Iniciativa emprenedora Codi:  16.510    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En les economies actuals, apareixen noves oportunitats de negoci per donar resposta a necessitats fins ara inexistents o insatisfetes o bé per  millorar l'oferta existent. En aquest sentit, la figura de l'emprenedor, esdevé un element central. Paral·lelament, les empreses valoren cada vegada més que les seves organitzacions tinguin una cultura emprenedora i estimulen que els seus empleats actuin com a emprenedors en la mateixa organització. I és que s'ha demostrat que existeix una relació positiva entre la iniciativa emprenedora i el desenvolupament d'un país o regió: Contribueix al creixement econòmic, és una font d'innovació, afavoreix la creació d'ocupació, és una font de cohesió i dinamisme social i es pot aprendre, entre altres característiques.


Així doncs, l'assignatura Iniciativa Emprenedora pretén fomentar l'esperit emprenedor de l'estudiant a partir de la introducció als principals elements que configuren el procés emprenedor i que es concreten en els següents blocs temàtics:  

 • L'esperit emprenedor i les actituds cap a l'activitat emprenedora
 • L'empresari com a protagonista de l'activitat emprenedora
 • De la idea a l'oportunitat. El paper de la creativitat i la innovació
 • Els recursos en el procés emprenedor
 • El pla d'empresa
 • Factors d'èxit i de fracas dels nous projectes empresarials

Amunt

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són els següents: 

 • Conèixer les principals característiques de les noves empreses en l'actualitat
 • Entendre el concepte d'esperit emprenedor i actitud emprenedora
 • Conèixer diverses alternatives i manifestacions del fenomen emprenedor
 • Distingir les diverses fases per posar en marxa un projecte emprenedor
 • Reconèixer els trets de les persones emprenedores i els factors clau dels equips fundacionals d'una nova empresa
 • Diferenciar i avaluar una idea d'una oportunitat de negoci
 • Aplicar la creativitat per trobar una idea de negoci pròpia
 • Conèixer els recursos clau per crear una empresa/projecte emprenedor: financers, humans i d'informació i saber quins es necessiten en cada cas concret.
 • Aprendre la utilitat d'un pla d'empresa, la seva estructura i continguts.
 • Conèixer els principals elements d'èxit i de fracàs de les noves empreses i els mites al voltant de la creació d'empreses i de la figura de l'emprenedor 

  

Amunt

L'assignatura s'estructura en 5 unitats didàctiques que fan referència als següents continguts dels materials en paper de l'assignatura:   La primera unitat aborda el primer mòdul i el segon. El primer mòdul té un caràcter introductori: Comença amb una introducció al concepte d'esperit emprenedor i les actituds emprenedores que el fan possible. A continuació es descriuen les característiques de les PIMES i les noves empreses en l'economia per passar a explicar les diverses manifestacions de la iniciativa emprenedora. L'últim apartat del mòdul es dedica al procés emprenedor complet i la seva planificació.   En el segon mòdul s'aborda la figura de l'emprenedor com element central del procés emprenedor i les principals habilitats que ha de tenir. A part de la figura de l'emprenedor, el procés emprenedor implica l'existència d'una oportunitat de negoci i d'uns recursos. Aquestes dues qüestions es tracten en els mòduls 3 i 4.   La segona unitat didàctica es treballa la creativitat i la innovació com a fonts d'idees i d'oportunitats i la metodologia per avaluar idees per detectar aquelles que poden ser oportunitats a partir del mòdul 3.   La tercera unitat, s'analitzen els diversos recursos que ha de recórrer l'emprenedor per posar en marxa la seva idea i es profunditza en quatre d'ells: els recursos financers, els públics, els socials i els d'informació. El material de refèrencia és el mòdul 4.   La quarta unitat  es treballa a nivell introductori sobre el principal instrument que existeix per planificar la posada en marxa de la nova empresa o projecte emprenedor que és el Pla d'Empresa. Així doncs, es comenten aspectes com qui ha d'escriure aquest document, per a què serveix, quins tipus hi ha i finalment quina estructura té i quins continguts s'han d'incloure (mòdul 5)   La cinquena unitat didàctica es discuteixen els principals determinants de l'èxit i del fracàs dels nous projectes empresarials i s'acaba comentant alguns mites sobre la capacitat d'emprendre, l'emprenedor i la creació d'empreses. Alhora també es treballen diversos aspectes que tenen en compte diferents conceptes que han sortit al llarg de l'assignatura i que en aquesta unitat es veuen de forma integrada.    

Index dels mòduls: 

Mòdul 1. L'esperit emprenedor i les actituds cap a l'activitat emprenedora

1.1 L'esperit emprenedor i les actituds emprenedores
1.2 Les PIME i les noves empreses en l'economia 1.3 Manifestacions de la iniciativa empresarial
1.4 El procés emprenedor
1.5 La planificació del procés emprenedor


Mòdul 2. L'emprenedor com a protagonista de l'activitat emprenedora

2.1 La figura de l'emprenedor: a la recerca d'una definició
2.2 Ser emprenedor: un estil de vida
2.3 Les habilitats emprenedores
2.4 Cap a una caracterització socio-demogràfica de l'emprenedor
2.5 Emprendre de forma col·lectiva: els equips fundacionals


Mòdul 3. De la idea de negoci a l'oportunitat. El paper de la creativitat

3.1 Què és la creativitat?
3.2 La innovació
3.3 La idea de negoci
3.4 L'oportunitat de negoci


Mòdul 4. Els recursos en el procés emprenedor

4.1 La importància dels recursos en la iniciativa emprenedora
4. 2 Els recursos financers
4.3 Mesures de suport a la creació d'empreses
4.4 La xarxa social de l'emprenedor
4. La informació com a recurs clau de l'empresa


Mòdul 5. El pla d'empresa

5.1 Concepte i utilitats d'un pla d'empresa
5.2 Qui escriu el Pla d'Empresa?
5.3 Tipus de Plans de Negocis

5.4 Estructura i continguts d'un pla d'empresa estàndard

5.5 Proposta d'índex per elaborar un Pla d'Empresa

5.6. Algunes reflexions finals sobre els plans d'empresa


Mòdul 6. Factors d'èxit i de fracàs dels nous projectes empresarials

6.1 L'èxit en el context de les noves empreses
6.2 El fracàs empresarial
6.3 Mites i realitats de l'activitat emprenedora  

Amunt

Iniciativa emprenedora. Vídeo Audiovisual

Amunt