Expressió audiovisual Codi:  16.514    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Llista dels materials de què disposa l'assignatura   Materials  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Un cop realitzada ja la presa de contacte amb la cultura audiovisual a partir de l'assignatura prèvia Introducció a la comunicació audiovisual, la present assignatura Expressió audiovisual, els materials de la qual són autoria de Josep M. Català Domènech, suposa una introducció rica i suggerent en l'anàlisi i la reflexió sobre les diferents metodologies i eines conceptuals de lectura i interpretació de les imatges, preferentment audiovisuals.

Amunt

Al llarg del semestre l'alumne adquirirà coneixements per a poder analitzar i comprendre amb profunditat qualsevol tipus d'imatge o fragment audiovisual.

OBJECTIUS GENERALS:

Amb l'estudi dels materials didàctics d'aquesta assignatura, es pretén que l'estudiant assoleixi els objectius següents:

- Conèixer les característiques fonamentals de la imatge i el seu funcionament.

-  Establir relacions entre imatge i so i delimitar les característiques del fenomen audiovisual com a llenguatge.

- Entendre i aplicar de forma bàsica les principals metodologies de lectura de la imatge.

-  Comprendre i saber analitzar els elements fenomenològics que integren el fet cinematogràfic, així com la seva integració en la praxi audiovisual.

OBJECTIUS ESPECÍFICS PER MÒDUL:

Objectius Mòdul 1: Fenomenologia de la imatge

- Conèixer les característiques fonamentals de la imatge i el seu funcionament.

- Relacionar la imatge amb la visió.

- Establir les relacions entre imatge i so i delimitar les característiques del fenomen audiovisual.

- Diferenciar el funcionament de tots dos mitjans per tal de trobar-hi analogies productives.

- Aprendre a mirar la imatge per a aprofundir en la seva composició i obtenir eines per a pensar-hi.

Objectius Mòdul 2 : Lectures de la imatge

- Introduir les múltiples facetes del fenomen visual, tant per les seves característiques genèriques com per l'ús, les tècniques i la significació.

- Fer una aproximació a les principals metodologies d'anàlisi de la imatge.

- Aprendre a detectar las manifestacions visuals del fenomen cultural.

Objectius Mòdul 3: Praxi de la imatge

- Utilitzar el fenomen cinematogràfic com a introducció a la creació d'imatges amb finalitats comunicatives i expressives.

- Aproximació al concepte d'escena com a nucli de la creació d'un espai visual dramatúrgic.

- Aproximació al concepte de seqüència per a comprendre el desenvolupament temporal dels espais fílmics.

Es pretén que en el primer Mòdul l'estudiant manegi eines per a l'estudi d'imatges pictòriques, fotogràfiques, etc. En el segon Mòdul cal que l'alumne es familiaritzi amb diferents marcs teòrics referits a la investigació del llenguatge cinematogràfic i audiovisual. Finalment, en el tercer Mòdul s'hauran d'assimilar els diversos elements -narratius, estètics, tècnics, lingüístics, etc- que composen un relat audiovisual, especialment el cinematogràfic.
Amunt

El Mòdul 1 de l'assignatura es titula FENOMENOLOGIA DE LA IMATGE. Se centra en l'estudi de la lectura i la interpretació de les imatges, tant si són estàtiques com si estan en moviment. D'entrada s'ofereix una breu introducció on s'explica com llegir i interpretar les imatges i com aquestes s'inclouen dins d'un imaginari social. S'estudiarà la imatge com un element que pertany a la cultura audiovisual per la seva càrrega de significats culturals. També es veurà quins elements integren una imatge. A continuació s'abordarà un apartat dedicat a la percepció de les imatges on es fa un especial èmfasi en les teories de la Gestalt. El tercer bloc s'endinsa en les relacions que s'estableixen entre la imatge, el so i les capacitats dramatúrgiques que presenten. La retòrica audiovisual és el següent apartat on s'aprendrà a aplicar les figures retòriques habituals del llenguatge a les imatges. I per últim, es veurà com s'estructura una imatge, com es pot disseccionar per analitzar-la i quin temps li és propi. Aquest primer Mòdul és una introducció a la semiòtica, a les teories de la percepció i a l'anàlisi de les imatges.

