de la informació i el coneixement per a afegir valor a l'organització.
 • Establiment de politiques d'informació corporatives.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 1. Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics d'economia de l'empresa d'una manera solvent, actual i integrada en la nova societat i a l'economia del coneixement.
 2. Entendre els aspectes fonamentals dels processos de direcció i administració de les empreses. Posant especial èmfasi en els sistemes de direcció i presa de decisions, en l'estudi dels objectius de l'empresa, en els fonaments de la formulació d'estratègies i en els mètodes de desenvolupament empresarial i, finalment, en l'estructura organitzativa.
 3. Comprendre el paper i la problemàtica associada a cadascuna de les activitats de valor de l'empresa: recursos humans, finances, operacions i màrqueting.
 4. Dominar els trets bàsics de la gestió del sistema d'operacions, màrqueting, financer i humà.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els tres mòduls següents: conceptes bàsics, direcció i organització, i àrees funcionals. 

Mòdul didàctic 1.  Conceptes bàsics

 1. La naturalesa de l'empresa

1.1. Introducció

1.2. Concepte d'empresa i d'organització

1.3. Estudi de l'empresa des de l'economia

1.4. Estudi de l'empresa des de la teoria de l'organització

1.5. Estudi de l'empresa des del pensament estratègic

 

2. Empresa i entorn

2.1. Introducció

2.2. Definició i característiques de l'empresari

2.3. La creació d'empreses

2.4. Tipus d'empreses

2.5. L'entorn de l'empresa

2.5.1. L'entorn general

2.5.2. L'entorn específic

 

 

Mòdul didàctic 2. Direcció i organització

1. La direcció

1.1. Introducció

1.2. Les funcions directives

1.3. Els nivells directius i els tipus de decisions

1.4. La naturalesa de la feina directiva

1.5. Els sistemes d'informació per a la direcció

 

2. Els objectius empresarials

2.1. Introducció

2.2. Els objectius de l'empresa

2.2.1. Definició dels objectius empresarials

2.2.2. Evolució històrica de la problemàtica dels objectius

empresarials

2.3. La responsabilitat social de l'empresa

2.4. La qualitat en la direcció de l'empresa

2.5. La innovació en l'empresa

2.5.1. Tipus d'innovació

 

3. Estratègies empresarials

3.1. Introducció

3.2. Estratègies empresarials

3.2.1. Definició d'estratègia empresarial

3.2.2. Elements i nivells de l'estratègia empresarial

3.3. Estratègies competitives

3.3.1. Lideratge en costos

3.3.2. Diferenciació de producte

3.4. Direccions de desenvolupament empresarial

3.5. Mètodes de desenvolupament empresarial

 

4. Organització

4.1. Introducció

4.2. L'estructura organitzativa

4.3. Dimensions de disseny organitzatiu

4.3.1. Diferenciació d'activitats

4.3.2. Integració d'activitats

4.4. Factors de contingència

4.5. Models estructurals bàsics

4.5.1. L'estructura simple

4.5.2. La burocràcia maquinal

4.5.3. La burocràcia professional

4.5.4. L'estructura divisional

4.5.5. L'adhocràcia

4.5.6. L'estructura matricial

4.5.7. Nous models organitzatius

 

Mòdul didàctic 3. Àrees funcionals

1. La direcció dels recursos humans

1.1. Introducció

1.2. La importància de la direcció dels recursos humans: la

motivació humana

1.3. El lideratge en l'empresa

1.4. Reclutament, selecció i formació de personal

1.4.1. Reclutament

1.4.2. Selecció

1.4.3. Formació

1.4.4. Desenvolupament de la carrera professional

1.5. Sistemes d'avaluació i retribució

1.5.1. Mètodes i enfocaments d'avaluació del rendiment

1.5.2. Biaixos i obstacles en l'avaluació del rendiment

1.5.3. La retribució

 

2. Les decisions de màrqueting

2.1. Introducció

2.2. La funció de màrqueting en l'empresa: concepte i evolució

2.3. Anàlisi del mercat

2.3.1. La segmentació

2.3.2. El públic objectiu

2.3.3. El posicionament

2.4. El màrqueting mix

2.4.1. Producte

2.4.2. Preu

2.4.3. Distribució

2.4.4. Comunicació

 

3. La funció de producció

3.1. Introducció

3.2. La funció de producció

3.2.1. La producció per projecte

3.2.2. La producció flexible: artesanal i per lots

3.2.3. La producció en massa

3.2.4. La producció contínua

3.2.5. La producció just a temps

3.3. Disseny del sistema productiu

3.3.1. Capacitat i dimensió de la fàbrica

3.3.2. La localització de la fàbrica

3.3.3. La distribució en planta

3.4. Planificació de la producció

3.5. Control de l'eficiència i de la qualitat

3.5.1. El control de l'eficiència

3.5.2. El control de qualitat

 

4. Les decisions financeres

4.1. Introducció

4.2. La funció financera

4.3. Decisions d'inversió

4.3.1. El termini de recuperació o payback

4.3.2. El valor actual net (VAN)

4.3.3. La taxa interna de rendibilitat (TIR)

4.4. Decisions de finançament

4.4.1. El finançament intern o autofinançament

4.4.2. El finançament extern amb recursos propis

4.4.3. El finançament extern amb recursos aliens

4.5. El sistema financer

 

Amunt

Introducció a l'empresa XML
Introducció a l'empresa DAISY
Introducció a l'empresa EPUB 2.0
Introducció a l'empresa MOBIPOCKET
Introducció a l'empresa KARAOKE
Introducció a l'empresa XML
Introducció a l'empresa HTML5
Introducció a l'empresa PDF
Introducció a l'empresa OAI-MPH
La gestió pressupostària PDF
Guia Google Adwords XML
Guia Google Adwords DAISY
Guia Google Adwords EPUB 2.0
Guia Google Adwords MOBIPOCKET
Guia Google Adwords KARAOKE
Guia Google Adwords HTML5
Guia Google Adwords PDF
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? XML
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? DAISY
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? EPUB 2.0
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? MOBIPOCKET
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? KARAOKE
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? HTML5
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? PDF

Amunt

Els materials bàsics dels que consta l'assignatura són els mòduls didàctics titulats, Introducció a l'empresa. Aquests mòduls es lliuren en format paper i són fruit del treball conjunt d'un grup de professores de la Universitat Complutense de Madrid. En el seu conjunt, els materials didàctics responen tant a una orientació teòrica com pràctica. Els conceptes són il·lustrats amb casos, exemples i altres recursos per tal de facilitar-ne el seu aprenentatge.

A més a més, dins de l'apartat de recursos de l'aula teniu a la vostra disposició l'hiperrepertori, que és un glossari de termes relacionats amb l'assignatura i amb la resta de conceptes del món de l'economia i l'empresa. Si teniu qualsevol dubte sobre el significat de un concepte, terme o sigla d'economia de l'empresa, us recomanem consultar-ho.

Amunt