Sociologia de la comunicació Codi:  16.504    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La controvertida denominació de mitjans de comunicació de masses designa un conjunt d'institucions socials que contribueixen a configurar, més que no ens pensem, l'entramat de la societat actual.

Què es la comunicació de masses? Quines relacions manté amb el conjunt del sistema social? Quins poden ser els seus efectes? Aquestes i altres preguntes són les que tractaren de respondre al llarg de l'assignatura.

En aquest sentit, considerem necessari adoptar una mirada sociològica per tal de concebre i analitzar la incidència dels mitjans de comunicació en la societat. De fet, durant l'últim segle autors de les diverses grans tradicions sociològiques s'han aproximat al fenomen de la comunicació de masses. Així, amb la voluntat de comprendre el gran impacte dels mitjans de comunicació audiovisuals i escrits i la seva incidència en l'opinió pública i en l'esfera política i econòmica, l'estudi sociològic de la comunicació de masses s'ha vist altament potenciat, tot i que, en ocasions, també s'han afavorit concepcions errònies sobre què es i què no ha de ser l'anàlisi sociològica dels mitjans.

Els materials d'aquesta assignatura, dels quals n'és autor Albert Sáez, pretenen proporcionar uns principis per a l'anàlisi de la comunicació de masses i de la seva dimensió social. A tal efecte, la primera part del temari introdueix els principals conceptes de la sociologia, i a continuaciò s'aprofundeix en la sociologia de la comunicació de masses, les seves principals escoles i la seva forma d'apropar-se al fenomen de la comunicació.

Formalment aquesta assignatura és un complement de formació tant pels estudiants que volen realitzar la llicenciatura en Comunicació Audiovisual com la de Publicitat i Relacions Públiques.

Amunt

Competències

• Conèixer els conceptes bàsics empleats en la investigació sociològica i els fonaments teòrics de les tradicions que la conformen.

• Delimitar el concepte de comunicació de masses i aprofundir en les escoles fonamentals de la seva anàlisi social.

• Estudiar les principals aportacions que s'han fet des de la sociologia a l'anàlisi de la comunicació de masses i les línies centrals del debat que s'origina en l'estudi sociològic dels mitjans de comunicació per comprendre l'estat actual de la qüestió.

Objectius específics per mòdul:

Objectius del mòdul 1: La mirada sociològica.

• Entendre la naturalesa del pensament sociològic a partir del context històric en què va néixer.

• Entendre els conceptes bàsics de l'estudi sociològic (acció humana, estructura social, control social, consens, conflicte, canvi social, norma, identitat, estratificació social, institució, poder, ideologia).

• Reconèixer les diverses tradicions sociològiques per situar cada autor en el seu context i resseguir les influències que ha tingut (el funcionalisme, el marxisme, l'estructuralisme, la sociologia del coneixement).

• Aproximar-se als diversos tipus de metodologies d'investigació social i comprendre les fases de la recerca.

Objectius del mòdul 2: La comunicació de masses

• Entendre el paper de les formes de comunicació en la configuració de les relacions socials en referència a les tecnologies disponibles.

• Analitzar l'evolució del concepte de comunicació de masses.

• Comprendre la diferència entre comunicació de masses i comunicació mediàtica.

• Entendre la comunicació de masses com el resultat del context sociocultural de les anomenades societats avançades.

• Conèixer el pes de les relacions socials mitjançant els mitjans de comunicació respecte al conjunt d'interaccions en què participen els individus.

Objectius del mòdul 3: L'anàlisi sociològica de la comunicació de masses

• Tenir una visió panoràmica de les diverses perspectives sociològiques que han estudiat la comunicació de masses i dels autors més influents de la disciplina.

• Conèixer les bases psicològiques (conductistes i constructivistes) sobre les quals s'ha organitzat la sociologia de la comunicació de masses

• Entendre els conceptes d'"apocalíptics" i "integrats" d'Umberto Eco a l'entorn dels quals es polaritzen les reflexions sociològiques sobre els mitjans de comunicació.

• Analitzar les relacions entre les nocions de text mediàtic i context social, segons les teories matemàtiques de la informació i les teories culturalistes.

• Entendre les posicions de les sociologies reguladores i les sociologies del canvi social, així com la seva concepció dels mitjans de comunicació.

• Reconèixer les principals escoles d'anàlisi social de la comunicació de masses (funcionalistes, marxistes, estructuralistes i la tradició interpretativa)

Objectius del mòdul 4: Els nous mediadors

• Analitzar la funció social dels mitjans de comunicació.

• Estudiar l'estructura interna de les institucions mediàtiques.

• Conèixer la relació entre el "quart poder" i el poder polític i econòmic.

• Veure diversos casos de control legislatiu de les institucions mediàtiques.

• Reconèixer les peculiaritats dels mitjans de comunicació com a institucions econòmiques.

• Comprendre els criteris de classificació de les institucions mediàtiques.

Objectius del mòdul 5: El discurs mediàtic

• Aprofundir en el concepte de construcció mediàtica de la realitat social i en els mecanismes d'atribució de sentit i construcció de significat.

• Estudiar els grans gèneres del discurs mediàtic.

• Anàlisi dels conceptes "context de producció", "context de recepció" i "contingut manifest del text".

• Valoració del poder de persuasió dels mitjans de comunicació.

Objectius del mòdul 6: De l'espectador als públics

• Estudiar el concepte d'audiència.

• Reconèixer els instruments per mesurar audiències.

• Analitzar la fragmentació de públics en el context digital.

• Conèixer els arguments principals del debat sobre els efectes dels mitjans de comunicació.

Amunt

Mòdul 1: La mirada sociològica

• Definició de sociologia

• Conceptes bàsics en sociologia

• Principals escoles sociològiques

• Mètodes d'investigació social

Mòdul 2: La comunicació de masses

• Tecnologia, societat i comunicació

• De la comunicació de masses a la comunicació mediàtica

• Democràcia, economia de mercat i cultura de masses

• La vida social mediatitzada

Mòdul 3: L'anàlisi sociològica de la comunicació de masses

• Teories socials i teories de la comunicació

• Les investigacions que han marcat l'anàlisi social de la comunicació de masses

Mòdul 4: Els nous mediadors

• Els mitjans de comunicació com a nous actors socials

• El marc legislatiu i el control social

• L'estructura econòmica de la comunicació de masses

Mòdul 5: El discurs mediàtic

• La construcció mediàtica de la realitat social

• Gèneres de creació o d'interpretació

• De l'anàlisi de contingut a la lectura preferida

• Omnipotència i impotència del discurs mediàtic

Mòdul 6: De l'espectador al públic

• Els conceptes d'audiència

• Mesurar l'audiència

• La fragmentació del consum

• Els efectes a curt i a llarg termini

Amunt

Sociologia de la comunicació XML
Sociologia de la comunicació DAISY
Sociologia de la comunicació EPUB 2.0
Sociologia de la comunicació MOBIPOCKET
Sociologia de la comunicació KARAOKE
Sociologia de la comunicació XML
Sociologia de la comunicació HTML5
Sociologia de la comunicació PDF
Sociologia de la comunicació OAI-MPH
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació XML
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació DAISY
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació EPUB 2.0
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació MOBIPOCKET
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació KARAOKE
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació HTML5
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació PDF

Amunt