Disseny visual i expressió gràfica Codi:  16.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Disseny visual i expressió gràfica suposa una introducció general a l'ús de gràfics amb finalitats comunicatives i presenta de forma equilibrada aspectes tècnics, metodològics i conceptuals claus per al control i l'ús acurat de recursos gràfics i de disseny. L'objectiu central de l'assignatura és dotar l'estudiant amb les eines conceptuals essencials del disseny: organització i jerarquia, ús de fonts tipogràfiques, ús de color, etc. que garanteixin l'èxit comunicatiu d'un projecte de disseny.  En tractar-se d'una assignatura de fonaments del disseny, també fa especial èmfasi en la metdologia projectual del disseny, així com en possibles aplicacions a l'àmbit específic del disseny i gràfica audiovisual.

L'assignatura no requereix coneixements previs de software especialitzat, perque no se centra en l´ús de programari, sino en la planificació de projectes i la seva efectivitat. Així, la present assignatura resulta de gran interès per a tot aquell que s'enfronta en un moment o altre a la creació i disseny d'un determinat projecte gràfic.  Els materials de l'assignatura són variats i inclouen un apartat de materials en web i pdf que consten de 6 mòduls, on s'aborden els fonaments conceptuals del disseny visual, reforçats amb un bloc de vídeos amb exemples teòrico-pràctics. Finalment, hem incorporat uns materials audiovisuals que tracten un cas pràctic d'un projecte de disseny realitzat per un estudi de professionals del disseny gràfic.

La metodologia de l'assignatura es basa en la realització de casos pràctics de disseny i es fonamenta en la discussió i debat d'exemples a través del fòrum.

Amunt

Encara que no és necessari, és altament recomanable conèixer l'ús de programes de creació gràfica o retoc d'imatges. Per a aquest propòsit els estudiants tindran accés des del primer dia en l'aula a dos programaris gratuits PIXLR i AVIARY, per familiaritzar-se, si ho desitgen, amb aquests programaris.

Amunt

 

Objectius generals


· Comprendre els fonaments conceptuals i teòrics de la cultura, el llenguatge i la sintaxi visual com a recurs per
obtenir els resultats gràfics desitjats.
· Iniciar-se en la composició i l'experimentació de les diferents tipologies i mètodes de composició gràfica.
· Conèixer els principals sistemes i models que fonamenten els sistemes digitals de creació de gràfics.
· Fer ús de diferents processos i metodologies d'ideació i creació de gràfics i imatges digitals.
· Dominar els condicionants tècnics i produir projectes gràfics per a diferents entorns i aplicacions.

Competències generals

- Capacitat per analitzar críticament productes d'imatge gràfica.

- Assentament de conceptes relacionats amb la cultura visual.

- Domini de tots els elements i tècniques que intervenen en una composició: tipografia, equilbri i de l'ús del color, entre d'altres.

- Capacitat per conceptualitzar i dur a terme projectes d'imatge gràfica.


Objectius específics del material  "Disseny Visual"


Objectius mòdul 1: Introducció al grafisme
- Introducció de l'alumne en el món de la creació visual.
- Identificar els elements bàsics de l'alfabet visual.
- Comprendre la composició del color .
- Treballar els processos de producció del color.


Objectius mòdul 2: Producció gràfica analògica i digital
- Comprendre les diferències bàsiques entre imatge analògica i digital.
- Identificar els trets bàsics de les imatges de mapa de bits.
- Identificar els trets bàsics de les imatges vectorials.
- Valorar les diferències entre els formats gràfics digitals.
- Possibilitar l'edició i optimització de gràfics en entorns digitals.


Objectius mòdul 3: Percepció de la Imatge
- Oferir una introducció a la sintaxi de la imatge.
- Analitzar el nivell de forma i representació de la imatge.
- Analitzar el nivell d'estructura i equilibri de la imatge.

- Valorar i experimentar la importància del color en la sintaxi de la imatge.


Objectius mòdul 4: Composició i Expressió Gràfica
- Conèixer les estructures compositives de la imatge.
- Iniciar l'estudiant en la composició i experimentació de tipologies gràfiques.
- Capacitar l'expressió i la composició gràfica de qualitat.
- Experimentar la integració de text i imatge.


Objectius mòdul 5: Disseny i producció
- Experimentar tècniques i recursos creatius.
- Identificar els elements bàsics del procés de comunicació visual i digital.
- Analitzar i comprendre críticament usos i funcions del grafisme digital.
- Comprendre el procés d'un projecte de disseny.
- Capacitar l'elaboració de programes d'identitat gràfica.

