Règim jurídic de la comunicació Codi:  16.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)


L'assignatura Règim Jurídic de la Comunicació es configura com una matèria bàsica i obligatòria en el marc del pla d'estudis del Grau en Comunicació. El seu objectiu general és facilitar als estudiants, futurs professional d'alguna de les disciplines de la comunicació, el marc jurídic en el que hauran de desenvolupar la seva activitat.

El contingut de l'assignatura integra, per tant, els principis fonamentals de les disciplines jurídiques que més incideixen en les activitats pròpies de periodistes, publicitaris, relacions públiques i comunicadors audiovisuals. L'activitat de tots aquests professionals troba la seva darrera justificació jurídica en el respecte als drets fonamentals a la llibertat d'expressió i d'informació. No obstant això, aquests drets entren sovint en col·lisió amb altres drets dels ciutadans com, per exemple, els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, el dret dels consumidors i usuaris o el régim de protecció de la propietat intel·lectual.

Per tal de configurar el marc jurídic de les activitats de comunicació, aquesta assignatura aprofundeix en el dret de la informació i ofereix una aproximació introductòria al dret de la publicitat, al règim de la propietat intel·lectual i al de la protecció de dades de caràcter personal. 

Amunt

 

A continuació es detallen els objectius generals que l'estudiant haurà d'assolir per tal de superar l'assignatura:

1- Conèixer el règim jurídic general que regula les activitats dels diferents professionals de la comunicació i identificar-ne les principals normatives.

2- Adquirir els coneixements bàsics sobre els drets a la llibertat d'expressió i informació en l'exercici de l'activitat periodística.

3- Conèixer els diferents límits al dret de la informació, entre els que destaquen els derivats dels drets de la personalitat (dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge).

4- Conèixer i comprendre les normes que regulen els drets i deures del periodista en les seves relacions de treball.

5- Conèixer les normes que regulen l'activitat publicitària, els supòsits de publicitat il·lícita i les conseqüències jurídiques que d'ella se'n deriven.

6- Conèixer les particularitats i l'abast pràctic del sistema d'autoregulació publicitària.

7- Conèixer els principis bàsics del règim de protecció de la propietat intel·lectual, en general, i del règim de protecció de les obres audiovisuals, en particular.

8- Conèixer els principis bàsics del règim de protecció de les dades de caràcter personal. 

 

Amunt

 

Els continguts de l'assignatura, recollits en els seus materials didàctics, es distribueixen temàticament en els següents mòduls:  


Mòdul 1

Les llibertats d'expressió i informació
1. Les normes jurídiques de la societat democràtica.
2. Els drets humans en els tractats internacionals.
3. Fonaments del dret de la informació a Espanya.
4. La llibertat d'expressió.
5. La llibertat d'informació.
6. L'element comú de les llibertats d'expressió i informació: l'interés públic.
7. Els drets instrumentals del periodista en benefici de la informació.


Mòdul 2

Els drets de la personalitat com a límit del dret de la informació
1. La dignitat de la persona com a límit constitucional.
2. Intromissions legítimes en els drets de la personalitat.
3. El dret a l'honor.
4. El dret a la intimitat.
5. El dret a la pròpia imatge.
6. El mètode de resolució de conflictes.


Mòdul 3

Limitacions legals a les llibertats d'expressió i d'informació i l'exercici del periodisme
1. Informació i protecció de la joventut i la infància.
2. El dret de rectificació.
3. Seguretat de l'estat i informació.
4. La informació dels casos criminals en els mitjans de comunicació.
5. L'exercici de la professió periodística.


Mòdul 4
Introducció al règim jurídic de la publicitat
1. El règim jurídic de la publicitat.
2. El dret de la publicitat.
3. El sistema d'autoregulació publicitària.


Mòdul 5

Introducció a la propietat intel·lectual i a la protecció de dades de caràcter personal
1. Els fonaments del règim de propietat intel·lectual.
2. Règims especials de la propietat intel·lectual.
3. El règim de protecció de les dades personals.

 Amunt

Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur XML
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur DAISY
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur EPUB 2.0
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur MOBIPOCKET
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur KARAOKE
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur HTML5
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur PDF
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa XML
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa DAISY
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa EPUB 2.0
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa MOBIPOCKET
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa KARAOKE
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa HTML5
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa PDF
Entrevista Perspectiva de gènere Audiovisual
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals XML
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals DAISY
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals EPUB 2.0
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals MOBIPOCKET
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals HTML5
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals PDF
Política i regulació de la cinematografia XML
Política i regulació de la cinematografia DAISY
Política i regulació de la cinematografia EPUB 2.0
Política i regulació de la cinematografia MOBIPOCKET
Política i regulació de la cinematografia KARAOKE
Política i regulació de la cinematografia HTML5
Política i regulació de la cinematografia PDF
Entrevista sobre el Consell de la Informació de Catalunya: ètica i autoregulació Audiovisual
Introducció al règim jurídic de la publicitat XML
Introducció al règim jurídic de la publicitat DAISY
Introducció al règim jurídic de la publicitat EPUB 2.0
Introducció al règim jurídic de la publicitat MOBIPOCKET
Introducció al règim jurídic de la publicitat KARAOKE
Introducció al règim jurídic de la publicitat HTML5
Introducció al règim jurídic de la publicitat PDF
Entrevista sobre el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, ètica i autoregulació Audiovisual
Entrevista sobre el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, ètica i autoregulació Audiovisual
Introducció al règim jurídic de la comunicació XML
Introducció al règim jurídic de la comunicació DAISY
Introducció al règim jurídic de la comunicació EPUB 2.0
Introducció al règim jurídic de la comunicació MOBIPOCKET
Introducció al règim jurídic de la comunicació KARAOKE
Introducció al règim jurídic de la comunicació HTML5
Introducció al règim jurídic de la comunicació PDF
Introducció a la protecció de dades de caràcter personal XML

Amunt

 

El material bàsic per a l'estudi i seguiment de l'assignatura són els mòduls didàctics que es proporcionen en format paper i que també són consultables en format web mitjançant l'espai de recursos de l'aula.

De manera paral·lela a l'estudi dels mòduls, si es escau, el consultor facilitarà als estudiants material complementari com poden ser textos d'interès, possibles actualitzacions de la legislació i qualsevol altre tipus d'eina que faciliti el procés d'aprenentatge dels estudiants.

 

Amunt