El Mòdul 2, LECTURES DE LA IMATGE, s'endinsa en les diferents teories que han anat sorgint entorn de l'anàlisi de les imatges i en les diverses metodologies que es poden aplicar a l'hora d'interpretar-les. S'observaran quins tipus d'imatges es poden trobar i quins usos se'n poden fer; es treballaran diversos autors i moviments (formalistes russos, Roland Barthes, Umberto Eco) que han tractat l'estudi de les imatges, de manera que es puguin comparar distints mètodes d'anàlisi (formals, culturals, lingüístics, fenomenològics) i observar quin s'apropa més als interessos de l'estudiant. També s'establiran relacions entre l'estudi de les imatges i disciplines com l'antropologia, la sociologia i la mitocrítica.

En el Mòdul 3, PRAXI DE LA IMATGE, s'inicia una part més pràctica i amb una vinculació més estreta amb el cinema. En el primer bloc es treballaran els inicis del cinema, la política d'autors i la recepció cinematogràfica. També es veuran els conceptes de posada en escena i de seqüència cinematogràfica, fonamentals per a qualsevol estudiós del cinema. Es farà una breu incursió a la narrativa audiovisual, al concepte de storyboard i de muntatge cinematogràfic; finalment, es treballarà l'ús del color en el cinema. Per tant, el Mòdul 3 se centra en l'estudi dels principals components del relat cinematogràfic.

 
TEMARI:

Mòdul 1: Fenomenologia de la imatge

1.1. Introducció a la fenomenologia de la imatge

- Funcions i fonaments de la imatge

- Llenguatge i fenòmens

1.2. Imatges i visió

- Visió natural i visió cultural

- Formes de la visió

1.3. Imatge i so: el fenomen audiovisual

- La imatge del so

-  El so de la imatge

1.4. Imatge i text

- Llegir i mirar

-  Retòrica audiovisual

- F ormes de mestissatge

1.5. Estructures de la imatge

-  Exploracions de la imatge


-  Representació espacial

-  Imatge i temps

Mòdul 2: Lectures de la imatge

2.1. Tipologies

- Tipus d'imatge

- Usos de la imatge

- Polivalència de la imatge

2.2. Metodologies

-  Pensar la imatge

-  Anàlisis formals

-  Anàlisis culturals

- Anàlisis lingüístiques

-  Anàlisis fenomenològiques

2.3. Imatge i cultura

- Antropologia visual

- Visualitzacions de la cultura

- Arquitectures de l'imaginari

- Imatge i identitat

Mòdul 3: Praxi de la imatge

3.1. La cinematografia com a model

-  La fenomenologia del cinema

- El problema de l'autor

-  La transdisciplinareitat al cinema

3.2. Escenes

-  La construcció escenogràfica

-  Posada en escena i posada en forma

- La forma de l'escena

3.3. Seqüències

- Característiques de la seqüència

- L'expressió seqüencial

- L'el•lipsi cinematogràfica

- Narrativa i imatge

3.4. Vectors

- Plans i vectors

-  El vector com a element expressiu

-  Tècniques de muntatge: espai, temps i emoció

3.5. El tractament del color

- Fonaments del color

- Pensar el color

- Transformacions de la imatge: la imatge digital

 

Amunt

Cinema i còmic: l'art de la seqüència Audiovisual
Expressió audiovisual XML

Amunt

Llistat dels materials didàctics

• Edició en web dels materials

• Edició en paper dels materials

• 3 CD's amb fragments audiovisuals

• Dossier de documents de lectura en format electrònic i paper


Característiques específiques del material didàctic:

A mesura que l'estudiant es va submergint en el material de l'assignatura és recomanable que s'aturi a visionar els exemples que es proposen ja que són una eina molt útil per a comprendre els conceptes exposats. D'altra banda, a cada mòdul es proposen alguns exercicis de reflexió que és interessant que l'estudiant dugui a terme ja que l'ajuden a plantejar-se determinades qüestions que li permetran comprovar si ha assimilat els coneixements descrits.

L'alumne, a més d'accedir als exemples audiovisuals, podrà aprofundir en alguns aspectes del temari a partir d'esquemes i diagrames, continguts complementaris i citacions. Per adquirir un coneixement ric i complet de l'assignatura es suggereix que l'estudiant dediqui una part del seu temps a aquests complements del text fonamental.

També es recomana que l'estudiant llegeixi, quan l'autor ho aconsella, els textos que s'inclouen en el dossier de lectures ja que són de bibliografia bàsica i poden aclarir i completar conceptes del temari. Tot i així, no és obligatori llegir-los. Al llarg de cada mòdul l'autor del material didàctic també suggereix bibliografia complementària. Aquesta bibliografia pot ser una bona guia per aquells alumnes interessats en aprofundir en els continguts tractats en cadascun dels apartats, però tampoc no és de lectura obligatòria.

Amunt