Objectius específics del mòdul "Disseny Audiovisual"


-
Conéixer l'aplicació concreta del disseny gràfic en el context audiovisual.

Objectius específics del material "Desarrollo de un proyecto de diseño"

- Conéixer el desenvolupament d'un projecte de disseny real des dels inicis fins la seva finalització.

- Aprofundir en els aspectes de metodologia projectual.

- Entendre la relació entre els condicionants i resultat d'un projecte de disseny.

Amunt

Disseny Visual

Mòdul 1: Introducció al grafisme
1. Disseny i creació gràfica.
2. L'alfabet visual.
3. Aspectes tècnics del Color.


Mòdul 2: Producció gràfica analògica i digital
1. Imatge digital vs Imatge analògica.
2. Els mapes de bits.
3. Les imatges vectorials.
4. Els formats de fitxers gràfics.
5. Producció de material gràfic.


Mòdul 3: Percepció de la Imatge
1. Sintaxi de la imatge.
2. Forma i representació.
3. Estructura i equilibri.
4. El color.


Mòdul 4: Composició i Expressió Gràfica
1. Composició de la imatge, marc i estructures.
2. Expressió i qualitat gràfica.
3. Imatge i tipografia.


Mòdul 5: Disseny i producció
1. El procés comunicatiu.
2. Comunicació Visual.
3. Identitat gràfica.
4. Desenvolupament d'un projecte.

Disseny Audiovisual

1. Origen i definició
2. Disseny audiovisual i mitjans de comunicació
3. Àmbits d'actuació del disseny audiovisual

Desarrollo de un proyecto de diseño. Rediseño de la marca "Ahumados Richard" y lanzamiento de uno de sus productos

1. Introducción histórica de la empresa
    
2. La necesidad / Definir el encargo
    
3. Planificar
4. Analizar / Recopilación
5. Formalizar
6. Presentación al cliente

7. Realización de cambios

8. Producción / Materiales y características
    
9. Valoración de resultados / Satisfacción del cliente


Amunt

Disseny audiovisual XML
Disseny audiovisual DAISY
Disseny audiovisual EPUB 2.0
Disseny audiovisual MOBIPOCKET
Disseny audiovisual KARAOKE
Disseny audiovisual XML
Disseny audiovisual HTML5
Disseny audiovisual PDF
Disseny audiovisual OAI-MPH
Narrativa digital interactiva XML
Narrativa digital interactiva DAISY
Narrativa digital interactiva EPUB 2.0
Narrativa digital interactiva MOBIPOCKET
Narrativa digital interactiva KARAOKE
Narrativa digital interactiva XML
Narrativa digital interactiva HTML5
Narrativa digital interactiva PDF
Narrativa digital interactiva OAI-MPH
Blog Disseny visual i expressió gràfica Web
Projecte II: disseny editorial Web
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia XML
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia DAISY
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia EPUB 2.0
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia MOBIPOCKET
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia KARAOKE
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia HTML5
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia PDF
Disseny visual XML
Disseny visual DAISY
Disseny visual EPUB 2.0
Disseny visual MOBIPOCKET
Disseny visual KARAOKE
Disseny visual HTML5
Disseny visual PDF
Tipografia i composició tipogràfica XML
Disseny i creativitat gràfica XML
Disseny i creativitat gràfica DAISY
Disseny i creativitat gràfica EPUB 2.0
Disseny i creativitat gràfica MOBIPOCKET
Disseny i creativitat gràfica HTML5
Disseny i creativitat gràfica PDF
Toolkit de gènere Web
El procés del disseny gràfic XML
Usabilitat XML

Amunt

En l'apartat 'Materials i fonts' de l'aula els estudiants tenen a la seva disposició la versió web dels materials didàctics complets de l'assignatura (disseny visual i disseny audiovisual) que també estan disponibles en pdf per la seva còmoda impressió. A continuació hi ha un enllaç web titulat: 'desenvolupament d'un projecte de disseny', que consisteix en material íntegrament videogràfic sobre un cas pràctic. Finalment, trobareu un conjunt de vídeos de suport als conceptes teòrics de l'assignatura, disponibles a l'espai de 'recursos audiovisuals'.

Addicionalment, en l'espai 'Fonts d'informació' hi ha diversos enllaços, el primer dels quals correspon al blog de l'assignatura  -on s'hi troben exemples de treballs de cursos anteriors-, així com d'altres recursos online relacionats amb el món del disseny gràfic en general.

Amunt