Idioma modern I: Anglès Codi:  16.511    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Un coneixement funcional de l'anglès és bàsic per als estudiants universitaris d'avui, tant per als seus estudis com per a les seves carreres professionals. Idioma modern I: Anglès correspon a la primera part del nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. L'assignatura se centra en les destreses comunicatives efectives en anglès amb una metodologia basada en tasques, amb treball en grup en algunes activitats.

Amunt

 

Important:aquesta assignatura no és per a principiants

Els estudiants han d'haver assolit prèviament un nivell intermedi (equivalent a un B1 al Marc europeu comú de referència per a les llengües) abans de matricular-s'hi.

Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell

 Es recomanable haver superat l'assignatura 'Competències TIC' abans de començar 'Idioma Modern I: anglès'.

Algunes de les activitats en aquesta assignatura es duran a terme en grups. Els estudiants han de tenir en compte que necessitaran temps per a coordinar-se amb els altres estudiants i fer algunes activitats en temps real.

Només es pot superar aquesta assignatura a través de l'avaluació continuada, cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l'estudiant preveu que no es podrà conectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi. En cap cas serà possible superar l'assignatura sense estar conectat a l'aula durant un període de 3 setmanes consecutives o més.

 

Requisits tècnics: targeta de so, auriculars i micròfon. Seria convenient també disposar d'una webcam.

Amunt

Idioma modern I: Anglès és la primera part d'un curs que consta de dues parts. L'objectiu general del curs és que, un cop acabat, el nivell general de competència en anglès de l'estudiant sigui equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

COMPETÈNCIES

Capacitat de comunicar-se en anglès escrit i parlat sobre aspectes quotidians.

Capacitat d'entendre l'anglès escrit i oral relacionat amb temes d'interès general i personal i sobre aspectes de la vida acadèmica i professional.

Capacitat d'utilitzar els recursos disponibles en internet d'una manera autònoma per a millorar i desenvolupar destreses en llengua anglesa.

Capacitat de treballar com a part d'un equip en diversos contextos en línia.

Amunt

El treball dels estudiants es basarà en cinc activitats al llarg del semestre, basades en temes tractats en les unitats dels materials web. Les activitats serviran per a practicar les destreses següents:

 • comprensió lectora
 • expressió escrita
 • comprensió oral
 • expressió oral
 • interacció oral
 • treball en grup

Les unitats dels materials web també contenen activitats que ajuden a desenvolupar el vocabulari dels estudiants i consoliden el seu coneixement d'estructures gramaticals. Es donarà per descomptat que els estudiants ja han après estructures de frases en anglès bàsiques i, per tant, els alumnes no treballaran sistemàticament una sèrie d'estructures gramaticals. Els exercicis de gramàtica i els materials de referència proporcionats són recursos que els estudiants poden utilitzar si cal per a millorar les àrees en què tenen més dificultats.

Amunt

Grammar (CAT) Web
Whose art is it anyway? (CAT) Web
The Right Punishment (CAT) Web
Dedicated Foodies (CAT) Web
Bright Ideas (CAT) Web
Adrenaline Junkies (CAT) Web
The Business of Selling (CAT) Web
Learning Online (CAT) Web
Storytelling (CAT) Web
What's in a name? (CAT) Web

Amunt

Idioma modern I: Anglès (materials web)

Aquests materials són a l'espai Recursos>Materials i fonts de l'aula. Consulteu la secció «Dates clau» més avall per a veure els noms i les dates de les unitats que s'estudiaran. Els alumnes poden estudiar les altres quatre unitats dels materials pel seu compte per fer pràctica addicional.

Estructura de les unitats

Cada una de les unitats tracta un tema específic i conté exercicis basats en les àrees de llenguatge següents:

 • Reading
 • Listening
 • Grammar
 • Vocabulary
 • Speaking
 • Writing

El Glossary de cada unitat proporciona explicacions dels ítems de vocabulari claus i els estudiants també poden escoltar la pronúncia correcta de les paraules i les expressions.

El Dictionary proporciona als estudiants definicions de paraules en la web de Cambridge Dictionaries Online.

També hi ha una secció de Grammar, que proporciona als estudiants explicacions i exemples de qüestions gramaticals que sovint presenten problemes per als estudiants d'aquest nivell.

Amunt