Estructura de la comunicació Codi:  16.507    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura aborda l'anàlisi de la interacció dels canvis tecnològics, econòmics, socials, polítics i culturals en els mitjans de comunicació durant les últimes dècades en el context de la Societat Xarxa.

Al llarg del diversos mòduls de contingut de què consta l'assignatura es treballen aspectes cabdals de l'actual estructura de la comunicació, com són els fenòmens d'inclusió i exclusió de les xarxes, l'articulació de nous i vells mitjans de comunicació de masses, l'aparició de noves formes de cultura fonamentades en la conciliació entre espais físics i espais virtuals, o el naixement de noves concepcions de la comunicació educativa i política en el context 2.0.

Al mateix temps, l'assignatura posa èmfasi en l'estudi de les noves formes de participació ciutadana en els afers socials i polítics, partint del naixement i progressiva consolidació de l'autocomunicació de masses, és a dir, la capacitat dels individus d'incidir en la producció i creació de continguts, no només com a receptors, sinó com a creadors (prosumers).

En definitiva, l'assignatura parteix de la voluntat de donar als estudiants les claus per a interpretar un nou model de comunicació sintètica en xarxa, sense oblidar els referents històrics que permeten situar l'estudiant en una doble dimensió, d'on venim i cap a no anem.

Per a dur a terme aquesta tasca, l'assignatura compta amb uns materials introductoris i un conjunt de lectures obligatòries que es treballaran pas a pas -i PAC a PAC- al llarg del semestre.

 Amunt

  • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
  • Capacitat de recerca, gestió i ús de la informació.
  • Coneixement general de les dimensions i característiques pròpies de les societats en transició i les societats informacionals o societats xarxa.
  • Coneixement general dels mitjans de comunicació i els canvis que la irrupció d'Internet ha suposat en el sector i en la manera d'informar i comunicar.
  • Coneixement de les estructures pròpies de les indústries culturals i comunicatives.
  • Coneixement del mercat i del sector professional de la comunicació per a detectar oportunitats de desenvolupament.

Amunt

Els continguts de l'assignatura 'Estructura de la Comunicació' es vehiculen partint de les següents lectures obligatòries:
  • Castells, M. (2009) Comunicació i poder. Barcelona: UOCpress. (selecció de capítols i aparts de capítol descarregables a Materials i fonts):

Capítol 1. El poder en la societat xarxa. Apartats 3 i 4: les xarxes; la societat xarxa mundial (p.44-70).

Capítol 2. La comunicació en l'era digital. Apartats 1, 2 i 3: Una revolució comunicativa?; Convergència tecnològica i el nou sistema multimèdia: de la comunicació de masses a l'autocomunicació de masses; Organització i gestió de les xarxes de comunicació de les empreses multimèdia (p.93-156).

  • HERRERA, R.; PONCE, M. Introducció a l'estructura de la comunicació. Barcelona: UOC, 2009. (Materials d'introducció a l'assignatura d'Estructura de la Comunicació; descarregables a Materials i fonts i rebuts a casa).

Mòdul 1. D'on venim? De la revolució industrial a la revolució informacional.

  Mòdul 2. Cap a on anem? El nou model de comunicació sintètica en xarxa.

  • Les LECTURES OBLIGATÒRIES assenyalades a les diferents PAC's de l'assignatura (Vegeu els quatre documents PAC).

Amunt

Entrevista a Castells en el Citilab. Parte II Web
Entrevista a Castells en el Citilab. Parte IV Web
Photoshop para la nueva democracia PDF
Planeta 2.0 PDF
Entrevista a Castells en el Citilab. Parte III Web
Entrevista a Castells en el Citilab. Parte I Web
Comunicació i poder PDF

Amunt

Els materials i eines de suport de l'assignatura Estructura de la Comunicació, els conformen la globalitat dels materials detallats a l'apartat  `Recursos´, així com les lectures complementàries i materials de suport assenyalats als diferents DOCUMENTS PAC (vegeu els quatre documents PAC).  Altres materials i eines de suport s'aniran presentant al Tauler i/o al Fòrum de l'assignatura al llarg del semestre.


Amunt